تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1397

سافت استارتر همانطور که از نامش پیداست تنها در هنگام راه اندازی یک الکتروموتور کاربرد دارد. الکتروموتورها به دلیل کشیدن جریان 6 تا 8 برابر جریان نامی در هنگام راه اندازی صدمات زیادی می بینند بطوریکه عمده استهالک الکتروموتورها در هنگام راه اندازی می باشد. بوسیله سافت استارتر راه اندازی از طریق افزایش کنترل شده فرکانس یا ولتاژ انجام می گیرد و با این کار Saving Energy نیز صورت می گیرد. اینورتر محدود به زمان راه اندازی نمی باشد و در هر لحظه
می توان بوسیله سیگنالهای کنترلی که معموال 4~02 mA می باشد سرعت الکتروموتور را کنترل نمود اینورتر قابلیت های بسیار زیادی دارد از قبیل: راه اندازی نرم موتور، چپگرد راستگرد کردن موتور وتغییر دور موتور. والبته قیمت باالتری نیز دارد. حال آنکه سافت استارتر فقط برای راه اندازی نرم موتور استفاده می شود.

  

الف. راه اندازنرم

راه اندازنرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتور به کارمیرود و در این حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.0 برابرجریان حالت عادی موتوراست.
درراه اندازنرم ازکلیدهای استاتیکی (SSR (استفاده میشود که درتوان های پایین ازترایاک ودرتوان های باال ازیک جفت تایرستور
بصورت معکوس وموازی استفاده میشود.
درراه اندازنرم تغییر ولتاژ وجود دارد و درواقع با کنترل ولتاژسینوسی ورودی درهردونیم سیکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان
فرکانس ورودی میشود.
از راه انداز نرم میشود بعنوان کنترل از راه دورهم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نمیشود، اما )دیمر، کنترل نورالمپ، کنترل
دور پنکه و ...( یک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتیکی استفاده میشود.
ازیک راه اندازنرم میشود تعداد زیادی موتور را با ایجاد یک مدارفرمان مناسب راه اندازی کرد مثال تعداد 02 دستگاه موتور یا
بیشتر را میشود با یک راه اندازنرم روشن کرد.
درراه اندازنرم امکان افزایش دورموتور بیشترازدورنامی وجود ندارد.
مدارستاره مثلث یا همان مدار دوضرب هم یک راه اندازنرم است. اما بصورت کنتاکتوری، بیشترین جریان راه انداز حدود چهاربرابر است ومنحنی راه انداز بصورت جهشی بوده وغیرقابل انتخاب میباشد.
کلیدهای استاتیکی یاهمان SSR درجریانهای مختلف دربازاروجوددارد
ب. اینورتریا کنترل دور
راه اندازی الکتروموتور با بیشترین جریان راه اندازی حدود جریان عادی موتور بایک منحنی تقریبا خطی قابل انتخاب.
اینورتر بهترین راه اندازنرم موتور است ولی با قیمتی بیش ازچهار برابر راه اندازنرم یاهمان سافت استارت.
درصنعت ازاینور یا کنترل از راه دور بطورعموم برای موتورهایی که نیاز به کنترل سرعت دارند استفاده میشود.
تغیرات دورموتور در اینورتر با تغییر فرکانس ایجاد میشود. لذا امکان افرایش فرکانس خروجی تا چندین برابرفرکانس ورودی وجود
دارد.
دراستفاده ازکنترل از راه دور امکان افزایش دورموتور بیشتر از دورنامی وجود دارد و با افزایش فرکانس ولتاژ خروجی دور
موتورافرایش می یابد
باافزایش دور موتور بیشتر از دورنامی دراین حالت کاهش گشتاور ایجاد میشود. بطورمعمول در اینورتورها ازترانزیستورهای
 IGBTدرقدرت های باالاستفاده میشود ودرقدرت های پایین ازترانزیستورهای MOSFET قدرت هم استفاده میشود.


کانال تلگرام تاروپود | تبلیغات در سایت


لطفا به این مطلب امتیاز دهید
ارسال توسط مدیر
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل