تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
معرفی محصولات فناوری نانو در صنعت نساجی

برای دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید

-----------------------------------------------------------------

محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی تاریخ انتشار پاییز 1394 ویرایش ّ اول بسـم ّ اهلل الر ّ حمـن الرحیـم ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو طراحی و اجرا: توسعه فناوری مهرویژن تلفـن: 63100-021 نمابـر: 63106310-021 پایگاه اینترنتی: ir.nano.www پست الکترونیک: ir.nano@report صندوق پستی: 344-14565 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی توسعه فناوری نانو مقدمه | 4 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو | 5 برنامههای توسعه صنعتی فناوری نانو | 5 فهرست مطالب حوزههای کاربردی توسعه فناوری نانو در صنعت نساجی | 14 گرانول نانوکامپوزیتی پلیاتیلن ترفتاالت | 16 مستربچ نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن | 17 نخ نانوکامپوزیتی نایلون | 18 نخ نانوکامپوزیتی پلیاستر | 20 نخ نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن | 21 الیه بیبافت نانو کامپوزیتی | 22 نانومواد معطرکننده منسوجات | 23 تونیک گیاهی پاککننده و براقکننده مصنوعات چرمی و چوبی | 24 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی چرا توسعه فناوری در نساجی اهمیت دارد؟ | 10 چه فرصتهایی توسط نانو برای صنعت نساجی ایجاد میشود؟ | 11 چه چشماندازی برای فناوری نانو در صنعت نساجی و جود دارد؟ | 11 چه ظرفیتهایی برای توسعه فناوری نانو در صنعت نساجی ایران وجود دارد؟ | 12 فناوری نانو و صنعت نساجی جوراب و لباس زیر ضدمیکروبی | 25 پوشاک ضدمیکروبی | 26 منسوجات محافظ امواج | 27 منسوجات پنبهای ضدمیکروبی و محافظ | 28 فرش ماشینی ضدمیکروبی | 29 پالسمای سرد اتمسفری | 30 الکتروریسی | 31 نانوپوششهای سخت و مقاوم | 32 نانوکویتاسیون | 33 فناوری نانو به عنوان یک دانش بینرشــتهای، بدون شک فناوری آینده است. علوم و فناوری نانو عبارت از توانایی هدایت و کنترل ماده در ابعاد نانومتری )یک میلیاردیم متر( و بهرهبرداری از خواص و پدیدههای فیزیکی، شیمیایی و زیستی این مقیاس در مواد، ابزارها و سامانههای جدید است. اما چه چیزی مقیاس نانو را ویژه و مواد نانویی را متفاوت میکند؟ خصوصیات مواد در مقیاس نانو مثل رنگ، ســختی، االستیسیته، رســانایی، دمای ذوب وغیره در مقیاس نانو تفاوتهایی با مقیاس میکرو دارد. مثال طال در مقیاس بالک زرد رنگ اســت اما نانوذرات طال بسته به مقیاس میتواند قرمز، بنفش، نارنجی یا متمایل به سبز باشد. طال در مقیاس بالک رسانای خوبی برای گرما و الکتریسیته است اما رسانای نور نیست در حالیکه نانوذرات طال میتوانند نور را جذب کنند. بنابراین مواد در مقیاس نانو میتوانند خصوصیات ویژهای داشــته باشــند که وقتی به مقیاس میکرو میرود باقی نمی ً مانند. یکی از مهمترین دالیل این تفاوت مساحت سطحی نسبتا زیاد مواد در مقیاس نانو است. وقتی یک ذره به مقیاس نانو میرسد مساحت سطحی کل آن افزیش خواهد یافت. در واقع وقتی اندازه ذره کاهش مییابد تعداد مولکولها در سطح نسبت به حالت توده افزایش مییابد و خصوصیات جدید و غیرمنتظرهای ایجاد میکند. بزرگتر شدن مساحت سطحی، ســطح بیشتری را برای بر هم کنش با ســایر مواد ایجاد میکند. این دانش بر خالف تصور عمومی یک دانش نوین نیست بلکه بازتعریف آن با مشارکت دانشمندان علم مواد، مهندسان مکانیک و الکترونیک، بیولوژیستها، شیمیدانها و فیزیکدانها در دهههای اخیر دنیای شگفتانگیزی را خلق کرده است. تمرکز بر این دانش در سالهای گذشته دستاوردهای بزرگی برای بشر به همراه داشته است و امروزه تبدیل این دانش به فناوری به رویکرد اصلی فعاالن این حوزه تبدیل شده و پنجرههای جدیدی برای توسعه صنعتی در حوزههای مختلف باز کرده است. مقدمه 4 توسعه فناوری نانو برنامههای توسعه صنعتی فناوری نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1382 ،با شناسایی فناورىنانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى، ستاد ویژه توسعه فناورى نانو به منظور پیگیری توسعه این فناوری در کشور تشکیل شد. دیدگاه ستاد برای توسعه فناوری نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشور در این حوزه بود و در این مسیر، برنامه راهبردىدهساله فناورى نانو در ستاد تهیه و در مردادماه 1384 به تصویب هیئت دولت رسید. این ســند با عنوان »سند راهبرد آینده« قرار گرفتن در میان 15 کشور برتر جهان در حوزه فناورىنانو و تالش براى ارتقاء مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم را هدفگیرى کرده است. با تکیه بر تجربه اجرای سند راهبرد آینده طی دو دوره سهساله، ستاد در ویرایش تکمیلی جدیدی از این سند، اقدام به بهبود برنامهها و تدوین سند تکمیلی سوم برای سالهای 1390 تا 1393 کرد. رویکرد تجاریســازی و توسعه صنعتی بر پایه فناوری نانو از مهمترین نقاط تمرکز سند تکمیلی سوم بود که بر اساس آن هشت برنامه پیشبینی شده و متناظر با هر برنامه، کارگروهی اجرای آن را در دبیرخانة ستاد پیگیری میکند. برنامه توسعه فناوری نانو در دهه پیش رو نیز در حال تکمیل است و در آینده نزدیک پس از تصویب اجرایی خواهد شد. 1 و کشش بازار )یا مدلهای توســعه فناوری را از یک منظر میتوان به دو دسته کلی تقسیمبندی کرد: فشار فناوری )یا دانش( 2 .در مدل اول، سرچشمه نوآوری در چشماندازهای دانش جدید است که میتواند در فرایند، یک محصول یا فرایند جدید تقاضا( نمایان شود. در واقع زمانیکه سرمایهگذاران نتایج تحقیقات بنیادین را در تحقیقات کاربردی استفاده کنند و امکانات بوجود آمده را با مشــکالت عملی قابل حل ترکیب کنند، فناوری توسعه پیدا میکند. فاز بعد، توسعه محصول است که طی فرایندی ایده یک محصول جدید را به فرمی میبرد که انتظار میرود نیاز را برآورده کند. در مدل دوم، نیازهای گروه مشــتریان نقطه آغاز است و تحقیقات بنیادین اولیه یک تحقیق تفسیری است. تالش برای درک گروه مشتریان و فرصتها و چالشهایی است که با مفاهیم جدید توسعه پیدا کند. زمانیکه مشکالت شفاف شــوند، تحلیل و حل مشکل یا انجام تحقیقات کاربردی قابل پیگیری است و سرانجام راهحل مشکل را میتوان در قالب توسعه یک محصول جدید یا نوآوری فرموله کرد. نظر به سرعت رشد و توسعه فناوری نانو در صنایع مختلف، ستاد نانو برنامههای متنوعی را برای توسعه نانو بر اساس هر دو مدل فوق در پیش گرفته است. برخی از این برنامهها مبتنی بر توسعه منابع انسانی، توسعه دانش و توسعه زیرساختها بوده و برخی از آنها ارتباط با واحدهای صنعتی کشور که منجر به تولید سطوح مختلف محصوالت نانویی شده است. در این راستا و بر اساس تجربیات بدست آمده، برای سالهای پیشرو برنامههایی بازطراحی و تکمیل شده که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است: ترویج صنعتی یکی از برنامههای ســتاد، آشنا نمودن صنایع مختلف کشــور با کارکردهای فناوری نانو جهت استفاده در تولید محصوالت دانشبنیان و افزایش کیفیت آنها اســت. رفع مسائل و مشکالت فعلی صنایع که میتوان آنها را با فناوری نانو برطرف نمود یکی دیگر از برنامهها خواهد بود. بدین منظور برنامه ترویج صنعتی فناوری نانو میباید اهداف عملیاتی زیر را محقق نماید: افزایش آگاهی بخش خصوصی و صنعت برای بکارگیری قابلیتهای فناوری نانو ایجاد رغبت برای استفاده محصوالت نانو تقویت پتانسیل عمومی برای سرمایهگذاری در توسعه فناوری نانو ایجاد بسترهای ارتباطی بین ذینفعان صنعت فناوری نانو معرفی خدمات و فعالیتهای مؤسسه خدمات فناوری تا بازار و کارگروه صنعتوبازار ستاد نانو حمایت از توسعه صنعتی فناوری نانو کارگروه صنعتوبازار ستاد توســعه فناوری نانو به عنوان متولی توسعه صنعت نانو، برنامههای متنوعی را در نظر دارد که به برخی محورهای آنها در ادامه اشاره شده است: کمک به شناسایی پروژههای خوشآتیه تهیه گزارشهای رصد فناوری تهیه گزارشهای تحلیل پتنت 5 کمک به تهیه طرحهای تجاری )BP )برای سرمایهگذاریهای جدید تهیه گزارشهای تحقیقات بازار تهیه طرحهای امکانسنجی فنی و اقتصادی ارزیابی مدلهای کسبوکار حمایت از برنامههای صنعت در حوزه D&R استفاده از شبکه فناوران نانو و کمک به همکاری آنها با صنعت هدایت تحقیق و توسعه به سمت نیازهای صنعتی کاهش ریسک تحقیقوتوسعه با تضمین تیمهای فناور حمایت از فعالیت توسعهای شرکت متقاضی برای جذب فناوری نانو حمایت تشویقی ویژه از پایاننامههای صنعتی حمایت از ساخت پایلوتهای تولید نیمهصنعتی و یا پایلوتهای تست عملکردی محصول حمایت از تولید محصوالت مبتنی بر نانو تامین تسهیالت برای ایجاد/توسعه خط تولید، تامین مواد اولیه و خرید تجهیزات نانو )لیزینگ وغیره( حمایت از تولید مواد اولیه نانویی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع در کشور حمایت از اخذ استانداردهای الزم تسهیل اخذ استانداردهای، مجوزها و تاییدیههای نهایی داخلی و خارجی برای محصوالت نانو پیشبینی استانداردهای اجباری برای تحریک بازار محصوالت ارتقایافته با نانو حمایت از بازارسازی و بازاریابی معرفی به کارگزاران تخصصی برای معرفی به بازارهای هدف پرداخت تسهیالت برای بازارسازی و تبلیغات محصوالت نانو در ادامه به اختصار، برخی دیگر از برنامههای کارگروه جهت تسهیل تجاریسازی محصوالت نانو توضیح داده شده است: ساخت تجهیزات نانو چتر حمایتی ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال ۱۳۸۷ بر حوزه ســاخت تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو، با حمایت از ساخت دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی آغاز شد. موفقیت حاصل از ساخت دستگاه، سبب شکلگیری نگرشهای حمایتی جدیدی در ستاد گردید. همچنین محدودیت در دسترسی به تجهیزات با فناوری باال و بروز مسئله تحریم کشور در ورود تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، باعث ایجاد انگیزهای قویتر برای کسب و شکوفایی توانمندیهای داخلی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی شد. 6 توسعه فناوری نانو ســاخت تجهیزات آزمایشگاهی در داخل کشور دستاوردهای گســترده و راهبردی به همراه دارد که از این میان میتوان به کاهش آسیبپذیری توسعه فناوریهای پیشــرفته به ویژه فناوری نانو، کاهش قابلتوجه قیمت تجهیزات، حل معضل خدمات پس از فروش در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و سرریز دانش فنی تولید شده به سایر حوزهها به عنوان مزایای مهم نام برد. در راستای پیشبرد هر چه بیشتر این مهم، اهداف زیر به عنوان محورهای اصلی فعالیت این واحد در نظر گرفته شده است: حمایت از توسعه دانش فنی ساخت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و راهبردی فناوری نانو حمایت از ارتقاء فنی، کیفی و تکمیل تجهیزات ساخت داخل حمایت از تکمیل فرآیند تجاریسازی تجهیزات ساخت داخل در این زمینه برنامههای حمایتی و پشــتیبانی متنوعی طرحریزی شــده که جهت کسب اطالعات بیشتر میتوان به نشانی /inst/org.irannano://http مراجعه کرد. برنامه طرحهای نوآورانه فناوری نانو ستاد توســعه فناوری نانو در راستای حمایت از تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی، از ســاخت نمونه اولیه )Nanomatch ) توسط دانشجویان، اســاتید و شرکتهای دانشبنیان در حوزه فنــاوری نانو در قالب »برنامه طرحهــای نوآورانه فناوری نانو« حمایت میکند. نمونه اولیه تولیدی برای شرکت در مسابقه باید نتایج حاصل از پروژههــای بخشهای مختلف صنعتی یا علمی دانشــگاهها، مراکز رشد و تحقیقاتی، پژوهشگاهها، شرکتهای فناور وغیره در حوزه فناوری نانو یا نتایج حاصل از پروژههای دانشــجویی یا طرحهای صنعتی باشــد. برنامه طرحهای نوآورانه این فرصت را به محققان و شــرکتهای کوچک خواهد داد تا بتوانند محصوالت نوآورانــه خود را در معرض دید عالقهمندان، بازدیدکنندگان و به ویژه سرمایهگذاران قرار دهند و ضمن حمایت ستاد از فرصتهای سرمایهگذاری مشتریان عالقهمند استفاده نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه میتوان به سایت ir.nanoindustry.www مراجعه کرد. شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ابتدای سال 1383 با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارایه خدمات آزمایشــگاهی به محققان دانشگاهی و صنعتی و استفاده بهتر از ظرفیتهای آزمایشــگاهی کشور تشکیل شد. اعضای این شبکه متشــکل از دانشگاهها، پژوهشگاه و مراکز تحقیقات دولتی و خصوصی از شــهرهای مختلف کشور میباشند که در قالب شبکه آزمایشگاهی به پژوهشگران خدمات ارایه میکنند. اهداف شبکه عبارتند از: امکان دسترســی آسان کلیه متخصصین و پژوهشــگران کشور به توانمندیهای آزمایشگاهی؛ توسعه همگام زیرساخت آزمایشگاهی به موازات توسعه فناوری نانو در کشور؛ حمایت از ساخت دستگاهها آزمایشگاهی مرتبط با نانو در کشور؛ و توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه زیرساختهای آزمایشگاهی فناوری نانو شبکه آزمایشگاهی بستری برای توســعه تحقیق و توسعه نانو میباشد که برنامههای مربوط به این حوزه نیز در حال توسعه است. برای اطالع از برنامههای شبکه آزمایشگاهی نانو میتوان به نشانی ir.nanolab.www مراجعه کرد. برنامههای حوزه مالکیت فکری مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرســاختهای مهم توســعه فناوری بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت و در این راستا نیز بیش از 25 معاهده و کنوانســیون بینالمللی وجود دارد که همگی حاکی از اهمیت این مقوله به عنوان زیرســاختهای مهم توسعه فناوری مطرح میشــود. فعالیتهای مربوط به مالکیت فکری در ستاد نانو از سال 1384 آغاز شــده و طی این مدت رویکرد ستاد به گونهای بوده که ضمن توانمندسازی نهادهای موجود مالکیتفکری در کشور به یک 7 ســری اقدامات خاص در زمینه مالکیت فکری در حوزه فناوری نانو پرداخته که از آن جمله میتوان به کمک ستاد برای ایجاد و یا فعالسازی دفاتر مالکیت فکری در 9 مرکز دانشگاهی و پژوهشی و نیز کمک به تاسیس شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات تخصصی مالکیت فکری در کشور اشاره کرد. برای آشنایی بیشتر بر برنامههای مالکیت فکری و حمایتهای ثبت اختراع میتوان به نشانی patent/ir.nano.www مراجعه کرد. حمایت از اشتغال ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور بهرهگیری مناســب از تخصص سرمایههای انسانی در صنایع و ساماندهی بازار کار، پایگاه اطالعرسانی اشتغال را در سال 1388 راهاندازی نمود. این پایگاه از ابتدای کار محوریت فعالیت خود را گسترش و توسعه منابع انسانی تعریف نمود و اشتغالزایی متخصصان فناوریهای نوین در نهادها و صنایع تولیدی نقطه تمرکز فعالیت این پایگاه قرار گرفت. اهم فعالیتهای پایگاه به شرح ذیل است: معرفی نیروی انسانی )در حوزههای نانوفناوری، مدیریت، علوم مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی( پرداخت کمک هزینه حقوق و بیمه فرد استخدام شده در قالب طرح حمایت از اشتغال و کارورزی بررسی سازش خصوصیات شخصیتی فرد با شرایط شغلی کارفرما جهت کاهش ریسک جذب نیرو نحوه شناسایی منابع و روشهای گزینش نیروی انسانی با چشمانداز ایجاد اشتغال پایدار بررسی عوامل موثر در پیشبینی صحیح عملکرد فرد با رویکرد یافتن شغل مناسب برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه میتوان به ir.nano.talent.www مراجعه کرد. موسسه خدمات فناوری تا بازار موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار )کریدور ســتاد نانو ir.tmsc.www ،)با هدف تسریع تجاریسازی و افزایش نرخ موفقیت شرکتها در حوزه فناوری نانو شکل گرفته است و در این راستا خدمات متنوعی را عرضه میکند. تاییدیه نانومقیاس بررســی مواد و محصوالت تولید و عرضهشده در حوزه نانو، شفافیت بازار محصوالت نانو و بــه تبع آن ارتقای کیفی این محصوالت و افزایش اعتماد مصرفکنندگان را در بر دارد. این دستاوردها موجب توسعه بازار مواد و محصوالت نانو میشود. موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار بهمنظور ارزیابی محصوالت و مواد عرضهشده در حوزه فناوری نانو، اقدام به ایجاد واحد بازرسی و بررسی مواد و محصوالت نمود. این واحد از ســال ۱۳۸۶ وظیفه بررسی و اعطای گواهینامه نانومقیاس و نظارت بر ثبات مقیاس و خواص محصوالتــی را که گواهی نانومقیاس دریافت نمودهاند، بر عهده دارد. مواد و محصوالتی در حوزه فناوری نانو قرار میگیرند و به آنها تاییدیه نانومقیاس اعطا میگردد که مطابق با استاندارد ملی 12098 و استانداردهای بینالمللی )27687 TS/ISO )در فرایند بازرسی موارد زیر را دارا باشند: مقیاس بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر مهندسی بودن فرآیند تولید بهبود خواص نسبت به محصول مشابه )نمونه شاهد بدون استفاده از فناوری نانو( همچنین گواهینامه نانومقیاس به محصوالتی اعطا میشــود که تولیدکننده آن عالوه بر رعایت الزامات فنی اشاره شده، سایر الزامات تولیدی و تجاری مندرج در آییننامههای مؤسســه )از جمله پروانه ساخت و یا بهرهبرداری، واحد کنترل کیفیت فعال، حضور کارشــناس نانو در شرکت وغیره( را رعایت کرده و قرارداد اعطای گواهینامه نانومقیاس را امضاء نماید. به محصوالتی که تولید ً کننده آن صرفا الزامات فنی محصول را برآورده است، گواهینامه آزمایشی نانومقیاس اعطا میشود. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله صادر شده و قابل تمدید است. همچنین در طول مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص محصول 8 توسعه فناوری نانو تولیدکننده، بازرســیهای دورهای از شرکت انجام میشود. شایان ذکر است، اعتبار گواهینامه آزمایشی نانومقیاس ۱۸ ماه بوده که در صورت توسعه محصول به سمت تولید صنعتی برای یک دوره نیز قابل تمدید است. فرایند بازرســی با بررسی مدارک و مستندات متقاضی آغاز شده و سپس با توجه به محصول دستورالعمل بازرسی و طراحی آزمونها جهت بررســی محصول تدوین میگردد. با بازدید و نمونهبــرداری از محل تولید و انجام آزمایشها طبق طرح آزمون، گزارش فنی واحد بازرســی مبنی بر تأیید یا عدم تایید نانومقیاس محصول اعالم میشــود. نتایج این گزارش پس از بررسی متخصصان این حوزه و ارائه در شورای راهبردی نانومقیاس، به اطالع متقاضی میرسد. جهت کســب اطالعات بیشتر در خصوص این گواهینامه و مشاهده فهرســت محصوالت نانویی دارای تاییدیه نانومقیاس به آدرس ir.tmsc.IMP.www مراجعه شود. خدمات توسعه نانو برای تجاریســازی فناوری و طی شــدن چرخه عمر هر محصول مدلهای مختلفی وجود دارد. کریدور ســتاد نانو به منظور تشــخیص دقیقتر جایگاه محصول و ارائه بهتر خدمات، مدلی بومی طراحی کرده و بر اساس آن بسته خدماتی مرتبط برای محصوالت حوزه فناوری نانو تدوین کرده اســت. در این مدل هر محصول در چرخه عمر خود چهار عرصه »توسعه فناوری«، »توسعه محصول«، »توسعه تولید« و »توسعه بازار« را طی میکند که برای هر مرحله خدمات مرتبط به شــرکتهای متقاضی ارائه خواهد شد. محورهای اصلی خدمات کریدور در عرصههای مختلف که با الگوهای حمایتی و آییننامههای مشــخص به شرکتهای نانویی ارائه میگردد، شامل موارد ذیل میباشد: مشخصهیابی محصوالت و تکمیل مدارک فنی وآزمونهای موردنظر جهت بررسی مقیاس نانو برگزاری دورههای آموزشی و حمایت از حضور در سایر دورههای کوتاهمدت تهیه انواع گزارشهای امکانسنجی، طرح تجاری وغیره تهیه گزارشهای رصد فناوری )تحلیل پتنت با نگاه مختصری به بازار( به منظور شناســایی گرایش فناوری مورد استفاده در جهان ثبت اختراع بینالمللی )حمایت از فرایند ثبت Patent US) جستجوی پتنت با موضوع درخواستی حمایت تشویقی برای تجاریسازی اختراعات بینالمللی حمایت از نگارش متن اختراع داخلی در چهارچوبهای استاندارد ثبت قانونی عالئم تجاری حمایت از فرایند اخذ مجوزها و گواهینامههای استاندارد داخلی و بینالمللی تخصیص تسهیالت برای طراحی صنعتی محصول و بستهبندی آن طراحی و تهیه اقالم تبلیغاتی حمایت از طراحی، ارتقا و پشتیبانی از سایتهای اینترنتی شرکتها تهیه گزارشهای تحقیقات بازار )رصد بازار( اجرای پروژهای تخصصی عارضهیابی در سازمانها حمایت از حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی اعطای تسهیالت )سرمایه در گردش، توسعه خط تولید، لیزینگ، صدور ضمانتنامه، تشویقی رشد وغیره( حمایت از مراکز رشد و شرکتهای مستقر ارائه خدمات مشــاورهای در سرفصلهای: مدیریتی، تأمین اجتماعی، حقوقی، مالی، مالیاتی، بازاریابی، گمرکی، بازرگانی وغیره خدمات حسابداری برای کل سال مالی 9 فناوری نانو و صنعت نساجی برای شناخت بهتر جایگاه و چشمانداز فناوری نانو در صنعت نساجی الزم است به سواالتی در مورد ارتباط فناوری نانو و صنعت نساجی پاسخ داده شود که در این بخش به آن پرداخته شده است. چرا توسعه فناوری در نساجی اهمیت دارد؟ صنعت نساجی، صنعتی دیرپا است که از ابتداییترین تجهیزات تولید پوشــاک آغاز و امروزه به یکی از گستردهترین صنایع جهان تبدیل شــده است. این صنعت با زنجیره تولید از مواد اولیه، الیاف، ریســندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، تکمیل، پوشــاک )عمومی، ورزشــی، نظامی وغیره(، منســوجات صنعتی، فرش، چرم وغیره همواره میدان گســتردهای برای رشد و توسعه فناوری بوده است. امروزه در فضای جهانی شدن و رقابت ســنگین بازار، استفاده از فناوریهای مدرن، بیــش از هر زمان دیگر ضرورت دارد بطوریکه با بکارگیری فناوریهای جدید، منسوجات خصوصیات جدیدی پیدا کردهاند که برخی از آنها تاکنون ناشــناخته بوده و یا منسوجاتی با 3 پوشاک را بهبود داده، کارکردهای اضافی ترکیبی از چندین خصوصیت تولید شده است. این خصوصیات عالوه بر اینکه راحتی 4( در برابر اشعه فرابنفش، میکروبها، حشرات، گرما، سرما،گلوله وغیره( را نیز فراهم آورده چون ارتباطات، اطالعات یا محافظت است. ضمن اینکه در بسیاری موارد استفاده از این فناوریها، کاهش تهدیدات زیست محیطی را )با حداقلسازی مصرف انرژی، آب، تولید پســاب، کاهش یا حذف عوامل شیمیایی مضر( فراهم نموده است هر چند در این زمینه برخی ریسکها چون اثرات ناشناخته روی بشر و محیط زیست نیز به مالحظات جدی نیاز دارد. ارزیابی روند حرکت صنعت نســاجی نشــان میدهد، این صنعت بطور فزایندهای در حال تغییر جهت دادن به سمت نواوری 5 ، برای حفظ حاشیه سود و گشودن بازارهای جدید حرکت میکند. بطورکلی راهحلهای فناورانه در حوزه نساجی، تکسترونیک زیستفناوری و فناوری نانو میباشد که تولید منسوجاتی با ارزش افزوده باال را محقق میکند. منسوجات حاصل از این فناوریها 6 نامیده میشوند. غالبا کاراییهای جدیدی دارند و منسوجات کارا فناوریهای پیشرو برای صنایع نساجی و پوشاک منسوجات کارا زیستفناوری تکسترونیک فناورینانو 10 فناوری نانو و صنعت نساجی چه فرصتهایی توسط نانو برای صنعت نساجی ایجاد میشود؟ تکسترونیک دانش مرتبط با نســاجی، الکترونیک، اطالعات و اتوماسیون است که سامانههای الکترونیک را با ساختارهای لیفی 7 را توســعه خواهد داد. ترکیب میکند و منســوجات الکترونیک زیستفناوری، زمینه بینرشتهای است که دانش بیوشیمی، ژنتیک، میکروبیولوژی و دانش مهندســی ســلولهای زنده، آنالوگهای مولکولی وغیــره را برای تولیــد مواد جدید اســتفاده میکند. زیستفناوری استفاده از زیستپلیمرها، زیستتودهها، بکارگیری فرایندهای زیستشــیمیایی برای حذف فرایندهای آسیبزننده به محیطزیست، توسعه ســامانههای آنزیمی و گسترش کاربردها در عملیات ســطحی برای عاملدار کردن منسوجات را در بر میگیرد. فناوری نانو در نســاجی نیز بطور کلی سه ناحیه تولید نانوالیاف، اصالح منســوجات با اســتفاده از دانش نانو و تولید محصوالت نانوکامپوزیتی را در برمیگیرد. هر سه فناوری مذکور همپوشــانیهایی دارند. با این حال بر اساس شــواهد موجود نواوری حاصل از فناوری نانو سرعت توسعه باالتری داشته است. 8 و ضمن اینکه بابرهمکنش با سایر طبقات حوزههای جدیدی برای توسعه آنها نیز فراهم آورده است بطوریکه زیستنانوفناوری 9 از شاخههای مهم توسعه فناوری در صنعت نساجی میباشد. نانومنسوجات الکترونیک فناوری نانو میتواند صنعت نســاجی را از چند طریق توانمند سازد. در درجه اول بســیاری از امکانات جدید و کارکردهای بهبودیافته در نســاجی ایجاد خواهد کرد. مواد جدید میتوانند توسعه پیدا کرده و خصوصیات جدیدی را به مواد موجود اضافه کنند و کارایی آنها را بهبود ببخشــد. این مزیت تنها برای صنعت نساجی نخواهد بود بلکه خیلی صنایع دیگر را قادر میسازد از چنین منســوجاتی استفاده کنند. بر این اساس صنعت نساجی قادر به توسعه بازارهای جدید خواهد بود همچنان که در حال حاضر این موضوع در حال رخ دادن است. همچنین فناوری نانو صنعت نســاجی را قادر میسازد تا سبقت بیشتری نســبت به نیازهای در حال تغییر مشتریان بگیرد. کاربردهای نیاز مشــتریان به مرور فراتر از انتظار میرود و کیفیت محصوالت به تدریج اهمیت بیشــتری پیدا میکند. امروزه مشتریان محصولی میخواهند که بوی مطلوبی داشته باشد، نو بماند، احساس راحتتری ایجاد کند، تمیز بماند و مراقبت از آن ســادهتر باشد. ضمن اینکه فناوریهای اطالعات و ارتباطات نیز در زندگی روزانه خیلی مهم شدهاند. فناوری نانو صنعتی ایجاد خواهد کرد که این امکانات را برای این نیازهای تغییریافته مشتریان با منسوجات فعلی ترکیب کند. از دیگر ســو، فناوری نانو صرفا راهی برای تولید منسوجات جدید نیســت. در بسیاری از موارد حرکت به سمت فناوری نانو بخشی از راهبرد شرکتها برای بقاء در بازار سخت نساجی است. خصوصا در نساجی اروپا، فناوری نانو نقش مهمی ایفا میکند. امروزه با تغییرات بوجود آمده در معادالت جهانی بازار نساجی، واضح است که محصوالت سنتی دیگر برای یک تجارت سودآور کافی نیستند و صنعت باید به جهتی که نوآوری بیشتر، محصوالت با کیفیتتر برای تمایز و رقابت داشته باشد حرکت کند. امروزه کشورهای در حال توسعه به این جمعبندی رسیدهاند که توسعه فناوری نانو میتواند راهحلی برای حفظ رقابت صنعت نساجی با سایر کشورها )خصوصا کشورهای دارای تولید ارزان( ایجاد کند. از منظر زیســتمحیطی نیز فناوریهایی نانویی ســبز میتوانند با ارائه راهحلهای دوستدار محیطزیست برخی چالشهای زیستمحیطی را برطرف کرده و چشماندازهای جدیدی ایجاد کنند. این امر خصوصا در حوزه آبوپساب اهمیت ویژهای دارد و نساجی را قادر خواهد ساخت بر برخی موانع توسعه خود غلبه کند. چه چشماندازی برای فناوری نانو در صنعت نساجی و جود دارد؟ امروزه دادههای موجود در گزارشهای رصد جهانی نشان از نرخ رشد باالیی از توسعه فناوری نانو در نساجی دارد بطوریکه بر اساس گزارش موسسه رصد فناوری scientifics در سال 2006 نرخ رشد نانو در نســاجی در بازه 2006 تا 2012 نرخ رشدی 9 برابری پیشبینی شد. گزارشهای جدید نشان میدهد این رشد ادامه خواهد داشت. به عنوان نمونه، فناوریهــای نانویی کنونی تنها برای 44/7 %بازار لباس، بزرگترین بخش در ســال 2012 به حســاب میآیند و این میزان به 78/16 %تا 2022 به عنوان کاربردهای جدید میرسد ضمن 11 اینکه سقوط قیمت نانومواد توسعه و رشد این فناوریها را در بازار افزایش میدهد. بر این اساس، بازار منسوجاتی که فناوری نانو را بکار میگیرند بسرعت از 3/20 میلیارد دالر آمریکا از سال 2008 افزایش پیدا کرده و پیشبینی میشود تا سال 2022 به 8/29 میلیارد دالر آمریکا برسد. به هرحال، تمام بازار نساجی با فناوری نانو تحت تاثیر یکسان قرار نخواهد گرفت. تاکنون منسوجات فنی که کمتر به قیمت حســاس هستند بیشترین نرخ رشد را در توسعه نانو داشتهاند هر چند منسوجات خانگی و پوشاک نیز رشد قابل مالحظهای خواهند داشت. به نظر میرسد محصوالت نانویی در حوزههای مختلف صنعت نساجی توسعه پیدا خواهند کرد. جنبه دیگر نیز فناوریهایی نانویی است که در ماشینآالت و فرایندها استفاده میشود و میتواند چالشهای مختلفی را در این حوزه از صنعت نساجی برطرف کند. چه ظرفیتهایی برای توسعه فناوری نانو در صنعت نساجی ایران وجود دارد؟ در سالهای گذشته فعالیتهای مختلفی برای توسعه فناوری نانو در صنعت نساجی صورت گرفته و با توجه به دستاوردهای علمی و فناوری کشور قطعا در سالهای پیشرو فرصتهای زیادی نیز پیش رو خواهد بود. تاکنون در حوزه نانونساجی، بیش از 600 پایاننامه در مقاطع کارشناسیارشــد و دکتری انجام شــده و متخصصان زیادی در حال فعالیت در این حوزه هستند. در حال حاضر بر اساس گزارش موسسه رصد فناوری scientifica در سالهای 2009 تا 2012 ،ایران با تولید 3 %علم نانو نســاجی جهان همرده اسپانیا و باالتر از برزیل، اسپانیا و ژاپن یک بازیگر جهانی است)جدول1.) جدول1 .پانزده کشور برتر منتشرکننده متون علمی در مجالت علمی نساجی و نانو )2012-2009) رتبه نام کشور تعداد انتشارات درصد کل 1 آمریکا 167 15 2 چین 115 11 3 کرهجنوبی 74 7 4 هند 69 6 5 انگلستان 54 5 6 آلمان 46 4 7 ایتالیا 39 4 8 فرانسه 33 3 9 ایران 32 3 10 برزیل 27 2 11 اسپانیا 24 2 12 ژاپن 21 2 13 پرتغال 19 2 14 سوییس 18 2 15 مصر 18 2 امروزه تعداد زیاد متخصصان نانو در ســطوح مختلف علمی و تمرکز تحقیقاتی آنها بــر ابعاد مختلف این فناوری در صنعت نساجی، نهتنها فرصت ارزشمندی برای رفع برخی از چالشهای این صنعت است، بلکه میتواند با ایجاد زمینه تولید محصوالت نوین فضای رقابت نســاجی در بازارهای جدید را نیز فراهم کند. در زمینه صنعــت هم امروزه به کمک فناوری نانو، محصوالت مختلفی در صنعت نساجی تجاری شده و روند رو به رشدی در پیش رو وجود دارد. با توجه به رقابتپذیری باال در صنعت نساجی ایران، تمایل به ایجاد ارزش افزوده از طریق بکارگیری فناوری زیاد است و امید است به همت صنعتگران نساجی همزمان با رشد علمی نانونساجی، در زمینه توسعه فناوری هم صنعت نساجی ایران به یک بازیگر بینالمللی تبدیل شود. 12 فناوری نانو و صنعت نساجی در صنعت نساجی محصوالت فناوری نانو بطور کلی فناوری نانو در دو خوشه فناوریهای توانمندســاز محصول10 و خوشه فناوریهای پشتیبان11 با صنعت نساجی در ارتباط خواهد بود. خوشه اول مبتنی بر فناوریهایی هستند که در تولید منسوجات و سازههای لیفی دخالت دارند و خوشه دوم فناوریهایی را در بر میگیرد که فرایندها و ماشــینآالت صنعتی را پشتیبانی میکنند. در درخت فناوری نانو به برخی از این محصوالت اشاره شده است. برخی دیگر از محصوالت تجاری شده در کشور نیز در جدول 2 ذکر شده است. حوزههای کاربردی توسعه فناوری نانو در صنعت نساجی جدول2 .فهرست فناوریها/محصوالت حوزه نانو نساجی ایران محصول/ فناوری شرکت/ فناور تولید کننده نانوکامپوزیتی گرانول نانوکامپوزیتی پلیاتیلن پتروشیمی شهید تندگویان ترفتاالت مستربچ نانوکامپوزیتی رنگدانه سیرجان پلیپروپیلن نخ نانوکامپوزیتی نایلون زرنخ محصول شرکت تولیدکننده زیرپوش پاآرا جوراب پاآرا - حریربافت - پاما لباس زیر مهنام دستکش حریربافت جوراب شلواری نقشینه بافت تبریز تیشرت پاآرا جوراب شلواری پاآرا - حریربافت - پاما تیشرت کارگاه سیدرضا تیشرت ورزشی، شلوار زنانه، مهنام شلوار ورزشی، تاپ زنانه روبالشی کارگاه سیدرضا - گلفام ملحفه گلفام پتو پتوی پاریزان نخ نانوکامپوزیتی پلیاستر نفیس نخ نخ نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن نانونخ سیرجان الیه بیبافت نانو کامپوزیتی ابهرریس نانوتکمیلی نانومواد معطرکننده منسوجات نانوساختار آویژه تونیک گیاهی پاک کننده و براق کیمیا پژوهش ماهان کننده مصنوعات چرمی و چوبی جوراب و لباس زیر ضدمیکروبی پوشاک کاسپر پوشاک ضدمیکروبی پوشاک مهیار منسوجات محافظ امواج نانونساجی ماد منسوجات پنبهای ضدمیکروبی و آتیه حکمت آبتین محافظ اشعه ماوراءبنفش فرش ماشینی ضدمیکروبی نساجی فرخ سپهر )فرهی( پالسمای سرد اتمسفری یارنیکان صالح نانولیفی الکتروریسندگی فناوران نانومقیاس نانوپوششهای سخت نانوپوشش مهندسی سطح سوین پالسما آب و محیط زیست نانوکویتاسیون پیامآوران نانوفناوری فردانگر 14 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی 15 شناسنامه محصول نام محصول: گرانول نانوکامپوزیتی پلیاتیلن ترفتاالت شرکت: پتروشیمی تندگویان معرفی تولید منسوجات پلیاستری رشــدی روزافزون در صنعت نساجی داشته است. در سالهای اخیر، همزمان با رشد و گسترش فناوری نانو، تولید منسوجات ضدمیکروبی با اســتفاده از نانونقره نیز به عنوان ماده فعال، به میزان قابل توجهی گســترش یافته است. پتروشیمی شهید تندگویان برای ایجاد ماندگاری خاصیت ضدمیکروبی در برابر شستشو و سایش، گرانول ضدمیکروبی پلیاتیلن ترفتاالت را با تثبیت ذرات نانونقره- دیاکسیدتیتانیوم بر روی ماده اولیه در فرآیند پلیمریزاسیون تولید کرده است. بر این اساس، این ذرات به صورت کام ًال یکنواخت در تمام تودهی پلیمر قرار گرفته و به خاطر پی ً وند نسبتا محکمی که با پلیمر دارند به سادگی قابل زدایش و جدا شدن از نخ یا الیاف نخواهند بود. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدباکتری، ضدبو و ضدقارچ پایدار مقاوم در برابر لکه مقاوم در برابر تجمع الکتریسیته ساکن سازگار با روشهای مرسوم ریسندگی و تکمیل مجوزها تاییدیه نانو مقیاس بازار کاربردها: تولید منسوجات خانگی، منسوجات بیبافت، منسوجات فنی)بیمارستانی، ورزشی، نظامی، اتومبیل، صنعتی و غیره( ظرفیت اسمی تولید: حداقل 330 تن در روز شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر تهران: باالتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پالک، تلفن: 88889511 021 نشانی پستی مجتمع تولید: خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 ،صندوق پستی: 333 ،تلفن: 52172118 061 نشانی اینترنتی ir.stpc.www معرفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تنها تولیدکننده اسید ترفتالیک خالص و بزرگترین تولیدکننده گرانول، نخ )POY )و الیاف )Staple )پلیاتیلنترفتاالت در ایران است. محصوالت این شــرکت در صنایع نساجی )برای تولید انواع نخ و الیاف پلیاستر( و صنایع بستهبندی )برای بستهبندی انواع مواد غذایی، دارویی و نوشیدنی( وغیره مورد استفاده قرار میگیرند. اطالعات تماس شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 16 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی شناسنامه محصول نام محصول:مستربچ نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن شرکت: رنگدانه سیرجان معرفی با توجه به رشــد فناوری نانو در صنعت نساجی، جذابیت تولید مواد چندمنظوره بیشتر شده است. در این راستا نانوروی با دارا بودن خواص ضدمیکروبی و ضداشعه فرابنفش همزمان مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به کاربردهای متنوع منسوجات پلیپروپیلنی، تولید مستربچهای نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن-نانو اکسید روی ماده اولیه ارزشمندی برای حفاظت از منســوجات در برابر میکروبها، بوی بد و تاثیرات اشــعه فرابنفش است. در این راستا شرکت رنگدانه سیرجان امکان تولید این مســتربچها را با ارزیابی خواص عملکردی بکارگیری در فرایند تولید الیاف تولید کرده است. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروبی محافظت در برابر اشعه فرابنفش مجوزها تأییدیه آزمایشی نانومقیاس تست ضدمیکروبی دانشگاه تهران بازار کاربردها: الیاف و نخها، منسوجات بیمارستانی، منسوجات محافظ اشعه فرابنفش )پرده، سایبان، لباس کار و...( و غیره ظرفیت اسمی تولید: 50 تن در روز شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر تهران: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجینیا، پالک 24 - کد پستی: 1531713917 نشانی پستی کارخانه و دفتر مرکزی: سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تلفن 88741531-88752902 021 و 42382022 034 نشانی اینترنتی com.rangdaneh.www معرفی شرکت رنگدانه سیرجان، واحدی با پرسنل مجرب و ماشینآالت مجهز جهت تولید کامپاندهای تخصصی جهت مواد افزودنی به پایههای پلیمری مختلف میباشــد که با دارا بودن پروانه تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجربههای موفق مختلفی داشته و توانسته در سال 1393 به عنوان صادرکننده نمونه کشوری برگزیده شود. تولید مستربچهای نانویی با خواص متنوع دیگر در این شرکت در دست تحقیقوتوسعه است. اطالعات تماس 17 شناسنامه محصول نام محصول: نخ نانوکامپوزیتی نایلون شرکت: تهران زرنخ معرفی از آنجا که منسوجات محل مناسبی برای رشد باکتریها و قارچها به شمار میآیند، در صــورت وجود رطوبت، حرارت و مواد آالینده در منســوجات، موجبات بیماری، عفونت و بوی بد فراهم میشــود. در این رابطه در تولید نخ نایلون آنتیباکتریال در فرایند ذوبریسی، فرایند اختالط گرانول پلیآمید با درصد مشخصی از مســتربچ کامپوزیتی حاوی نانونقره و تیتانیوم دیاکسید پلیمر نایلــون صورت گرفته تا فیالمنتهــای POY جهت عرضه به صورت مستقیم یا تولید البسه آنتیباکتریال ارائه شوند. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروب، ضدقارچ، ضدبو و حساسیت پوستی ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیطزیست مجوزها گواهی ثبت اختراع داخلی تاییدیه نانومقیاس تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گواهی بررسی خاصیت ضدمیکروب از البراتوارهای IGC ژاپن، انستیتوپاستور و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران گواهی عدم ایجاد تخریش و حساسیت پوستی از دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی بازار کاربردها: مصارف متنوع ضدمیکروبی در منسوجات داخلی و خانگی و پوشاک ظرفیت اسمی تولید: یک تن در روز 18 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، بهروز، برج بیژن، طبقه 3 ،واحد 1/3 نشانی پستی محل تولید: شهرک صنعتی البرز، خیابان ابنسینای جنوبی، نبش حکمت ۱۲ تلفن 9-22255127 021 و 70 و 22220060 028 نمابر 22255130 021 نشانی اینترنتی com.Zarnakh.www معرفی شــرکت تهران زرنخ، یکی از سه شرکت گروه تولیدی صنعتی تهرانی بوده که به تولید نخهای نانویی ضدمیکروب میپردازد. ســایر محصوالت این گروه تولیدی شامل انواع نخ POY ،نخ تکســچره، نخ چندالتاب پلیاستر و نایلون در دنیرهای مختلف به صورت مات، نیمهمات و براق و همچنین رنگ شــده )به صورت کالف و یا خودرنگ( میباشــد. در پی تجربه موفق تولید نخ ضدمیکروب، واحد تحقیق و توسعه این شرکت روی تولید نخهای نانوکامپوزیتی با خواص متنوع کار میکند که در آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد شد. اطالعات تماس کاربرد محصول شرکت تولیدکننده پوشاک زیرپوش پاآرا جوراب پاآرا - حریربافت - پاما لباس زیر مهنام دستکش حریربافت جوراب شلواری نقشینه بافت تبریز تیشرت کارگاه سیدرضا تیشرت ورزشی مهنام شلوار زنانه مهنام شلوار ورزشی مهنام تاپ زنانه مهنام منسوجات خانگی روبالشی کارگاه سیدرضا - گلفام ملحفه گلفام پتو پتوی پاریزان محصوالت تولید شده از نخ نانوکامپوزیتی نایلون محصوالت نهایی زیر با خواص ضدمیکروبی و با دارا بودن تاییدیه نانومقیاس از محصول میانی شــرکت زرنخ تولید و روانه بازار شدهاند. 19 شناسنامه محصول نام محصول:نخ نانوکامپوزیتی پلیاستر شرکت: نفیس نخ معرفی با توجه به توسعه کاربردهای پلیاســتر در صنعت تولید الیاف، رویکرد ایجاد کارکردهای جدید در منســوجات پلیاستری نیز افزایش پیدا کرده است. در این راســتا شرکت نفیس نخ به عنوان یکی از شرکتهای شاخص در تولید نخهای پلیاســتری اقدام به تولید نخهای پلیاستر ضدمیکروبی کرده است. خاصیت ضدمیکروبی با ماندگاری دائم این محصوالت بدلیل نوع فرایند تولید، امکان توســعه کاربردهای منسوجات ضدمیکروبی را فراهم خواهد آورد. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروب و ضدقارچ ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیطزیست مجوزها گواهی ثبت اختراع داخلی تاییدیه نانومقیاس تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بازار کاربردها: باندهای پزشــکی، منســوجات بیمارســتانی،کفپوشها، روکش مبلمان، پردهها، لــوازم خواب کودکان، مهدهای‌کودک وغیره ظرفیت اسمی تولید: ده تن در روز شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، خیابان فرزان غربی، پالک ۴۷ ،طبقه سوم، واحد 1 نشانی پستی محل تولید: کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا، انتهای بلوار هنر تلفن ۸۸۸۷۰۱۰۰ ‎۰۲۱ و ۲۴۴۵۴۴۵۲ ‎۰۲۸ نشانی اینترنتی com.nafisnakh.www معرفی شرکت نفیس نخ با هدف تولید انواع نخ فیالمنت پلیاستر به بهرهبرداری رسیده و در حال حاضر با سطح اشتغالزایی بالغ بر 700 نفر با اعتقاد بر انجام کار تیمی و بهرهگیری از وجود کارشناسان مجرب و متخصص، قابلیت تولید انواع نخ فیالمنت پلیاستر را دارا است. اطالعات تماس 20 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی شناسنامه محصول نام محصول: نخ نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن شرکت: نانونخ سیرجان معرفی تولید منســوجات با خواص ویژه از مزیــت باالیی برخوردار است. در این راستا استفاده از فرایند تولید الیاف گرینه مناسبی میباشد. با تالش شرکت نانونخ سیرجان، امکان تولید الیاف، نخ و کیسه با مصرف مستربچ نانوکامپوزیتی پلیپروپیلن- نانوروی فراهم شــده که عالوه بر خواص ضدمیکروبــی، خصوصیات محافظت در برابر اشعه فرابنفش نیز دارد. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروبی محافظت در برابر اشعه فرابنفش ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیطزیست مجوزها تاییدیه آزمایشی نانومقیاس آزمونهای عملکردی نخ آزمون خواص ضدمیکروبی از انستیتوپاستور بازار کاربردها: جوراب، پوشاک، دستکشهای نخی، منسوجات بیمارستانی، فرش، موکت، کیسه، پارچههای بیبافت وغیره ظرفیت اسمی تولید: 40 تن در روز دفتر تهران: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه ساوجینیا، پالک 24 - کد پستی: 1531713917 نشانی پستی کارخانه و دفتر مرکزی: سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تلفن 88741531-88752902 021 و 42382022 034 نشانی اینترنتی com.Sirjannano.www شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده معرفی شــرکت نانونخ سیرجان، واحدی با پرسنل مجرب و ماشینآالت مجهز جهت تولید الیاف و نخ میباشد که قادر به تولید انواع نخها میباشد. اطالعات تماس 21 شناسنامه محصول نام محصول:الیه بیبافت نانوکامپوزیتی شرکت: ابهرریس معرفی صنعت منســوجات بیبافت در سالهای گذشته همواره رشد صعودی داشته است و بازارهای جدیدی را برای خود گشوده است. بر اساس آمارهای جهانی بیشترین سهم بازار منســوجات بیبافت در حوزه منسوجات بهداشتی است. در این راستا شــرکت ابهر ریس موفق شده با استفاده از مستربچهای پلیپروپیلنی حاوی نانونقره، الیههای بیبافت را برای کاربردهای بهداشتی تولید کند. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروبی مجوزها تاییدیه نانومقیاس بازار کاربردها: مصارف بهداشتی ظرفیت اسمی تولید: 30 تن در روز شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، شماره 123 نشانی پستی محل تولید: زنجان کیلومتر 9 جاده ترانزیت ابهر-تاکستان تلفن 50-22258940 نشانی اینترنتی com.nikoogroup.www معرفی کارخانه ابهرریس یکی از صادرکنندگان نمونه کشــوری و زیرمجموعه گروه صنعتی نیکو است. گروه صنعتی نیکو، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در صنایع نســاجی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، جزو واحدهای نمونه صنعتی و صادراتی است که تا کنون موفق به اخذ گواهینامههای بهداشتی داخلی و بینالمللی شده است. ابهرریس در حال حاضر متمرکز بر صادرات میباشد. اطالعات تماس 22 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی شناسنامه محصول نام محصول: نانومواد معطرکننده منسوجات شرکت: تأمین نانوساختار آویژه معرفی با پیشرفت علوم و فناوری، رویکرد تولید منسوجات نوین همواره مورد اهتمام صاحبان صنایع بوده است؛ از جمله این رویکردها، تولید امولسیون معطرکننده منســوجات با ماندگاری باال اســت که پس از اعمال بر منسوجات با روشهای معمول تکمیلی موجب معطر شــدن منسوجات خواهد شــد. با تالش شرکت نانوساختار آویژه برای تولید امولســیون معطر، از نانومواد درختسان استفاده شــده که از جدیدترین حوزههای فناوریهای نانو میباشد. از ویژگیهای اصلی این مواد، دارا بودن گروههای انتهایــی فعال زیاد و همچنین وجود فضای خالی در بین شاخههای اتصال دهنده درونی اســت که این دو ویژگی سبب اتصال و محبوس شدن تر کیبات معطر در ساختار درختسان به مدت طوالنی خواهد شد. ویژگیها و کارکردها قابلیت ایجاد رایحههای متنوع ماندگاری عطر پس از گذشت زمان طوالنی استفاده از مواد سازگار با محیطزیست عدم تاثیرگذاری بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی منسوجات و امکان انجام همزمان سایر تکمیلها امکان بکارگیری بر روی منسوجات مختلف مجوزها گواهی ثبت اختراع داخلی تاییدیه نانومقیاس بازار کاربردها: فرش، چرم، جوراب، پوشاک، منسوجات بیمارستانی، پرده، رومبلی، کاغذ و مقوا وغیره ظرفیت اسمی تولید: 500 لیتر امولسیون معطر در روز شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر مرکزی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، ساختمان کمالالدین بهزاد، طبقه 5 ،واحد 508 نشانی پستی محل تولید: بزرگراه آزادگان، احمدآباد مستوفی، انتهای خ انقالب، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کارگاه نانوساو تلفن 88992893 021 نشانی اینترنتی com.nanosav.www معرفی شرکت تأمین نانوساختار آویژه از جمله شرکتهای توسعه دهنده فناوری نانو است که در زمینههای مختلف تولید نانومواد با برند »نانوســاو« در حال فعالیت است. تمرکز بر توسعه فناوری تولید فرشهای ضدآبولک، نانوکلی وغیره از دیگر فعالیتهای این شرکت میباشد. اطالعات تماس 23 شناسنامه محصول نام محصول:تونیک گیاهی پاککننده و براقکننده مصنوعات چرمی و چوبی شرکت: کیمیاپژوهش ماهان معرفی ایجاد آلودگیها روی ســطح چرم یا چوب ضمن ایجاد خفگی سطح سبب فرسایش و تخریب زودرس برای مولکولهای سطح میشــود و در صورت مرطوب شدن سطح آغشته به این گونه واکسها سطح شوره زده و موجب خشکی و ترک سطحی سطوح میشود. تونیک گیاهی با استفاده از فناوری نانو و ترکیبات گیاهی با دارا بودن خصوصیت آنتیباکتریال، نرمکنندگی، پاککنندگی و براقکنندگی برای انواع مصنوعات چرمی و چوبی قابل استفاده است. ویژگیها و کارکردها مادهای عاری از ترکیبات روغنی پاالیشــگاهی و مواد وحاللهای نفتی و متشکل از برخی عصارههای گیاهی دارای خاصیت آنتیباکتریال، نرمکنندگی، پاککنندگی و براقکنندگی قوی سطح مجوزها گواهی ثبت اختراع داخلی تاییدیه نانومقیاس بازار کاربردها: پوشــشهای چوبی و چرمی خودرو، چوب و چرم و MDF در مبلمان خانگی و اداری، دکوراســیون اتاقها در ادارات، کابینت آشپزخانه وغیره، کیف و کفش و البسه چرمی شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر مرکزی: قزوین، بلوار نخبگان، کیلومتر 2 جاده باراجین، پارک علم و فناوری امام خمینی، شماره 37 نشانی پستی محل تولید: پارک علم و فناوری امام خمینی تلفن 33659835 028 نشانی اینترنتی com.yahoo@kfp_ayg معرفی شرکت کیمیاپژوهش ماهان شرکتی نوپا است که در پارک علم و فناوری امام خمینی قزوین مستقر بوده و فعالیت خود را در زمینه تولید و تجاریســازی انواع تونیک گیاهی نوترکیب بنا نهاده است. در این راستا تونیک گیاهی چوب و چرم با استفاده از فناوری نانو و خاصیت آنتیباکتریال اولین محصول آن بوده که در مرحله ورود به بازار قرار دارد. اطالعات تماس 24 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی شناسنامه محصول نام محصول: جوراب و لباس زیر ضدمیکروبی شرکت: پوشاک کاسپر معرفی با توجه به اهمیت موضوع بهداشــت فردی شرکت پوشاک کاسپر جوراب موفق به ثبت اختراع جوراب حاوی نانونقره با خاصیت ضدباکتری و بو شــده اســت. به کمک این فناوری محصوالت کاســپر ضمن محافظت در برابر انواع میکروبها و بو، راحتی بیشتری برای مصرفکننده در پی دارند. ویژگیها و کارکردها محافظت مصرفکننده در برابر میکروب و بو پایداری مناسب خصوصیت آنتیباکتریالی پس از شستشوهای مکرر نیاز به شستشوی کمتر بعلت عدم جذب بوهای نامطبوع مجوزها گواهی ثبت اختراع داخلی تاییدیه نانومقیاس نشان ســیب سبز سالمت از ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گواهی بررسی خاصیت ضدمیکروبی از انستیتو پاستور ایران بازار کاربردها: استفاده عمومی و مخصوص افرادی که از بوی بد بدن و پا رنج میبرند ظرفیت اسمی تولید: ماهانه 3 هزار دوجین جوراب و 1000 عدد انواع لباس زیر شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده نشانی پستی زنجان، بلوار استقالل، خیابان بیاتی، پالک 155 تلفن 33541677 024 نشانی اینترنتی ir.caspersocks.www معرفی شرکت پوشاک کاسپر با برند کاسپر در زمینه تولید البسه و جوراب ضدمیکروبی فعالیت مینماید و به منظور تولید محصوالت با کیفیت برتر با فناوری روز و با اخذ مجوز واحد تحقیقوتوســعه از ســازمان صنایع و معادن فعالیت خود را با هدف ایجاد رفاه اجتماعی و بهداشت فردی گسترش داده است. اطالعات تماس 25 شناسنامه محصول نام محصول:پوشاک ضدمیکروبی شرکت: پوشاک مهیار معرفی شــرکت مهیار با اســتفاده از کلوئید نقره به تولید پوشاک ضدمیکروبی و ضدقارچ در انواع جوراب، دســتکش، لباسزیر و زیرپوش پرداخته اســت. خاصیت ضدباکتری و ضدقارچی ایجاد شده در جوراب تا 25 یا 30 بار شستشو در این محصوالت پایدار میباشد. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروب و ضدقارچ ثبات در برابر شستشوهای مکرر مجوزها گواهی ثبت اختراع داخلی تاییدیه نانومقیاس گواهی بررسی خاصیت ضدمیکروب از انستیتوپاستور ایران بازار کاربردها: جوراب، پوشــاک مردانه، دســتکشهای نخی، لباسزیر و زیرپوش ظرفیت اسمی تولید: 235000 دوجین جوراب در روز - 15000 عدد زیرپوش و دستکش شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده نشانی پستی محل تولید: زنجان، میدان انقالب، خیابان شفاعت، پالک 69 تلفن 33546168 024 - 80 و 33567576 024 نمابر 33546446 024 نشانی اینترنتی com.mahyarco.www معرفی شــرکت تولیدی پوشــاک مهیار از ســال 1366 فعالیت تولید خود را آغاز نموده و اکنون با برند A.H.A - MAHYAR یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان جوراب، دســتکش و زیرپوش در سطح کشور میباشد. این شرکت در سالهای اخیر توانسته به دروازههای صادراتی این محصوالت راه پیدا کند. واحد D&R شرکت مهیار کار روی منسوجات معطر و منسوجات هوشمند را در دستور کار قرارداده و در آینده نزدیک اولین محصوالت خود را روانه بازار خواهد کرد. اطالعات تماس 26 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی شناسنامه محصول نام محصول: منسوجات محافظ امواج شرکت: نانونساجی ماد معرفی امروزه و در عصر پیشرفت فناوری، استفاده از طیفهای فرکانسی و امواج رادیویی در حال گسترش روزافزون است. با توجه به مضرات و تاثیر سوء این امواج بر انسان و همچنین با توجه به مصارف مختلفی که میتواند پارچههای با قابلیت جذب و محافظت از امواج در صنایع مختلف داشته باشد با بکارگیری فناوری نانو منسوجات محافظ امواج تولید شده است. این منسوجات عالوه بر حفاظت و جذب امواج برای تولید منسوجات الکترونیک نیز کاربرد دارد. ویژگیها و کارکردها محافظت در برابر مایکروویو خاصیت ضدمیکروب و ضدقارچ ثباتهای شستشویی و نوری مطلوب انعطافپذیری و وزن کم تنفسپذیری مجوزها تاییدیه نانومقیاس تاییدیه خواص محافظت در برابر امواج از آزمایشگاههای نظامی گواهی بررسی خاصیت ضدمیکروب از آزمایشگاه میکرو بیولوژی دانشگاه تربیت مدرس آزمونهای استاندارد 299 STD IEEE برای خواص منسوج بازار کاربردها: منسوجات جاذب و محافظ امواج برای صنایع نظامی و پزشکی، منسوجات، مدارهای الکترونیکی چاپی، تهیه پارچههای با قابلیت رســانایی موضعی )طرحدار(، مدارهای الکترونیکی بافته شده، لباسهای هوشمند جهت اندازهگیری ضربان قلب وغیره، سلولهای خورشیدی منعطف، آنتنهای منعطف، باتریهای منعطف پارچهای و غیره ظرفیت اسمی تولید: سفارشمحور شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده نشانی پستی دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان زنجان شمالی، بلوار سیادت، پالک 34 تلفن ۶۶۵۱۴۲۷۹ 021 نشانی اینترنتی com.yahoo@malekniamood معرفی شــرکت نانونساجی ماد، شرکتی نوپا و فعال در زمینه تحقیقوتوسعه و تولید منسوجات نوین مبتنی بر فناوری نانو میباشد. این شرکت در زمینه تولید منســوجات محافظ )در برابر میکروب، آلودگی، امواج و غیره( فعالیت کرده و برخی محصوالت آن وارد بازار شده است. پروژههای مختلفی در زمینه توسعه فناوری نانو در حوزه نانومواد و منسوجات فنی در این شرکت در دست انجام است. اطالعات تماس 27 شناسنامه محصول نام محصول:منسوجات پنبهای ضدمیکروبی و محافظ شرکت: آتیه حکمت آبتین معرفی در ســالهای اخیر افزایش نگرانیهای عمومی حول مسائل بهداشتی نیاز به منســوجات ضدم یکروبی و ضداشــعه را افزایش داده است. ایجاد خواص ضدمیکروبی و ضداشعه از جنبههای جذاب در منسوجات نوین میباشد. در این راستا شرکت تولیدی آتیه حکمت آبتین، به دانش تولید انواع منسوجات پوشش داده شــده با نانوروی برای محصوالت محافظ در برابر میکروبها و اشعه ماوراء بنفش با ثبات شستشویی دست یافته است. این فرایند در مقیاس نیمهصنعتی انجام شده و در آینده نزدیک تجاری خواهد شد. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروب، ضدقارچ و ضداشعه ماوراء بنفش ثبات در برابر شستشوهای مکرر مجوزها گواهی ثبت اختراع تاییدیه نانومقیاس آزمایشگاهی گواهی خاصیت ضدباکتری از آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت گواهی خاصیت ضدباکتری و ضداشــعه ماوراء بنفش از دانشگاه فنی لیبرتس جمهوری چک بازار کاربردها: منســوجات بیمارستانی، پزشــکی، ملحفه و کاالی خواب، حوله، البســه کار، لباس کودک، لباس ورزشی، منسوجات مورد استفاده در هتلها، پرده، منسوجات خانگی و صنعتی ظرفیت اسمی تولید: مبتنی بر سفارش شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر مرکزی: تهران، اتوبان همت، شهرک گلستان، بلوار کاج، بنفشه 9 ،جنوبی، پالک 74 نشانی پستی دفتر علمیتحقیقاتی: پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات فیزیک پالسما تلفن 44869627 021 نشانی اینترنتی com.gmail@shahidi.Sheila معرفی شرکت آتیه حکمت آبتین، شرکتی نوپاست که در زمینه توســعه منسوجات نوین با خاصیت ضدمیکروبی، ضداشعه ماوراء بنفش و ضدحساســیت فعالیت دارد. همچنین از دیگر فعالیتهای این شرکت تمرکز بر تولید منسوجات چندمنظوره با کمک فناوری پالسما است که پس از ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات امریکا )USPTO )در سال 2014 در مرحله تجاریسازی برای ورود به بازار میباشد. اطالعات تماس 28 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی نام محصول: فرش ماشینی ضدمیکروبی شرکت: فرش فرهی شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده دفتر مرکزی: تهران، باالتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی، پالک 10 نشانی پستی محل تولید: کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان حکمت 33 تلفن 22898276 021 و 55534545 031 نشانی اینترنتی com.farrokhsepehr.www معرفی شرکت نساجی فرخ سپهر کاشــان )فرهی( فعالیت خود را از ســال 1379 در زمینه تولید نخ فیالمنت 100درصد پلیاستر تکســچره و ایر تکسچره در نمرههای مختلف و رنگهای متنوع آغاز نمود. تولیدات این شرکت شامل انواع نخ خاب، نخ تار، نخ پود، پود مجازی، نخ شــنیل، نخ شگی، ریشه آماده مورد استفاده در تولید فرش ماشینی و انواع فرش ماشینی در تراکم و شانه مختلف میباشــد. این شرکت با تخصیص 30000 متر مربع سوله و بیش از 500 نفر پرسنل در بخشهای تولیدی و اداری، قادر به تولید روزانه 30 تن محصول بسته به سفارش مشتریان میباشد. اطالعات تماس شناسنامه محصول معرفی میکروبها، باکتریها و میکرو ارگانیســمها از دالیل اصلی ایجاد بیماریها، عفونتها و ایجاد بوی بد روی فرش هستند. لذا تولید فرش ضدمیکروبی برای جلوگیری از بو گرفتن فرش در اثر تماس عرق بدن در مراکز پر رفتوآمد مانند مســاجد و نواحی مسکونی جذاب میباشــد. در این راستا تولید فرش ماشینی ضدمیکروبی و ضدبو با ثبات باالی شستشویی در شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان )فرش فرهی( صورت گرفته و روانه بازار شده است. ویژگیها و کارکردها خاصیت ضدمیکروب و ضدقارچ خواص ضدبو ثبات در برابر شستشوهای مکرر و رهایش حداقلی در محیطزیست مجوزها گواهی ثبت اختراع داخلی تاییدیه نانومقیاس نشان سیب سبز سالمت محصوالت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گواهی خاصیت آنتیباکتریال از انستیتو پاستور ایران گواهی خاصیت ضدبو از آزمایشگاه تخصصی بهشتآیین بازار کاربردها: فرش ماشینی در نمره شانه و تراکمهای مختلف ظرفیت اسمی تولید: 300 تخته فرش 12 متری در روز 29 شناسنامه فناوری نام فناوری:پالسمای سرد اتمسفری معرفی توسعه پایدار، قابل رقابت و سازگار با محیطزیست از مهمترین چالشهای صنعت نساجی اســت. در فرآیندهای مرسوم صنعت نساجی، آمادهسازی، رنگرزی و تکمیل منسوجات به مقدار زیادی آب و مواد شیمیایی نیاز دارد که عالوه بر ســمی و خطرناک بودن، به دلیل تولید مقادیر فراوان پساب و مصرف زیاد انرژی، چالشهای جدی در توســعه صنعت نساجی ایجاد کرده است. فناوری پالسما عملیات دوســتدار محیط زیستی است که بر اساس گازهای یونیزه شــده ورودی میتواند بدون تغییر ساختار عمقی ماده و با اصالح سطح، ســبب ایجاد خصوصیات متنوعی شود. پالسما در حوزههای مختلف صنعت نساجی میتواند به عنوان روشی جایگزین و یا کاهش دهنده مشکالت ناشی از روشهای متداول و مرسوم استفاده شود. ویژگیها و کارکردها کاهش مصرف مواد شیمیایی کاهش دما و زمان فرایندهای تر فرایندی خشک با مصرف گاز کاهش میزان COD/BOD و رنگینهها در پسابهای نساجی کار در دمای محیط روی کار برای انواع منسوجات تنوع خصوصیات بازار کاربردها: بهبود خواص آبدوستی برای تر شــدن و رنگرزی آسانتر، بهبود خواص آبگریزی برای ضدآب، ضدروغن یا ضدچرک نمودن پارچهها، ضدنمدی کردن پشــم، تسهیل فرایند آهار زدایی، آنتیباکتریال کردن منسوجات، ایجاد خواص ضدآتش، آنتیاستاتیک و ضدچروک. نشانی پستی تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیبالهی، بلوار شهید متولیان، پالک 9 تلفن 63102326 021 نشانی اینترنتی ir.nano@khalaj شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده معرفی 1 .شرکت یارنیکان صالح یکی از شرکتهای موفق در حوزه پوششدهی سطوح است که در حال حاضر موفق به ساخت سامانه رول تو رول اتمسفری در مقیاس نیمهصنعتی شده است. 2 .آقای دکتر سیروس خرم، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، در زمینه تصفیه پسابهای صنعتی و آالیندگیهای زیستمحیطی در حال توسعه کاربردهای پالسما هستند. 3 .شرکت بسافنآوران نصیر، متخصص حوزه ساخت منابع تغذیه است که در حال حاضر متمرکز بر توسعه کاربرد منابع تغذیه خود در دستگاههای حوزه پالسما سرد میباشد. اطالعات تماس 30 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی نام فناوری: الکتروریسی شرکت: فناوران نانومقیاس شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده نشانی پستی دفتر فروش: تهران، انتهای بلوار کشــاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(، مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی، اتاق 37 تقاطع خیابان آیتاهلل کاشانی و اتوبان باکری، انتهای خیابان کیهان دوم، پالک ، طبقه 4 ،واحد 10 تولید و خدمات پس از فروش: جاده قدیم کرج، کیلومتر 5 جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان چهارم غربی تلفن 66907531 021 و 1-44156240 و 7-65612496 نشانی اینترنتی ir.fnm.www معرفی شرکت فناوران نانومقیاس سازنده دستگاههای الکتروریســی در مقیاس صنعتی و آزمایشگاهی و انواع مدلهای الزم برای تحقیق و تولید در زمینه نانوالیاف، و دســتگاههای پمپ سرنگی و منبع تامین اختالف پتانســیل در انواع مدل برای مصارف آزمایشی و کاربردی، و انواع نانوالیاف برای محققان و صنایع میباشد. اطالعات تماس شناسنامه فناوری معرفی الکتروریســی فرایندی جهــت تولید انــواع نانوالیاف و میکروالیــاف از محلولهای پلیمری، ســرامیکی یا محلولهای کامپوزیتی متشــکل از پلیمر و نانوساختارها میباشد. در روش الکتروریســی از یک منبــع تغذیه ولتاژ باال جهــت تولید بار الکتریکی در جریان محلول یا مذاب پلیمری اســتفاده میشود. در اثر برهمکنش نیروهای الکتریکی، بارســطحی جریان سیال، نیروی ویسکواالستیک و نیز کشش سطحی، حرکت مارپیچی به سیال باردار القاء شده و بر اثر آن نانوالیاف تولیدی به صورت الیه بیبافت تولید میگردند. ویژگیها و کارکردها سطح مخصوص زیاد انعطافپذیری قابلیت بکارگیری انواع پلیمرها و نانوساختارها تنوع کاربرد مجوزها تاییدیه نانومقیاس بازار کاربردها: تولید وبهای بیبافت، صنایع بهداشتی، فیلتراسیون وغیره ظرفیت اسمی تولید: وابسته به کاربرد 31 شناسنامه فناوری نام فناوری:نانوپوششهای سخت و مقاوم شرکت: مرکز توسعه نانوپوشش معرفی در ماشینآالت نساجی به دلیل ســایش و درگیری دائمی اجزاء مکانیکی بایکدیگر و یــا با نخ و پارچه نیاز جدی به اســتفاده از پوشــشدهی وجود دارد. فناوریهای نانوپوشــش سخت و مقاوم قابلیت پوشــشدهی قطعات را بهبود میدهند و عمر مفید قطعات صنعتی را افزایش میدهند. در این زمینه شرکتهای قطعهساز دنیا با بکارگیری این فناوریها رقابتپذیری باالیی دارند. در ایران، مرکز توسعه نانوپوشش روی توسعه این فناوریها فعالیت میکند. ویژگیها و کارکردها مقاومت به سایش، فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون مجوزها تاییدیه نانومقیاس بازار کاربردها: قطعات ماشینهای بافندگی تاری پودی )چرخ راپیر، تســمه راپیر، گیرههای راپیر، نگهدارنده پروژکتایل(، انواع سوزنها در صنعت نساجی )ماشین ســوزنزنی تولیدکننده الیههای نمدی، ماشینهای بافندگی حلقوی، سوزنهای ماشینهای دوخت(، روتور یا چرخانه در ریسندگی، رینگ، شیطانک، غلتک شانه، آپرون، ماشین کارد، پروژکتایل ظرفیت اسمی تولید: سفارشی نشانی پستی تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید حبیباهلل، بلوار شهید متولیان )گلها(، پالک ۹ تلفن 63102305 نشانی اینترنتی ir.nanocoating.www شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده معرفی مرکز توسعه نانوپوشش یکی از زیر مجموعههای کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که با هدف رسوخ فناوری نانوپوششها در صنایع و شرکتهای متقاضی و همچنین هدایت و حمایت شرکتهای سازنده تجهیزات تشکیل شد. در حال حاضر این مرکز با ارائه خدمات همچون مشــاوره و عارضهیابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، آموزش تخصصی و حمایتهای مالی ویژه در صدد بهرهمندی صنایع و شرکتهای متقاضی در حیطه این فناوری میباشد. اطالعات تماس 32 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی نام فناوری: نانوکویتاسیون شرکت: پیامآوران نانوفناوری فردانگر شناسنامه شرکت / فناور تولیدکننده نشانی پستی دفتر مرکزی: تهران، خیابان ظفر، نرسیده به بزرگراه مدرس، پالک ۲۴۸ ،واحد همکف تلفن ۲۶۴۰۰۳۰۵ نشانی اینترنتی com.co-pnf.www معرفی شرکت پیامآوران نانوفناوری فردانگر )PNF )در ســال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد و توسعه فناوری پیشرفته نانو در جهان تاسیس گردید. شرکت PNF در زمینه فرایندهای فناوری نانو و اصالح محصوالت نانو، طرحهای گوناگونی را دنبال نموده است. در این راه، اصالحات و بهبودهایی در زمینه دستگاههای تولید نانوپودر و همچنین ایجاد برخی روشهای جدید انجام شده است. با استفاده از این فعالیتها محصوالت با کیفیت نانو در حال ساخت میباشد. اطالعات تماس شناسنامه فناوری معرفی با توجه به چالشهای تصفیه پســاب در صنعت نساجی، فناوریهای این حوزه دائما در حال توسعه میباشند. در دســتگاه نانوکویتاسیون صنعتی با استفاده از پدیده نانوکویتاسیون هیدرودینامیک )تشــکیل و انفجار حبابهایی در اندازه نانو( در راکتور دســتگاه انرژی باالیی تولید شــده که در راستای اختالط مایعات نامحلول در هم و یا پخش نانوذرات در محیط مایع و نیز افزایش قابلیت واکنش شیمیایی مواد بکار گرفته میشود. از مزیتهای این روش مصرف انرژی پایین و قابلیت آسان در افزایش مقیاس میباشد. ویژگیها و کارکردها تصفیــه آب با کارایی باال در حذف فلزات سنگین مجوزها تاییدیه نانومقیاس بازار کاربردها: تصفیه پساب صنایع رنگرزی، تکمیل، چاپ، چرم وغیره 33 از مجموعه کتابهای محصوالت فناوری نانو منتشر شده است push) science or (Technology. 1 pull) demand or (Market. 2 Comfort. 3 Protection. 4 Textronic. 5 textile Functional. 6 textile-E. 7 Nanobiotechnology. 8 textiles-e Nanotechnology. 9 technologies enabled-Nano. 10 technologies Supporting. 11 پینوشتها محصوالت فناوری نانو در صنعت ساخت و سـاز تاریخ انتشار تابستان 1394 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی تاریخ انتشار بهار 1394 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی تاریخ انتشار بهار 1394 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو در صنعت آب و فاضالب تاریخ انتشار تابستان 1394 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو در صنعت بـرق تاریخ انتشار پاییز 1394 ویرایش ّ اول محصوالت فناوری نانو در صنعت خودرو تاریخ انتشار تابستان 1394 ویرایش ّ اول Iranian Nanotechnology Products محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی تاریخ انتشار تابستان 1394 ویرایش ّ اول تاریخ انتشار پاییز 1394 ویرایش دوم محصوالت فناوری نانو ساخت ایــران 34 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی 35 محصوالت فناوری نانو در صنعت نساجی ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو ir.nano.www

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل