تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید




دیکشنری نساجی ص 7

Humidify    مرطوب نمودن - نم دار کردن
Humidifying    مرطوب کردن
Dampening    مرطوب کردن نسبی کالای پشمی - مرطوب کردن پارچه پشمی یا فاستونی با پاشیدن افشان آب یا گذراندن پارچه از روی برس ها یا غلتکهائی که در آب می چرخند و یا توسط بخار و یک شب رها کردن پارچه تا رطوبت به طور یکنواخت جذب شود
High grade    مرغوب
High class    مرغوب - دارای کیفیت بالا
Sea island cotton    مرغوبترین پنبه آمریکا با الیاف بسیار بلند و نازک از ایالت جور جیای جنوبی - پنبه سی ایسلند
Abrasion hardness    مرغوبیت
Morphology    مرفولوژی (برسی ساختار داخلی الیاف در مقیاس بزرگتر از اتم و کوچکتر از کل نمونه)- شکل شناسی
Merino    مرینوس - پشم مرینوس - مرینو - در صنایع تریکو  به پارچه مخلوط پشم و پنبه اطلاق می گردد
Complex    مرکب - پیچیده - مختلط - مجموعه
Compound    مرکب - ترکیب - مخلوط - ماده
Printing ink    مرکب چاپ
Marking ink    مرکب علامت گذاری پارچه
Top center    مرکز بالا
Front center    مرکز جلو
Dead center    مرکز سکون - محل سکون - محل مکث - محل آرام
Back center    مرکز عقب در میل لنگ ماشین بافندگی که دفتین را تا آخرین حد به عقب می برد
Active center    مرکز فعال
Calorific center    مرکز گرمایی
Salary    مزد - حقوق - مواجب - شهریه
Conjugated    مزدوج - جفتی
Fibre plant    مزرعه پنبه
Advantage    مزیت - برتری
Cloth grader    مسئول درجه بندی پارچه
Area    مساحت - پهنه - ناحیه - منطقه
Subsidy    مساعده
Advance    مساعده- پیش پرداخت - جلو رفتن - جلو بردن - افزایش - ترفیع رتبه - پیشرفت - پیشرفت کردن
Direct    مستقیم - بی واسطه
Straightening    مستقیم سازی الیاف
Toxis    مسمومیت
Track    مسیر - شیار - شکاف
Alignment    مسیر - یکطرفه کردن مسیر - تنظیم - امتداد - به خط شدن
Elliptical bobbin track    مسیر بیضوی بوبین
Feed chute    مسیر تغذیه ( در شوت فید )
Moscow    مسکو- پارچه ضخیم با بافت ساده و محکم پالتویی
Analogue    مشابه - مانند - مثل
Observe    مشاهده کردن
Advisor    مشاور
Non flammable    مشتعل نشونده - اشتعال ناپذیر
Alginic acid derivative    مشتق آلجینیک اسید
Leuco dye    مشتق بی  رنگ - احیاء رنگ طوری که با اکسیداسیون مجدد آن امکان بازیابی رنگ اصلی میسر باشد - فرم احیاء شده بی رنگ رنگینه
Cellulose derivative    مشتقات سلولزی مواد آهاری و نشاسته ای
Starch derivative    مشتقات نشاسته
weave constraction    مشخصات بافت - مشخصات پارچه
Construction    مشخصات نخ یا پارچه - تراکم پارچه
Feature    مشخصه - خصیصه
Colour characteristic    مشخصه رنگ - خصوصیت رنگ - وی    گی رنگ
Leveling problem    مشکل  یکنواختی
Consumption    مصرف - تحلیل
Consuming dyestuff    مصرف رنگینه
waster reclamation    مصرف ضایعات - به کار گرفتن ضایعات
Alkali consumption    مصرف قلیایی کالای سلولوزی
Salvage    مصرف کردن ضایعات - از رده خارج کردن - خارج از رده - فرسوده - انبار ضایعات - انبار قطعات فرسوده
End use    مصرف نهایی - کاربرد
Consume    مصرف کردن
Artificial    مصنوعی - بشر ساخت
Synthetic    مصنوعی - بشر ساخت
Man made    مصنوعی - ساختگی - ساخت بشر
Detrimental    مضر - زیان آور
Picking stick    مضراب ( در ماشین بافندگی )
Loop picker    مضراب سرگرد
Serrated    مضرس - اره - دندانه دار
Synchronize    مطابق کردن - همزمان کردن - هم سرعت کردن - همراه کردن
Technical reading    مطالعات فنی
Reconnaissance    مطالعه اولیه
Colouring kitchen    مطبخ رنگ - محل پخت رنگ محل عمل آوری رنگ
Ideal    مطلوب - ایده آل - کامل
Arithmetic mean    معادل عددی - میانگین عددی - متوسط
Equation    معادله
Equilibrium    معادله - تعادل شیمیایی - تعادل
Rate theory    معادله آرنیوس
Arrhenius equation    معادله آرینوس
Plank,s equation    معادله پلانک
Youngs equation    معادله یانگ
Transaction    معاملات
Assistant plant manager    معاون مدیر
Assistance    معاونت - همدستی - همکاری - همیاری
Temperate    معتدل - میانه رو
Mean deviation    معدل تغییرات - معدل نایکنواختی نخ - معدل انحرافات - انحراف میانگین
Mineral    معدنی
Detection    معرف - شناساگری
Reagent    معرف - معرف شیمیایی - شناساگر
Analytical reagent    معرف شیمیایی - شناساگر
Chromogenic reagent    معرف شیمیایی رنگزا
Methyl orange    معرف متیل اورانژ
universal indicator    معرف یونیورسال-مخلوط معرفی که می تواندتغییراتPH رادردامنه وسیعی(مانند2تا12)نشان دهد
Dispersant    معلق ساز - دیسپرس کننده - پراکنده ساز
Signification    معنا - مفهوم
Purpose    معنی - هدف - مقصود - منظور
Significant    معنی دار - پر معنی - مهم - بر جسته
Gray scale    معیار خاکستری - مقیاس خاکستری
Munsell    معیار رنگی مانسل
Defective    معیوب
unsound    معیوب-خراب
universal coupling    مفصل گاردانی(درماشین بافندگی)
universal joint    مفصل گاردانی(درماشین بافندگی)
Quantites    مقادیر کمی - مقادیر کمیتی
Batchwise dyeing    مقادیری معین از الیاف یا پارچه که در یک پخت رنگرزی شود
Stain resistant    مقاوت پارچه در برابر لکه شدن
Resister    مقاوم - پایدار - ثابت
Heat resisting    مقاوم به گرما
Mildew resistant    مقاوم به کپک - مقاوم به قارچ
Acid resist    مقاوم در برابر اسید -  اسید مقاوم
Fast to milling    مقاوم در برابر نمدی شدن - مقاوم به والک
Light fast    مقاوم در برابر نور ( از نظر رنگ )
Oil resistant    مقاوم در مقابل روغن
Shrink proof    مقاوم نسبت به جمع شدگی - ضد جمع شدگی - آب نرو - ضد آبرفتگی
water resistant    مقاوم نمودن پارچه در برابر اثر آب
Iron proffing    مقاوم نمودن در باربر اتو - عمل صابونی کردن سطح پارچه استات بوسیله سود که از حرارت زیاد اتو صدمه نبیند
Iron liquor    مقاوم نمودن در برابر اتو- عمل صابونی کردن سطح پارچه استات بوسیله سود که از حرارت زیاد اتو صدمه نبیند
Resist    مقاومت - پایداری - ممانعت
Frictional resistance    مقاومت اصطکاکی
Slip resistant    مقاومت پارچه در مقابل جابجایی تارها و پودها ( به کمک تکمیل شیمیایی سخت کردن پارچه ) - مقاومت لغزشی نخها در پارچه
Tear resistance    مقاومت پارگی ( نخ یا الیاف )
Crease resistance    مقاومت چروک پذیری - مقاومت خمشی - مقاومت در برابر چروک شدن -مقاومت چروک
Fatigue resistance    مقاومت خستگی
Flexural strength    مقاومت خمشی - استحکام خمشی
Good wear resistance    مقاومت خوب سایشی
Tear strength    مقاومت در برابر پارگی - مقاومت پارگی ( نخ یا الیاف )
Pilling resistance    مقاومت در برابر پرزدار شدن سطح پارچه
Resistance to yarn slippage    مقاومت در برابر جابجایی نخ در پارچه
Stability to shrinkage    مقاومت در برابر جمع شدگی - مقاومت نسبت به آبرفتگی
Scratch resistance    مقاومت در برابر خراشیده شدن
weatherability    مقاومت در برابر عوامل جوی
Resistance to ageing    مقاومت در برابر گذشت زمان - عدم تغییر خواص بر اثر گذشت زمان - فاسد نشدنی
Leakage resistance    مقاومت در برابر نشت
Isulation resistance    مقاومت در مقابل ایزوله شدن
Colored resist    مقاومت رنگی
Coloured resist    مقاومت رنگی - مقاوم رنگی
wear resistance    مقاومت سایشی
Resistance to rubbing    مقاومت سایشی
Chemical resistance    مقاومت شیمیایی
Heat resistance    مقاومت گرمایی - مقاومت حرارتی
Resistivity    مقاومت ویژه
Comparison    مقایسه - تطبیق - سنجشی
Short liquor    مقدا مایع حمام رنگ کم نسبت به وزن کالا - نسبت کم حجم حمام رنگرزی به وزن کالا - ماشین رنگرزی یا تکمیل کالای نساجی با نسبت کم حجم محلول حمام به وزن کالا
Yarn loading    مقدار آهار داده شده به نخ
Reflectance value    مقدار انعکاس - ارزش بازتاب - اندیس بازتاب
Yield value    مقدار بازده - مقدار نیرو در لحظه تسلیم
water up take    مقدار برداشت آب
Dye up take    مقدار جذب رنگ - برداشت رنگ - مقدار برداشت رنگ - میزان برداشت رنگ
Noilage    مقدار ضایعات شانه
Transmittance value    مقدار عبور نور - اندازه عبور نور
Quantity of use    مقدار مصرف - اندازه مصرف
Optimum    مقدار مطلوب - مناسب ترین - بهینه - حد مطلوب
Impurity content    مقدار ناخالصی
Total solids    مقدار کلی مواد جامد در خمیر چاپ یا در حمام رنگرزی
weaving preparation    مقدمات بافندگی
Preliminary    مقدماتی - ابتدایی - اولیه
Profoma    مقدماتی - فاکتور مقدماتی
Introduction    مقدمه- معرفی
Filling cross selection    مقطع پودی در پارچه - نقشه پیوستگی تار و پود در پارچه
Sectioning    مقطع گیری ( از الیاف )
Concave    مقعر - گود
Card board    مقوا
Pasteboard    مقوا
Board    مقوا - تخته - صفحه - لخته شدن پشم در اثر چربی
Paper board    مقوا - کاغذ مقوایی
Blue scale    مقیاس آبی رنگ - دستگاه تعیین ثبات نوری رنگ
Slibbing mechanism    مکانیزم تهیه نخ اسلاب دار در رینگ
Straining mechanism    مکانیزم صاف کردن - مکانیزم کشش
Suction    مکش - عمل مکیدن - جذب
Sucker    مکنده
Homogeneity    مگنی - یکنواختی
Preliminary remarks    ملاحظات اولیه
Remark    ملاحظه - اظهار کردن
Bed sheet    ملافه - ملحفه
Melamine formaldehide    ملامین فرمالدئید - رزینی متشکل از ترکیبات ملامین فرمالد ئید
Melange    ملانژ - مخلوط الیاف رنگین
Melanin    ملانین - پیگمان های موجود در پشم
Salt    ملح - نمک
Supplies    ملزومات - لوازم
Melcel    ملسل( پردهای با خاصیت ریخت مطلوب ساخت شرکت ICI)
Tiffany    ململ - تور نازک ابریشمی
Mulham    ملهام ( نام تجاری پارچه ابریشمی شرق ایران در قرن نهم میلادی )
Multicolored    ملون - رنگارنگ - چند رنگ
Multicolour    ملون - رنگارنگ - رنگین
Filigree    ملیله دوزی
Chain molecule    ملکول زنجیره ای
Malaki    ملکی - نوعی پنبه مصری
Tangent    مماس - تانژانت
Stearic hindrance    ممانعت فضایی ( در مولکول )
Steric inhibition of resonance    ممانعت فضایی از رزونانس
Suitable    مناسب
Proper    مناسب - کامل - مطبوع
Appropriateness    مناسبت
Perfect drafting    مناسبتریت کشش
Pattern zones    مناطق نقش ساخته - نواحی طرح دار
Awards of contract    مناقصه
Distend    منبسط شدن
Source    منبع نوری - منبع - منشاء- جا - مرکز - پاتیل
Rubber canvas    منجید ( لاستیک تقویت شده با کرباس )
Curve    منحنی - منحنی نمایش
Hysteresis curve    منحنی هیسترزیس - منحنی پسماند
Blanket fabric    منسوج بافته شده و نمدی شده
Non woven fabric    منسوج بی بافت
Needle punch    منسوج بی بافت سوزن بافی شده
Needle felt    منسوج بی بافت سوزن بافی شده - نمد سوزن بافی شده
Stitch bonded fabric    منسوج بی بافت کوک زده شده - منسوج بی بافت سوزن دوزی شده
Foam backed material    منسوج پشت اسفنجی
Glass fibre fabric    منسوج پشم شیشه ای
Paisley    منسوج تهیه شده از پشم نرم - کشمیر
unfinished    منسوج تکمیل نشده-منسوجی که هیچگونه عملیات تکمیلی روی آن انجام نشده است
Bonded textile    منسوج چند لایه ای
Laminated fabric    منسوج چند لایه ای - پارچه چند لایه ای
undyed    منسوج رنگ نشده-پارچه یانخ با رنگ طبیعی و خام
Textiles    منسوجات - محصولات نساجی - قماش
Trades    منسوجات - مشاغل
Non woven    منسوجات بی بافت
Bounded fabric    منسوجات بی بافت استحکام یافته
Needle punching non woven    منسوجات بی بافت سوزنی
Geotextile    منسوجی که در عمران کاربرد دارد - منسوج مصرفی در فیلتر سازی
Spilt    منشعب شدن
Prism    منشور
Correspond    منطبق شدن - مطابق شدن - یکی شدن
Zone    منطقه - مرحله - ناحیه
Fracture zone    منطقه بریدگی ( طول معینی از لیف یا نخ که در آن اغتشاش ایجاد می شود و موجب پارگی آن می شود )
Crytallite    منطقه بلورین
Pre drawing zone    منطقه پیش کشش
Coverage area    منطقه تحت پوشش
First heater    منطقه حرارتی اولیه
Primary heater    منطقه حرارتی اولیه
Second heater    منطقه حرارتی ثانویه
Secondary heater    منطقه حرارتی ثانویه
Vapour phase heater    منطقه حرارتی فاز بخار
Non contact tubular heater    منطقه حرارتی لوله ای غیر تماسی
Contact curvent plate heater    منطقه حرارتی منحنی تماسی
Condensation heater    منطقه حرارتی میعانی
Optical nerve    منطقه حساس نوری چشم
Cooling zone    منطقه سرد کننده
Shuffling zone    منطقه مخلوط کننده
Drafting zone    منطقه کشش - ناحیه کشش ( در ماشین فتیله )
Regular    منظم - باقائده
Ordered    منظم - پیوند منظم
Coagulant    منعقد کننده
Perforated    منفذ دار - سوراخدار - مشبک
Negative    منفی - نگاتیو
Tweezers    منقاش - پارچه پاک کنی - انبرک
Burling iron    منقاش پارچه پاک کنی
Tweezer    منقاش پارچه پاک کنی
Tuft    منگوله - ریشه پارچه - پرزدار کردن - دسته
Monomer    منومر - جزء سازنده پلیمرها
Immigration    مهاجرت
Migration    مهاجرت - جابجایی - مهاجرت ماده رنگی در منسوج (که اگر حین عمل رنگرزی صورت گیرد سبب یکنواختی رنگرزی می شود و در صورتیکه پس از رنگرزی در منسوج مرطوب اتفاق بیافتد سبب نا یکنواختی رنگ میشود)
Colour sublimation    مهاجرت رنگ در حرارت زیاد - پس دادن یا تصعید رنگ در منسوج رنگرزی شده با رنگهای دیسپرس
Migration of dye    مهاجرت رنگینه - مهاجرت رنگی
Swealing    مهاجرت نا مطلوب رنگینه پس از رنگرزی در پارچه مرطوب - مهاجرت رنگینه در پارچه خیس رنگرزی شده
Skill    مهارت
Nut    مهر
Spindle nut    مهره دوک( در ماشین نیم تاب رو وماتیک )
Pushed together collections    مهره شدن الیاف روی نخ
Butt    مهره ماسوره
Conduit coupling    مهره ماسوره
Pirn's sleave    مهره ماسوره پود
Cap nut    مهره کلاهکی
Engineer    مهندس
Production engineer    مهندس تولید
Design engineer    مهندس طراح - مهندس نقشه کش
Specking    مو گیری از پارچه خام ( پشمی ) - منقاش زنی و گرفتن زائدهای سطح پارچه ( پشمی و فاستونی ) - نپس گیری
Cattle hair    مو و الیافی که از دام اهلی گرفته می شود
Bristle    مو یا لیف کوتاه و ضخیم - حالت سفتی - موی خوک - موی مسواک - موی زبر - الیاف خشن
Moireing    موآره کردن (ایجاد حالت موآره توسط غلتک های کالندر داغ )
Capillary    موئینه - جسم با خاصیت موئینه
Etherifing agent    مواد اتری کننده
Insulating agent    مواد ایزوله کردن
After washing agent    مواد بعد از شستشو
Degumming soap    مواد پاک کننده کالا
Auxiliaries    مواد تعاونی - مواد کمکی
Auxiliary    مواد تعاونی - مواد کمکی - کمکی
Spin finish    مواد تکمیلی افزوده شده به فیلامنت بعد از تولید
Coated and luminated finishes    مواد تکمیلی پوشش
Crush resistant finishes    مواد تکمیلی ضد چروک - موادی که سبب مقاوم کردن پارچه های کرک دار در مقابل چروک شدن و نیز در مقابلاثرات فشار و اصطکاک و رطوبت می گردند
Non slip finishes    مواد تکمیلی ضد لغزشی
Corrosive agent    مواد خورنده
Collorant    مواد رنگ دار اعم از رنگینه های نساجی و یا پیگمان ها
Sulphide colouring matters    مواد رنگزای گوگردی - رنگهای دارای عامل گوگردی
Pitch tips    مواد زائد همراه پشم
Phytotoxic    مواد سمی و مضر برای گیاهان
Autic agent    مواد سوزآور
Chemical products    مواد شیمیایی
Chemicals    مواد شیمیایی
Bactericidis    مواد ضد باکتری
Anti blocking agent    مواد ضد بلوکه شدن
Anti flocculation agent    مواد ضد ته نشین شدن
Ant rust additives    مواد ضد زنگ
Ant septic    مواد ضد عفونی کننده
Antifelting agents    مواد ضد نمد شدن
Macromoleculer    مواد ماکرو مولکولی - مواد با مولکول بزرگ
Carrier acelerator    مواد متورم کننده
Fabric softener    مواد نرم کننده پارچه
Homologs    مواد همگن
Intermediates    مواد واسطه
Noise damping material    مواد کاهش دهنده صدا
kiering auxiliary    مواد کمکی درپخت تحت فشار
Organic sequestering    مواد کی لیت ساز آلی
Anti foaming    موادی که برای جلوگیری از کف کردن به حمام رنگ و یا سفید گری اضافه می کنند
Meubalese    موبلسه ( نخی فیلامنتی از جنس استات سلولز)
Variable speed motor    موتور با دور متغیر
Effective    موثر
wave    موج
Rippled    موج دار - بشکل موج - موجی
wavy    موج دار - پر موج - پر چین وچروک
Face warp float    موج زدگی تاری ( در روی پارچه )
Fog marking    موج زدگی در سطح پارچه - سایه افتادن روی پارچه ( در اثر الکتریسیته ساکن که بیشتر در مورد رایون استات و نایلون پیش می آید )
Average float    موج زدگی متوسط - تعداد نخ تار یا پود در واحد نقشه بافت تقسیم بر تعداد پیوستگی
Laugenk repp effect    موج موضعی در سطح پارچه
waviness    موج نمایی - حالت موجی - موج دار بودن
waviness and crimp    موج و تاب الیاف
Draft wave    موج کششی
Drafting wave    موج کششی - نایکنواختی فتیله یا نیمچه نخ بدلیل تفاوت در طول الیاف و ناصاف و غیر موازی بودن آنها
undulated    موجدار
Ripple to    موجدار کردن - موجدار شدن
Available    موجود - قابل استفاده - قابل حصول
Stocks    موجودی ها
Require to    مورد لزوم - نیاز داشتن - لازم داشتن
Morindone    موریندون (ماده رنگین نارنجی تا قرمز گیاهی)
Entrepreneur    موسس شرکت
Association    موسسه - شرکت - انجمن - ارتباط - پیمان - جامعه - اتحادیه - تجمع یونی - پیوستگی - مولکولها - انباشتگی - تجمع
Interanational standard organizition    موسسه استاندارد بین المللی - ایزو
Enterprise    موسسه اقتصادی
Cotton industries research institute    موسسه تحقیقاتی صنایع پنبه ای
Mosolin    موسلین (این اصطلاح از زمان مارکوپولو وارد زبان های اروپائی شد و منشاء آن پارچه بافت شهر موصل عراق است)
Muslin    موصلین ( نوعی پارچه ارزان قیمت پنبه ای ) - چیت موصلی
Temporare    موقت ( مانند سنگینی موقت آب )
unhairing    موگیری-دباغی-کندن مووپشم ازپوست جداشده ازدام جهت تهیه چرم
Molar    مولار- غلظت مولی محلول
Molarity    مولاریته - غلظت مولی
Molality    مولالیته
Molecule    مولکول - ذره
Mole    مولکول - مول
Amphiphatic molecule    مولکول دو محیط دوست - مولکول دوگانه
Molecular chaiin    مولکول زنجیره ای - زنجیر مولکولی
Molecular    مولکولی - ذره ای
Cera    موم
wax    موم - موم کشیدن - موم اندود کردن - واکس - رزین
wax to    موم اندود کردن - واکس زدن
bees wax    موم زنبور
Resin    موم- صمغ - رزین
waxen    مومی - نرم -مو مانند - رزینی
Setting up    مونتاژ
Set up    مونتاژ - سوار کردن قطعات ماشین - پارتی - مجموعه - دستگاه - ماشین ترتیب
Set up to    مونتاژ کردن
Mohaire    موهر - لطیف حیوانی موهر
Mohair    موهر - کرک بسیار مرغوب و نرم لطیف بز آنقوره
Rabbit fur    موی خرگوش - خز خرگوش
Kemp    موی زبر - خر مو - پشم زبر - پشم ضخیم
Kempy wool    موی زبر - خرمو
Kemp hair    موی ضخیم
Tufting    موکت تافتینگ - منسوج بی بافتی که توسط نخ و یک بافت زمینه به وجود می آید
Inter    میانی ( در شیمی )
Rump    میاه شیب دار متغیر نوردبخشی در ماشین چله پیچی بخشی - 1600یارد نخ پشمی
Magentic field    میدان مغناطیسی
paceboard    میز ماکو - ماکو رو
Norm    میزان
Criterion    میزان - ملاک
Criticality    میزان اهمیت
Moisture content    میزان رطوبت (نسبت رطوبت موجود در جسم به وزن جسم مرطوب) - رطوبت موجود - درصد رطوبت - محتوای رطوبت
Demulsibility    میزان عدم انحلال در آب
Calibrate    میزان کردن - تنظیم کردن
Adjust    میزان کردن - تنظیم کردن - تسویه کردن - وقف دادن
Haul off rate    میزان کشش ( در اکسترود کردن پلیمر الیاف )
Residuel draw ratio    میزان کشش باقیمانده
Micelle    میسل - سلول کوچک
Fringed micelle    میسل ریشکدار
Fringemicelle    میسل ریشکدار - بخش مجزای کریستالی
Micell    میسل- ساختار میسلی پلیمر الیاف
Lamellar micelle    میسل صفحه ای
Globular micelle    میسل کروی - میسل خوشه ای
Ionic micelle    میسل یونی
Shock condenstion    میعان سریع - کنداسیون سریع
Scanning electron microscope    میکروسکوپ الکترونی روبشی - میکروسکوپ الکترونی پویشی
High affinity    میل ترکیبی زیاد ( رنگینه به لیف )
Chemical affinity    میل ترکیبی شیمیایی
Eyeleteer    میل توربافی - میل گلدوزی
Dye affinity    میل جذبی رنگ - میل ترکیبی رنگ از نظر کمی
Flexion bar    میل در قسمت کشش آلی ماشین رینگ که بر حسب طول الیاف آن را کج می کنند
Headle wire    میل سیبک
Crank shaft    میل لنگ
Crankshaft    میل لنگ
Top shaft    میل لنگ ماشین بافندگی
Skeleton shaft    میل میلکهای جانبی وردها ( که کناره را می بافند)
Glass mail    میل میلک ژاکارد
Heald wire    میل میلک
Heddle    میل میلک
Rod heddle    میل میلک
Headle    میل میلک در ماشین بافندگی
Harness eye    میل میلک ژاکارد
Mail    میل میلک ژاکارد - سوراخ وسط میل میلک
Leno heddle    میل میلک لنو
Flat steel healdor heddle    میل میلک ورق فولادی
Repair heald    میل میلک کشویی
Drawstrings    میل میلکهای ژاکارد
Heald frame rod    میل ورد
Cam shaft    میل کام - محور بادامک ماشین بافندگی که در زیر آن قرار دارد
Cam stud    میل کام (محور بادامک ماشین بافندگی که در زیر آن قرار دارد )
Auxilary shaft    میل کمکی - شافت کمکی - محور کمکی
Scroll    میله اجاقی ( در زننده )- نوعی شیار دستگاه پود گذاری میل لنگی شیاردار - شیار مارپیچی
Grid bar    میله اجاقی ( در ماشین زننده )
Dust bar    میله اجاقی در ماشین زننده الیاف
Main shaft    میله اصلی ماشین بافندگی - محور اصلی - میل لنگ ماشین بافندگی
Repulser    میله اطمینان
Cross piece    میله افقی - قطعه ارضی
Jack shaft    میله بالابر
Doffing shaft    میله پایین گذار چله در ماشین چله پیچی
Pocker bar    میله پوکر در ریسندگی
Guide screw    میله پیچی راهنما
Traverse bar    میله تراورس - میله با حرکت عرضی
Adjuster stud    میله تنظیم
Detector wire    میله توقف - اهرم توقف
Split rod    میله جدا کننده
Dividing rod    میله جدا کننده نخ - میله تقسیم کننده - میل چپ راست پشت ماشین بافندگی
Busting roll    میله جدا کننده نخ ها از هم در جلوی ماشین آهار چله
Busting rod    میله جداسازی نخ ها از هم که بعد ار سیلندرهای خشک کن در قسمت آهار زنی چله قرار دارد
Breast beam    میله جلو ماشین بافندگی ( که پارچه پس از رد شدن از کناره گیره ها از روی آن رد شده و توسط غلتک زبر پارچه پیچ بپائین کشیده می شود )
Lease rod    میله چپ راست - میله تقسیم کننده
Lease bar    میله چپ راست چله
Heald shaft    میله چله کشی - ورد - لنگه ورد - قاب ورد
weft hammer    میله چنگال ( میله متحرک دستگاه چنگال کنترل پود در ماشین بافندگی)
Breaking bar    میله خردکننده
Stop bar    میله دو طرف قلاب ژاکارد در بالای آن
Picker rod    میله دوک ران انتخاب پود
Rapier rod    میله راپیر - میله سرماکوئی
Conductor rod    میله راهنما
Guide rod    میله راهنما
Guide bar    میله راهنما - شانه - جمع کردن میله های راهنما طوری که سوراخهای راهنما ها در یک راستا قرار گیرد - میله راهنمای چله
Anti Swing bar    میله راهنما بین دو سیم قلاب ژاکارد
Tongue bar    میله زبانه ( در ماشینهای دارای سوزن مرکب )
Reed bar    میله شانه جایگاه شانه
Slackener    میله شل کننده نخهای تار
Easer    میله شل کننده نخ های تار تور بافی
Stay rod    میله عرضی کلاهک کاردینگ
Cross bar    میله عرضی - تیر افقی
Arbors    میله غلتک فوقانی کشش
Hold down bar    میله فشاردهنده لبه پارچه
Round hold fast    میله گرد عقب دفتین و شانه
Lap pin    میله متکا
Shuttle guard    میله محافظ ماکو
Heald rod    میله میل میلکها - چوب میل میلکها
Tee bar    میله نشان - میله نشانه
Draft board    میله های جدا کننده در ماشین شستشوی پارچه
Rocking shaft    میله یا محور پایه دفتین
Millitex    میلی تکس - واحد ظرافت الیاف
Miniature    مینیاتر
Micro fibril    میکرو فیبریل - رشته های تشکیل دهنده ماکرو فیبریلها در پشم
Germicide    میکروب کش - باکتری کش - ضد میکروب و باکتری
Bacteriocide    میکروب کش - باکتری کش
Microtome    میکروتوم - دسگاه برش مقطع الیاف برای  زیر میکروسکوپ - ساده ترین دسگاه مقطع گیری الیاف
Rotary microtome    میکروتوم چرخشی - دستگاهی جهت مقطع گیری از الیاف
Micro cell    میکروسل - سلول کوچک - میسل
Microscope    میکروسکوپ - ریزبین
Electron microscope    میکروسکوپ الکترونی
Incident light microscope    میکروسکوپ نور تابشی
Microscopic    میکروسکوپی
Micron    میکرون - واحدی در اندازه گیری معادل یکهزارم میلیمتر
Creping mechanism    مکانیزم ایجاد چین و چروک
False selvage device    مکانیزم ایجاد کناره موقت
Left of motion    مکانیزم باز کردن نخ تار
Take up mechanism    مکانیزم برداشت
Batching mechanism    مکانیزم بسته بندی - مکانیزم پارچه پیچی
Let off mechanism    مکانیزم تغذیه نخ
Trash removal mechanism    مکانیزم جدا کننده ناخالصیها ( در ریسندگی چرخانه ای )
beam winding mechanism    مکانیزم چله پیچی - دستگاه چله پیچی
Patterning mechanism    مکانیزم طراحی
Travers motion    مکانیزم عقب و جلو برنده تیغه تمیز کننده دکتر در ماشین چاپ
Building mechanism    مکانیزم مخروطی پرکن بوبین نیمتاب و سیله شکل دهنده بوبین نیمتاب که قرقره ها را بالا و پایین برده و به صورت مخروطی پر می کند
False twist tuble drafting mechanism    مکانیزم کشش لوله تاب کاذب
Taper mechanism    مکانیزم کنترل شیب دو سر بوبین حاوی نیمچه نخ در ماشین فلایر
weft fork motion    مکانیسم چنگالی کنترل پود
Mechanism    مکانیسم -مکانیزم - طرزکار - روش عملکرد
Adjuster    مکانیک
Fitter    مکانیک
Tuner    مکانیک - تراشکار - خراط
Tackler tuner overlooker    مکانیک - مکانیک تنظیم کننده دستگاه
Loom fixer    مکانیک بافندگی
Fluid mechanic    مکانیک سیالات
Cube    مکعب
Complimentary colour    مکمل رنگی
Astatic    نا پایدار - غیر مشخص - بی ثبات
Foreign matter    نا خالصی
Suint    نا خالصی پشم ناشی از عرق گوسفند - عرق خشک شده گوسفند در پشم
Natural impurities    نا خالصی های طبیعی پشم
Immature    نا رس -  کال - نرسیده - رشدنکرده
Anisotropic    نا متجانس - نا همگن از نظر فعالیت نوری - مختلف
Asymmetric    نا متقارن
Assymetric    نا متقارن - غیر متقارن
Passive    نا معلوم - مجهول
Atactic    نا منظم - نا همسان - آتاکتیک
Discord    نا هماهنگی
Irregularity    نا هماهنگی - نا یکنواختی - ناهمواری - بی قایدگی - بی ترتیبی - نا منظمی - حساب اشتباه
Anisotrope    نا همسان - غیر مشابه
Anisotropy    نا همسان گردی - غیر همگن شوندگی
Heterogenous    نا همگن - غیر یکسان - نا یکنواخت - نا متجانس
Heterogen    نا همگن - مختلف الجنس- غیر یکسان
Heterogeneous    نا همگن - نایکنواخت
Heterogeneity    نا همگنی - نا یکنواختی محلول
Cumulative    ناباشته - متمع - متراکم
unstable    ناپایدار-کم استحکام
Natrium    ناترم - سدیم
Region    ناحیه - منطقه
Hookcan    ناحیه ای بعد از ناحیه چین در منحنی نیرو و کشش
Crimp region    ناحیه چین - اولین ناحیه در منحنی نیرو و کشش
Interface area    ناحیه سطح میانی
Transition region    ناحیه گذرا - منطقه گذرا
Ultra violet region    ناحیه ماوراءبنفش-منطقه ماوراءبنفش
Dead zone    ناحیه مرده بوبین - لبه های بوبین که هنگام رنگرزی بوبین نخ رنگ کمتری جذب می کنند
Impure    ناخالص - چرک - کثیف - ناصاف - نا درست
Impurity    ناخالصی - چرکی  - ناصافی - آلودگی
Aquired impurities    ناخالصی های پشم خام ( مانند خار و خاشاک )
Applied impurities    ناخالصی های گذارده شده روی پشم ( مثل مواد نشانه گذاری گوسفند نظیر رنگ و قیر و یا غیره ...)
Insulator    نارسانا- عایق
Immaturity    نارسی- کالی - نپختگی - خامی
Pumpkin    نارنجی - رنگ زرد مایل به سرخ  - زرد کدویی
Orange    نارنجی - نارنجی رنگ
Nozzle    نازل - شیپوری - شیپوره ( مجرای عبور سیال)- قطعه ای در ناحیه کشش الیاف در ریسندگی - عامل حرکت پارچه در ماشین رنگرزی جت
Thin to    نازک کردن - ظریف کردن - رقیق کردن
Tenuity    نازکی - لطافت- باریکی - رقت
unknown    ناشناخته-مجهول
Migration inhibitor    ناقل های رنگی - موادی که از غیر یکنواخت شدن رنگ جلوگیری می کنند
Parent name    نام اصلی
Abacaxi fibre    نام برزیلی لیف آناناس
Wa    نام بومی نوعی پنبه در برمه که رنگ طبیعی آن از قهوه ای تا سفید تغییر می کند
Attagenus pellio    نام بید پوست خز
Tineola bisselliella    نام بید لباس
Tolah    نام پارچه رنگ شده به رنگ ارغوانی
Zapon fast dye    نام تجار یرنگهای حلال از کارخانجات  مختلف آلمان
Trade name    نام تجاری
Avlin    نام تجاری  سلولز بازیافته که حالتی شبیه کتان به آن داده شده
Kashmylon    نام تجاری الیاف اکریلیک در ژاپن
Malora with mylar    نام تجاری الیاف پلی استر که دارای پوشش فلزی هستند
Fibramine    نام تجاری الیاف رایون که ترکیبات پروتئین وارد آن شده و در بلژیک ساخته می شود
P.P.G    نام تجاری الیاف و نخ های شیشه ای
Cuprasil    نام تجاری الیاف کوپرآمونیوم
Fibrolane    نام تجاری انگلیسی الیافی که از کازئین بدست می آید
Avicolor    نام تجاری برای رایون و استات رنگ شده که به صورت الیاف کوتاه تولید و به صورت نخ و یا پارچه در آمده باشد
Cotchgard    نام تجاری پارچه ای با مشتقات فلوئور که نسبت به لکه روغن و لک شدن مقاوم است
Asbestal    نام تجاری پارچه ای که از مخلوط نایلون و آسبست بافته می شود
Cuprophenyl    نام تجاری دسته ای از رنگهای مستقیم ساخت شرکت ساندوز
Cuprofix    نام تجاری دسته ای از رنگهای مستقیم شرکت ساندوز
Elbenyl    نام تجاری رنگ اسیدی از کارخانجات LBH
Drimarene    نام تجاری رنگ راکتیو ساخت کارخانجات ساندوز
Diamine    نام تجاری رنگ مستقیم از کارخانجات مختلف
Milling fast    نام تجاری رنگهای اسیدی از کارخانجات مختلف
Zoba    نام تجاری رنگهای اکسید شونده از شرکت بایر آلمان
Cadmium colour    نام تجاری رنگهای پیگمنت از کارخانه جات مختلف
Meta chrome    نام تجاری رنگهای دندانه ای کارخانجات مختلف
Dispersol dye    نام تجاری رنگهای دیسپرس ساخته شده در کارخانجات ICI انگلستان
Zambesi dye    نام تجاری رنگهای مستقیم از کارخانجات مختلف
Ban dr    نام تجاری ماده تکمیلی که رد ضد آب و مقاومت نمودن در برابر لکه گذاری استفاده می شود
Mitin    نام تجاری ماده ضد بید
Millerain    نام تجاری نوعی تکمیل ضد آب کردن پارچه در انگلستان
New denomination    نام جدید
Alzaring oil    نام دیگر روغن قرمز ترکی
Name of dyestuff    نام رنگینه
wate    نام ژاپنی پنبه که گاهی به آن کی واتا نیز می گویند
Colour index generic name    نام ژنریک رنگینه در کالرایندکس
Insoluble    نامحلول - حل نشدنی - غیر محلول
Insolubilistation    نامحلول کردن
Invisible    نامرئی - غیر مرئی
unfavourable    نامطلوب
Schedule    نامگذاری - تسمیه - جدول - ریز برنامه
Disordered    نامنظم - پیوند نامنظم
Abestrine cloth    نامی برای پارچه تهیه شده از آسبست
Da    نامی فرانسوی در شرق آفریقا برای کنف
Abeston    نامی قدیمی در مصر باستان ، برای کتان نسوز، که احتمالا از آسبست یا لیف نسوزی شبیه آن تهیه می شده است
Heterochromatism    ناهمرنگی - نایکنواختی رنگ - غیر هم رنگی- همرنگ نبودن
Inhomogeneity    ناهمگنی - نا یکنواختی محلول
Short term variation    نایکنواختی نخ در فواصل کم - نایکنواختی متناوب در نخ
Nylosan    نایلوسان (رنگهای اسیدی مخصوص نایلون از ساندوز سوئیس)
Nailon six    نایلون شش
Cross dyeing nylon    نایلون غیر قابل رنگرزی
Non dyeing nylon    نایلون غیرقابل رنگرزی
Ultra deep dyeing nylon    نایلون قابل رنگرزی با عمق رنگی بسیارزیاد
Dark dyeing nylon    نایلون قابل رنگرزی با عمق رنگی زیاد
Deep dyeing nylon    نایلون قابل رنگرزی با عمق رنگی زیاد
Light dyeing nylon    نایلون قابل رنگرزی با عمق کم
Low deying nylon    نایلون قابل رنگرزی با عمق کم
Bristles    نایلون ماکو - نایلون ماکو در پارچه
Normal dyeing nylon    نایلون معمولی
Regular nylon    نایلون معمولی
unlevel    نایکنواخت شدن رنگ درسطح پارچه
Discrepancy    نایکنواختی - عدم تطابق
Long term variation    نایکنواختی با طول موج بلند در فتیله - نایکنواختی بافاصله زیاد در نخ - تعیین نایکنواختی در فواصل زیاد
Plucked    نایکنواختی در فتیله و تاپس و روینگ یا نخ (غالبا به علت کشش زیاد یا سرعت زیاد )
unevenness    نایکنواختی رنگ
unlevelness    نایکنواختی رنگی
Patchy    نایکنواختی لایه تار عنکبوتی محصول کارد پشمی - نازک و ضخیم شدن تار عنکبوتی کارد پشم
Periodic variation    نایکنواختی متناوب در فتیله
Periodic irregularity    نایکنواختی متناوب در فتیله ( که به دلیل عیب مکانیکی ماشین ایجاد می شود )
Medium term variation    نایکنواختی نخ در فواصل متوسط
Non uniform    نایکواخت
Miss knitting    نبافت - سوزنی که چند بارنبافت و آنگاه بافت انجام می دهد
uncut    نبریده-بریده نشده
Neppy    نپ دار - دانه دار
Specker    نپس گیر - جدا کننده ذرات گیاهی از سطح پارچه
Make up    نحوه تغذیه ماشین  ( طریقه قرار دادن پارچه داخل ماشین )
Metalic yarn    نخ   فلزی
Light place    نخ  باریک در پارچه
Yarn    نخ - بند - رشته تابیده شده از الیاف - ریسمان - خامه کلاف نخ
String    نخ - رشته - تار- قیطان - بند - ریسمان
Thread    نخ - رشته - قیطان - الیاف حلاجی و تابیده شده بهم
Metallic thread    نخ  فلزی
Metallic yarn    نخ  فلزی
Balanced yarn    نخ  متعادل - نخ با تاب متعادل
Low oriented yarn    نخ آرایش نیافته - نخ با آرایش یافتگی کم
Alaska yarn    نخ آلاسکا( نخ مخلوط پشم شانه شده و پنبه )
Angora yarn    نخ آنقوره ( نخ خیلی نرم از الیاف بلند و ظریف و خاکستری نقره ای خرگوش آنقورا - نخ آنقورا
Genuine silk    نخ ابریشم خام
Grege    نخ ابریشم خام
Net silk    نخ ابریشم خام
Schappe silk    نخ ابریشم ضایعاتی - نخ ابریشمی ریسیده
Etching silk    نخ ابریشمی پرتاب جهت گلدوزی و قلاب دوزی
Floset silk    نخ ابریشمی ریسیده
Bourette silk    نخ ابریشمی نا یکنواخت از الیاف کوتاه ضایعات پشم
Rover thread    نخ اتصال روور
Effect thread    نخ اثر گذار - نخ طرح - نخی که جهت تغییر شکل ظاهری بافت در پارچه بکار می رود
Merino hosiery yarn    نخ از مخلوط پشم و پنبه ویژه جوراب بافی
Standard thread    نخ استاندارد - نخ تار معمولی
Stretch yarn    نخ استرچ - نخ کشسان - نخ کششی
Slubby yarn    نخ اسلاب دار
Slub yarn    نخ اسلاب دار - نخ فانتزی اسلاب دار
Spot yarn    نخ اسلاب دار - نوعی نخ تزئینی
Yarn mixtures    نخ اشتباه در پارچه
Extra end    نخ اضافی در چله
Elastomeric yarn    نخ الاستومر- نخ کشسان - نخ ارتجاعی
Elastic thread    نخ الاستیک - نخ کشسان
Rubber yarn    نخ الاستیک - نخ کشسان - نخ ارتجاعی
Elastic yarn    نخ الاستیک - کش
Inlay thread    نخ اینلی - نخی که داخل پارچه کشباف حبس شده ولی بافته نمی شود
L.O.Y    نخ با آرایش یافتگی کم
Hawser twist    نخ با تاب z-z-z یا s-s-z ریسمانی است که تاب اول و دوم آن در یک جهت باشد و تاب سوم در جهت مخالف یعنی z-z-z یا s-s-z
Placid yarn    نخ با تاب تثبیت شده - نخ فیکس شده - نخ تاب کشته
Z twist yarn    نخ با تاب عکس عقربه ساعت - نخ با تاب z
High tenacity  yarn    نخ با قوام بالا
Core spun    نخ با محور فلزی - نخ مغزی دار
Thread per inch    نخ بر اینچ - دنده در اینچ
Kinker bocker yarn    نخ برفی - نوعی فانتزی برفی که فیتله آن قبل از نیم تاب با رنگ ، چاپ خورده  و نخ آن لکه های رنگی براق دارد
Kinker bocker yarn    نخ برفی - نوعی فانتزی برفی که فیتله آن قبل از نیم تاب با رنگ ، چاپ خورده  و نخ آن لکه های رنگی براق دارد
Packthread    نخ بسته بندی
Smash ban    نخ بند - نخ کشی - کش - بندکش
Smash employee    نخ بند- نخ کشی - کش - بند کش
Missing pick    نخ به دندانه اشتباه
Light dent    نخ به دندانه کم
Swollen dent    نخ به یک دندانه زیاد - زیاد بودن نخ در یک دندانه شانه
Lost end    نخ بی سر
Hard yarn    نخ پرتاب - نخ با تاب زیاد
Lint on yarn    نخ پرزدار - تسمه آهنی بالای دیواره عقبی جعبه ماکو که از بیرون آمدن ماکو از جعبه بطور عمودی جلوگیری می کند - لب - لبه - کنار - طاقت - قیچی کردن- چیدن - چیدن پشم گوسفند - بیان
Chafed yarn    نخ پرزدار - نخ سائیده  شده
Bruised yarn    نخ پرزدار و زخمی شده - نخ ضعیف و سست شده در اثر اصطکاک
Luster yarn    نخ پشمی پرتاب جلا دار - نخ ابریشمی رنگ شده جلادار بطور طبیعی یا مصنوعی
Marl yarn    نخ پشمی حاصل از بهم تابیدن دو نخ با رنگهای مختلف - نوعی نخ فانتزی  پشمی
Moss yarn    نخ پشمی ضخیم با سطح پرزدار
Bulked yarn    نخ پفکی
False twist yarn    نخ پفکی فیلامنتی
Cotton yarn    نخ پنبه ای
Condenser cotton yarn    نخ پنبه ای با تاب کمتر از معمول
Maco yarn    نخ پنبه ای با رنگ طبیعی تهیه شده از پنبه مصری
Imitation tinsel yarn    نخ پنبه ای پوشیده شده با پودر فلزی
Cotton combed yarn    نخ پنبه ای شانه شده - نخ تهیه شده از پنبه شانه شده
Cotton carded yarn    نخ پنبه ای شانه نشده - نخ تهیه شده از پنبه کارد شده
Carded cotton yarn    نخ پنبه ای ماشین کارد - نخ حاصل از پنبه کارد شده
Coloured twist yarn    نخ پنبه ای کم تاب تهیه شده از دو نیمچه نخ رنگی - نخ تابیده شده رنگی
Filling pick    نخ پود
weft end    نخ پود
Pick    نخ پود - پود - پودگذاری - طول بوبین - کلنگ - هر وسیله نوک تیز - چیدن - ضربت
Pin cop    نخ پود پنبه ای به صورت کاپ
T.W weft    نخ پود پنبه ای راست تاب
weft yarn    نخ پود- پود
Tram silk yarn    نخ پود تابدار ابریشمی
Coarse pick    نخ پود ضخیم در پارچه
uneven filling    نخ پودنایکنواخت درپارچه
Covered yarn    نخ پوشیده شده
Fasciated yarn    نخ پیچشی
Connecting thread    نخ پیوند
Piecing yarn    نخ پیوند
Draw thread    نخ پیوند - نخ اتصال
Seed yarn    نخ پیوند - نخ پشمی دارای مواد زائد گیاهی
Spun yarn    نخ تابیده
Spon yarn    نخ تابیده شده از الیاف کوتاه
Shetland yarn    نخ تابیده شده از پشم رنگی طبیعی یا از مخلوط پشم سفید و رنگی طبیعی
Condenser spun yarn    نخ تابیده شده در سیستم پشمی
wrap thread    نخ تار
wrap yarn    نخ تار
Cracked end    نخ تار پاره شده در پارچه
End braking    نخ تار پاره شده در ماشین بافندگی
Organzine silk yarn    نخ تار تابدارابریشمی
Warp end    نخ تار- تار
Laid warp    "نخ تار جفتی - رد کردن دو نخ از سوراخ میل میلک بعنوان نخ واحد ( در ارتباط با پود مثلا"" برای بافت ریپس )"
Warp dyed weft    نخ تار رنگ شده به صورت چله
Foundation warp end    نخ تار زمینه - نخ های تار غیر لنو
Coarse end    نخ تار ضخیم در پارچه
Standard warp end    نخ تار غیر لنو - نخ تار استاندارد
End stripped    نخ تار لا بر شده در پارچه - لا بر شدن نخ در پارچه
Crossing warp    نخ تار لنو - نخ تاری که در بافت لنو یا لایت یا تور از سوراخ میل میلک های لنو عبور می کند
Regular thread    نخ تار معمولی
Beam ward    نخ تاری که به دور اسنو پیچیده شده است
Tyre cord    نخ تایر - نخ لاستیک
Tire cord    نخ تایر - نخ لاستیک اتومبیل
Set yarn    نخ تثبیت شده
Condenser yarn    نخ تراکمی - نخ تهیه شده از ضایعات نرم و تمیز الیاف
Knitteing yarn    نخ تریکو بافی - نخ کشبافی
Eccentric yarn    نخ تزئینی مرکب خارج از مرکز (که شامل دو نخ ظریف پرتاب در مرکز ویک نخ کم تاب پیچیده شده به دور آنها می باشد )
Noxious    نخ تزئینی - نخ  زینتی
Cashmere hosiery yarn    نخ تهیه شده از پشم ظریف در سیستم فاستونی
Air textured yarn    نخ تکسچره  شده با هوای فشرده
Textured yarn    نخ تکسچره شده
Odd  thread    نخ تکی در بافندگی
Hosiery yarn    نخ جوراب
Printed yarn    نخ چاپ شده
Multi filament yarn    نخ چند فیلامنتی
Multifold yarn    نخ چند لا
Multiply yarn    نخ چند لا
Zsz twist    نخ چند لا تابیده ای که تاب نخهای یک لای آن z و تاب نخهای دولای آن      s  و تاب نخهای چند لای آن z است
One thread wheel    نخ چند لائی تابیده شده در یک مرحله
Doubled yarn    نخ چند لای بدون تاب
Fingering yarn    نخ چند لایه فاستونی
Folded yarn    نخ چندلا
Plied yarn    نخ چندلای بدون تاب
Double throw yarn    نخ چندلای تابیده شده در دو مرحله
Twine    نخ چندلای کنفی - ریسمان موم خورده - ریسمان رزین خورده - ریسمان چندلا - بهم بافتن
union twist    نخ چندلایی ازالیاف متفاوت-نخ چندلاباتاب مخلوط که هرنخ یک لای آن ازلیف مختلفی باشد
Pile yarn    نخ خاب
Cut pile    نخ خاب بریده و غیر حلقوی (بیشتر در مورد موکت )
Gray yarn    نخ خام
Spun dyed yarn    نخ خمیره رنگی - نخ رنگ شده در مرحله ریسندگی
Sewing thread    نخ خیاطی
Sewing cotton    نخ خیاطی - نخ دوزندگی
Soft soft yarn    نخ خیلی کم تاب پنبه ای
Maco    نخ درجه یک مصری
Hand spun    نخ دست ریس - نخی که با وسایل ساده و ابتدایی ریسیده شود
Ply yarn    نخ دو یا چندلا
Liner thread    نخ دور طرح
Two fold yarn    نخ دولا
Marline    نخ دولا - قیطان دولا
Marling    نخ دولا - قیطان دولا
Double spun yarn    نخ دولای تاب روی تاب ( دو نخ که S-S  یا Z-Z  تاب دار شده اند )
Spun rayon    نخ رایونی ریسیده شده
Backwind    نخ رزرو - نخ ذخیره ماسوره رینگ
Yarn dyed    "نخ رنگ شده - پارچه ای که نخ آن قبلا"" رنگ شده باشد"
Dyed yarn    نخ رنگ شده - نخ رنگی
Pigmented yarn    نخ رنگرزی شده با پیگمنت - نخی که پلیمر آن با پیگمنت رنگ شده
Fast dyed yarn    نخ رنگرزی شده با رنگ ثابت
Ingrain    نخ رنگی - نخی که از ایاف آن قل از ریسیده شدن رنگرزی شده است - رنگ کردن نخ قبل از بافت - رنگرزی نخ - رنگرزی شده با رنگ ثابت
Bunch    نخ روی ماسوره - نخ رزرو ماسوره - دسته ای از چند کلاف نخ
Coated yarn    نخ روکش دار نخ پوشش دار
Spinner    نخ ریس - ریسنده - نخ تاب - ماشین نخ ریسی
Spin out    نخ ریسی
Staple yarn    نخ ریسیده شده
Yarn making    نخ ریسی
Yarn bicomponent spun    نخ ریسیده شده از پلیمر دو جزئی
Dope dyed yarn    نخ ریسیده شده از پلیمر رنگ شده - نخی که رنگ به محلول یا مذاب پلیمر آن افزوده شده و سپس ریسیده شده است
Corkscrew twist    نخ زنجیره شده - شل پیچیده شدن یک نخ به دور نخ دیگر در قسمتی از نخ چند لا
Diamond yarn    نخ زنجیری - نخی فانتزی که در آن دو نخ ظریف دردو جهت مخالف به دور یک یا چند نخ ضخیم مرکزی پیچیده شده اند
Knob yarn    نخ زنجیری اسلاب دار
Lively yarn    نخ زنده - نخ فعال
Simple yarn    نخ ساده
Self blended yarn    نخ ساده - نخ مخلوط تک جنسی
weak yarn    نخ سست - نخ کم قدرت
Bleached yarn    نخ سفیدگری شده - نخ سفید شده - (پنبه ای )
Cable thread    نخ سه لایی دوزندگی
Combed yarn    نخ شانه شده
Neck to    نخ شدن - تبدیل شدن به نخ
Neck    نخ شدن - محل اتصال چند ریسمان ژاکارد به یک قیطان - یقه - گردن
Float    نخ شناور - نخ بافت نرفته - نخ نبافت
Industrial yarn    نخ صنعتی
Heavy yarn    نخ ضخیم
Cap spun worsted yarn    نخ فاستونی تمام تاب کلاهکی
Slubbing dyed yarn    نخ فاستونی رنگرزی شده در مرحله فتیله
Ring spun worsted yarn    نخ فاستونی رینگ
Botany yarn    نخ فاستونی عالی
Flyer spun worsted yarn    نخ فاستونی فلایر
Nivelty yarn    نخ فانتزی
Spotted thread    نخ فانتزی
Fancy yarn    نخ فانتزی - نخ تزئینی
Effect yarn    نخ فانتزی - نخ تزیینی افکت
Bourette yarn    نخ فانتزی از ترکیب نخ ابریشمی خشن و دارای برجستگی با موهر یا فاستونی
Flake yarn    نخ فانتزی اسلاب دار ( نخ فانتزی که برجستگی های پولکی دارد )
Snarl yarn    نخ فانتزی با حلقه تاب خورده
Mottled yarn    نخ فانتزی با دو رنگ متضاد
Grandrelle yarn    نخ فانتزی چند رنگ
Curl yarn    نخ فانتزی حلقه دار
Bead yarn    نخ فانتزی دارای نقاط برجسته
Plated yarn    نخ فانتزی دو لای دو کیفیتی - نخ آهار دار
Nub yarn    نخ فانتزی گره دار
Spiral yarn    نخ فانتزی مارپیچ
Gimp yarn    نخ فانتزی مارپیچ ظریف
Mock twist    نخ فانتزی یک لا شبه چند لا
Loop yarn    نخ فروته ( نخ چند لایه ضخیم و فانتزی )- نخ فانتزی حلقه دار
Flamme    نخ فلامه ( نوعی نخ چند رنگ )
Flat yarn    نخ فلت یا تخت - نخی که فقط تاب اولیه تولید رادارد
Glace thread    نخ فلزی
Tinsel thread    نخ فلزی
Filament yarn    نخ فیلامنتی - نخ یکسره
Tram    نخ فیلامنتی ابریشم درجه دو شل تاب جهت پود پارچه
Coil yarn    نخ فیلامنتی استرچ فنری شکل
Torque yarn    نخ فیلامنتی پفکی
Textured filament yarn    نخ فیلامنتی تکسچره شده - نخ پفکی
Crimped yarn    نخ فیلامنتی چین و چروک دار
Loopped yarn    نخ فیلامنتی حلقه دار
Flat filament yarn    نخ فیلامنتی صاف و بدون تاب
Foy    نخ فیلامنتی کاملا آرایش یافته
Fully oriented yarn    نخ فیلامنتی کاملا آرایش یافته ( مخفف آن FOY  می باشد)
FDY    نخ فیلامنتی کاملا کشش یافته
Fully drawn yarn    نخ فیلامنتی کاملا کشیده شده
Partially oriented yarn    نخ فیلامنتی کاملا کشیده نشده
POY    نخ فیلامنتی کاملا کشیده نشده
Drawn yarn    نخ فیلامنتی کشیده شده - نخ فیلامنتی آرایش یافته - نخ کشیده شده
UDY    نخ فیلامنتی کشیده نشده
Undrawn yarn    نخ فیلامنتی کشیده نشده
Lease string    نخ قیطان چپ راست گرفتن  چله
Sleying    نخ کشی
Slay to    نخ کشی - عبور دادن نخهای تار از شانه
Straight draft    نخ کشی راست
S straight draw    نخ کشی راست از ورد آخر به جلو
Straight drafting    نخ کشی راست یا متوالی
Straight draw    نخ کشی راست یا متوالی
Straight gate drafts    نخ کشی راست یا متوالی
Straight over drafts    نخ کشی راست یا متوالی
Sateen draft    نخ کشی ساتین
Skip pass    نخ کشی مخلوط - چله کشی مخلوط
Skip draft    نخ کشی یک در میان - نخ کشی دو دستگاهی یک یک
Stretched    نخ کشیده شده
Soft yarn    نخ کم تاب
Selvage yarn    نخ کناره - نخ حاشیه
Sewed yarn    نخ کوک
Embroidery thread    نخ گلدوزی
Filet    نخ گلدوزی ابریشم خام تابیده
Rapier clamp    نخ گیر راپیر - نخ گیر سر ماکوئی
Split yarn    نخ لابر در پارچه - لابر شدن نخ چند لا در پارچه
Rubber thread    نخ لاستیکی  - نخ الاستیک
Stuffing thread    نخ لایی
Crossing thread    نخ لنو - نخی که در سوراخ میل میلک لنو وارد شده - نخی که لنو می بافد
Doup end    نخ لنو - نخی که وارد سوراخ میل میلک لنو شده باشد
Thready    نخ مانند - رشته ای - باریک - نازک
Threadlike    نخ مانند - شبیه نخ
Fishline    نخ ماهیگیری
Crammed yarn in fabric    نخ متراکم در پارچه - نخ فشرده در پارچه
Combed type yarn    نخ محصول شانه - نخ شانه شده
Mule spun    نخ محصول میول
Mixture yarn    نخ مخلوط
Cross blended yarn    نخ مخلوط - نخی یک لا که از مخلوط کردن دو یا چند نوع لیف تولید می شود
Lankshire spun union yarn    نخ مخلوط پشم و پنبه با ماشین میول
Angola yarn    نخ مخلوط پشم و پنبه یا نایلون ( در سیستم ریسندگی پشم برای استقامت دادن به نخ پشمی آن را با مقدار کم پبنه یا نایلون مخلوط می کنند
Spun blend    نخ مخلوط تابیده شده - نخ تابیده شده از جند نوع لیف
union yarn    نخ مخلوط-نخ تابیده شده از مخلوط الیاف
Dead yarn    نخ مرده - نخ تار فاقد الاستیسیته در اثر کشش زیاد در ماشین آهار چله
Merino yarn    نخ مرینوس
Composite yarn    نخ مرکب
Combination yarn    نخ مرکب - نخ ترکیبی
Core yarn    نخ مغزی دار
Core spun yarn    نخ مغزی ریسیده شده - نخ لاستیک
Melange yarn    نخ ملا نژ - نخ مخلوط
Mouline    نخ مولینه ( نخ مرکب حاصل از دو نخ با رنگ متفاوت )
Twistty yarn    نخ نایکنواخت
Laid in    نخ نبافت نخی که بدون تشکیل حلقه در پارچه قرار می گیرد
Neppy yarn    نخ نپ دار
Nipper thread    نخ نپیر - نخ ایجاد کننده دالبر در لبه تور
Film yarn    نخ نواری
Tape yarn    نخ نواری
Synthetic tape    نخ نواری - نوار پلیمر مصنوعی
Bulky yarn    نخ نیمه حجیم
Bulk yarn    نخ نیمه حجیم - نخ حجیم
Picks of weft    نخ های پودی
Basic warp ends    نخ های تار اصلی - نخهای غیر لنو - نخ های تاری که در بافت تور در وردهای معمولی وارد شده اند
Net warp threads    نخ های تار ضخیم تور زیگزاگ
Voile yarn    نخ وال (نخهای با تاب زیاد ولی کمتر از تاپ نخ کرپ)
Lace yarn    نخ ویژه تور بافی - نخ دولاییخیلی ظریف با کیفیت عالی و پرتاب و پرز سوز شده
Vigogne yarn    نخ ویگونیه( مخلوط پنبه و پشم تهیه شده در سیستم پشمی) - نخ ویگوژن
Mixed shoddy yarn    نخ ویگونیه( نخ مخلوط پشم و پنبه روش پشمی)
Stock dyed    نخ یا پارچه پشمی که الیاف آن قبل از ریسندگی رنگ شده
Single yarn    نخ یک لا- تک نخ
First time spinning    نخ یک لا تابی شده ابریشم
Carded type yarn    نخ کاردی - نخ شانه نشده
Carded yarn    نخ کاردی - نخ شانه نشده - نخ کارد شده
Fiber yarn    نخ کاغذی
High bulk yarn    "نخ کاملا"" حجیم - نخ پفکی"
Linen    نخ کتان - کتان - کتانی- الیاف کتان - جامه زبر و خشن
Tow yarn    نخ کتانی نامرغوب و خشن خشک ریسی شده
Crepe yarn    نخ کرپ - نخی که زیادتر از حد معمول تاب داده شده باشد و معمولا با پوششی از ژلاتین تثبیت گردد
High bulk crepe    نخ کرپ حجیم
Manual drowing in    نخ کش با دست - طراحی با دست - بوسیله دست
Ravelling    نخ کش شدن تریکو
Flexible cord    نخ کشسان - نخ انعطاف پذیر
Covered rubber yarn    نخ کشسان و ارتجاعی پوشش دار
Drawing in    نخ کشی - چله کشی - طراحی - رد کردن نخ های تاراز میل میلکهای وردها و دندانه های شانه - رد کدن
Threading up    نخ کشی - گذراندن پارچه از بین غلتک
Threading    نخ کشی - متصل کردن - گذراندن نخ
Comb threading    نخ کشی از شانه
Counting in    نخ کشی از شانه جلو ماشین آهار
Hand drawing in    نخ کشی با دست - طراحی با دست
Part set threading    نخ کشی بخشی
Angled draft    نخ کشی برجسته نوک تیز
Pointed draw    نخ کشی برگشته
wave drafting    نخ کشی برگشته یا متناوب
Grouped draw    نخ کشی بریده یا گروهی
Grouped drawing in    نخ کشی بریده یا گروهی
Drawing in the warp thread    نخ کشی تار
Harness draft    نخ کشی چله - نقشه چله کشی ( نحوه عبور نخ ها ی تار از وردهای ماشین بافندگی ) نقشه نخ کشی
Manifold drow    نخ کشی چند کاره
Manifold drowing in darft    نخ کشی چند کاره ( نوعی نخ کشی که در بافت سرژه رپس بکار می رود )
Draw in    نخ کشی در وردها - نخ بندی دستی در پشت ماشین بافندگی
Double pass    نخ کشی دو دستگاهی
Z straight draw    نخ کشی راست از جلو به آخر
Reed drawing in machine    نخ کشی شانه در ماشین
Broken draw    نخ کشی شکسته برگشته
Return pass    نخ کشی متناوب
Broken pointed draw    نخ کشی متناوب شکسته
Continous pass    نخ کشی متوالی - چله کشی متوالی
Combination draw    نخ کشی مرکب
Half set threading    نخ کشی نیمه
Full set threading    نخ کشی کامل
Brushed float    نخ کشیده شانه شده - نخ شناور خار زده شده - نخ آزاد پرزدار شده در پارچه
Lamb's wool yarn    نخ کلفت ریسی پشمی از الیاف کوتاه و ظریف پشم جهت کشبافی
Embroidery silk    نخ کم تاب ابریشمی شامل 3تا 30 رشته ابریشم خام
Basting thread    نخ کوک
untwisted    نخ،فتیله ویافیلامنت تابیده نشده-نخ،فتیله و فیلامنتی که قسمتی یا تمام تاب آن بازشده است
Stuffer    نخهای تار پرکننده
Cashmere yarn    نخی از پشم کشمیر که در سیستم پشمی ریسیده می شود
Cordonnet    نخی شامل سه ریسمان با تاب S که هر ریسمان از 8-4 فیلامنت با تاب Z تشکیل شده است
Boucle yarn    نخی فانتزی با ظاهری سفت و خشن
Alaska    نخی که از دو سوم پشم و یک سوم پنبه تابیده شده باشد
Blended yarn    نخی که از مخلوط دو یا چند لیف بدست آمده است
Overspun yarn    نخی که تاب زیادی داده شده - نخ زیاد تاب خورده
Recovery rate    نرخ بازیابی - میزان برگشت پذیری
Evaporation rate    نرخ تبخیر - سرعت تبخیر
Constant rate    نرخ ثابت - سرعت ثابت
Constant rate of loading    نرخ ثابت اعمال نیرو -دستگاه CRL - دستگاه آزمایش الیاف که با نرخ ثابت ازدیاد نیرو کار می کند
Constant rate of extention    نرخ ثابت کشیدگی- سرعت ثابت کشیدگی - نرخ ثابت درصد کشیدگی
Rate of absorption moisture    نرخ جذب رطوبت - سرعت جذب مایعات توسط الیاف
Rate of absorption    نرخ جذب رطوبت - نرخ جذب مایعات توسط الیاف
Tax rate    نرخ مالیات
Cable ladder    نردبان طنابی
Jacob's ladder    نردبان طنابی
Sleek    نرم - براق - صیقلی - شفاف - صاف
Fluffy    نرم - پر مانند - پرز دار - کرکی
Mild    نرم - ملایم - لطیف
Software    نرم افزار
Softener    نرم کننده - نرم کن - ماده نرم کننده پلاستیکها
Intenerate    نرم و ملایم کردن - لطیف نمودن
Inteneration    نرم و ملایم کردن - لطیف نمودن
Fleecy    نرم و کرک دار - پشم مانند - نرم و پشمالو
water softening    نرم کردن آب - جدا نمودن املاح محلول کلسیم و منیزیم از آب
Plasticizing    نرم کردن از طریق جذب رطوبت
Top softening    نرم کردن پارچه پس از عملیات تکمیل
Mastication    نرم کردن لاستیک
Apreture    نرم کنندگی - لطیف کنندگی
Aerator    نرم کننده - نرم کن
water softener    نرم کننده آب
Epoxy plasticizer    نرم کننده اپوکسی
Polyester plasticizer    نرم کننده پلی استری
Polymer plasticizer    نرم کننده پلیمر
Polymerized plasticizer    نرم کننده پلیمریزه شده
Flame retardent    نرم کننده مقاوم در برابر آتش
Low temperature plasticizer    نرم کننده ویژه دمای کم
Normal    نرمال - طبیعی - عادی - هنجار
Normality    نرمالیته
Approach    نزدیک شدن - رسیدن
Descend    نزول کردن - پایین آمدن
Textile    نساجی - منسوج - بافت
Tensile strain    نسبت ازدیاد طول به طول اصلی - تغییر بعد نسبی کششی
Frictional coefficient    نسبت اصطکاک
Addon    نسبت برداشت - جذب واقعی در آهار
Rate of strain    نسبت تغییر بعد - سرعت تغییر بعد - نرخ تغییر بعد
Cross ratio    نسبت تقاطع پیچش ( در دستگاه رینگ )
Swelling ratio    نسبت تورم
L.R    نسبت حجم محلول حمام به وزن کالا
Volume ratio    نسبت حجمی
Dye proportion    نسبت رنگ
Long liquor    نسبت زیاد حجم حمام به وزن کالا - رنگرزی و سایر عملیات کالای نساجی با مقدار زیاد محلول نسبت به وزن کالا
Transmission ratio    نسبت عبور - نسبت انتقال
Axial ratio    نسبت محوری
Molar ratio    نسبت مولی
Residual ratio    نسبت نگهداری الیاف روی سیلندر در هر دورگردش سیلندر کاردینگ
Relatively    نسبتا
Comparatively    نسبتا - بطور متوسط
Thickish    نسبتا ضخیم - نسبتا غلیظ
Thickly    نسبتا ضخیم - نسبتا غلیظ
Multiple proportions    نسبتهای مضرابی
Relative    نسبی
Ratio    نسبیت - نسبت - سهم - درصد
Refractory    نسوز - ضد آتش
Credit sale    نسیه - معامله غیر نقدی
Amylum    نشاسته
Starch    نشاسته - آهار
Thin boiling starch    نشاسته اصلاح شده
Chemicaly modified starch    نشاسته اصلاح شده به روش شیمیایی
Physically modified starch    نشاسته اصلاح شده به روش فیزیکی
Amylaceous    نشاسته ای
Amyloid    نشاسته ای
Starchy    نشاسته ای- دارای نشاسته - آهاری - آهار دار
Tapioca starch    نشاسته تاپیوکا
Cassava    نشاسته تاپیوکا که از گیاهی در برزیل بدست می آید
Modified  startch    نشاسته تغییر یافته - نشاسته اصلاح شده
Thick boiling starch    نشاسته خام
Corn starch    نشاسته ذرت
Maize stratch    نشاسته ذرت
Sago starch    نشاسته ساگو
Farina    نشاسته سیب زمینی
Farmina    نشاسته سیب زمینی
Potato starch    نشاسته سیب زمینی
waxy starch    نشاسته مومی
Yucca    نشاسته یوکا
Sign    نشان - علامت
Salammoniace    نشاندار
Emission    نشر - باز تاب - انعکاس - پدیده
Instalation    نصب و مونتاژ ماشین آلات
Shaft lashing    نصب ورد روی ماشین بافندگی ژاکارد جهت افزایش ظرفیت آن
Erection    نصب کردن
Half hose    نصف جوراب
Singling    نصف شدن ضخامت نخ پود در پارچه
Control    نظارت - بازرسی - کنترل معاینه - وسیله کنترل تامین کشیدگی نخ - ترمز متوقف کردن
Orientation of fibres    نظم الیاف در فتیله ونخ
Tacticity    نظم فضایی ( مولکول ) - نحوه قرار گیری گروه های جانبی نسبت به زنجیره اصلی
Petroleum    نفت خام - ماده نفتی - مشتقات نفتی - نفت - بنزین
Naphtol    نفتل
Naphtol impregnation    نفتله کردن
Grounding    نفتله کردن کالا
Chain draft    نفشه ضریه - نقشه حرکت وردها
Permation    نفوذ
Infiltration    نفوذ - تراوش
Substantivity    نفوذ - جذب انتخابی - میل جذبی - تمایل به جذب
Penetration    نفوذ - فرو رفتگی - نفوذ پذیری - رسوخ
Diffusion    نفوذ - قابل انتشار - پراکندگی - انتشار
Initial young modulus    نفوذ اولیه( IYM)
Permeable    نفوذ پذیر
Pervious    نفوذ پذیر
water vapour permeability    نفوذ پذیری بخار آب
Permeability    نفوذ پذیری - قابلیت نفوذ
Tight sand    نفوذ پذیری کم
Autodiffusion    نفوذ خودبخودی
Penetrometer    نفوذ سنج
Air tight    نفوذ ناپذیر به هوا - بادگیر
Tightness    نفوذ ناپذیری - سفتی - محکمی
Pierce to    نفوذ کردن
Impermeability factor    نفوذناپذیری
Painter    نقاش - رنگزن
Equaterial    نقاط استوایی در ساختار مولکولی پنبه
Marginal binding points    نقاط پیوستگی مانع لغزش نخ از حاشیه گل
Cross over points    نقاط عبور نخ از روی هم در پارچه
Voids    نقاط نا صاف
Tight spots    نقاط ناصاف ( در نخ )
Cut work    نقده دوزی - نوعی کار دستی طرح های خطی روی پارچه تور که داخل آنرا بریده اند
weft ondule effect    نقش پود موجی
Picker pattern    نقش تکرار نایکنواختی بالش حلاجی در فتیله کاردینگ
Overplaid    نقش چهارخانه رنگی خال نقشهای
Trapping weft up figure    نقش و نگار پودی
weft trapping    نقش و نگار پودی
wrap up figure    نقش و نگار تاری
Plan    نقشه - طرح - روش - طرح کردن - طرح ریزی - پلان
weave plan    نقشه بافت
Filling float    نقشه پودی - موج زدگی پودی
Balks    نقشه پودی اشتباه - محل های لحیم شانه
warp ondule effect    نقشه تار موجی
Shedding plan    نقشه تشکیل دهانه - نقشه ضربه
Mis stitching    نقشه خرابی
wrap skip    نقشه خرابی - خط لنگه در پارچه
Broken pattern    نقشه خرابی ( شکسته شدن نقشه بافت یا رنگ بندی نقشه پودی به علت اشتباه بافنده یا خرابی دابی یا کاغذ نقشه )
Diaper    نقشه خشتی - نقشه لوزی
Reading in    نقشه خوانی
Key map    نقشه راهنما
warping plan    نقشه رنگ بندی تاری
wefting plan    نقشه رنگبندی پود
Reed draft    نقشه شانه کشی - نخ کشی شانه
Reeding plan    نقشه شانه کشی - نقشه نخ کشی از شانه
Denting plan    نقشه شانه کشی - نقشه نخ کشی در شانه
Reed plan    نقشه شانه کشی - نقشه نخ کشی شانه
Lifting plan    نقشه ضربه
pegging plan    نقشه ضربه
weaving plan    نقشه ضربه
Spectrogram    نقشه طیف
Roll pattern    نقشه نا همواری نخ
Drafting plan    نقشه نخ کشی
Draw in draft    نقشه نخ کشی
Drawing in draft    نقشه کشی - نقشه طراحی
Contradict    نقض کردن
S.P    نقطه اشباع الیاف ( که بیانگر ظرفیت جذب رنگ الیاف می باشد )
Flash - point    نقطه اشتعال
Flash point    نقطه اشتعال
Ignation point    نقطه اشتعال
Isoelectric point    نقطه ایزوالکتریک پشم
End point    نقطه پایان - نقطه برقراری تعادل
Binding point    نقطه پیوستگی
Gloud point    نقطه تاری - نقطه ای که در آن اولین ذرات ماده پاک کننده در آب نا محلول شده و آب را کدر می کند
Vitrification    نقطه تبدیل شیشه ای - نقطه شیشه ای شدن
Crossing    نقطه تقاطع - هم سطح شدن تار ها یا وردها در ماشین بافندگی - تقاطع نخ روی نخ
Crossing of shed    نقطه تقاطع - هم سطح شدن تارها یا وردها در ماشین بافندگی - تقاطع نخ روی نخ ( قرار گرفتن یک یا چند نخ تاردر زیر یا روی یک یا چند نخ تار در زیر یا روی یک یا چند نخ تار جانبی در توربافی )
Boiling point    نقطه جوش
Spot weld    نقطه جوش
Bubble point    نقطه جوش - نقطه شروع جوشیدن
Fusing point    نقطه ذوب
Fusion point    نقطه ذوب
Melting point    نقطه ذوب
Low titer    نقطه ذوب پائئین
Transition point    نقطه گذرا ( تغییر خواص )
Decimal point    نقطه ممیز
Condensation point    نقطه میعان
Dew point    نقطه میعان - درجه حرارت لازم برای اشباع هوا از رطوبت موجود در آن
Vicat    نقطه نرم شدگی ویکات ( حرارتی که در آن سوزنی با سطح مقطع تخت یک میلیمتر مربع تحت فشاری حدود یک تا پنج کیلوگرم در نمونه ترموپلاستیک به عمق یک میلیمتر فرو رود)
Softening point    نقطه نرم شدن - دمای نرم شدن
Punctate    نقطه نقطه - خال خال
Turbidity point    نقطه کدر شدن
Tie point    نقظه پیوستگی
Quotation    نقل قول - بیان - عبارت
Holder    نگاهدارنده - سوراخ رزوه دار- بست - پایه - پایه عینکی
Maintenance    نگهدار ی و تعمیر - سرویس کردن
Builder    نگهدارنده - ماده تعاونی افزاینده قدرت پاک کنندگی صابون - دستگاه سازنده - دستگاه شیب دهنده دو سر بوبین حاوی نیمچه نخ در ماشین فلایر
Betergent    نگهدارنده - محافظ
Cholorine retention    نگهداری کلر (خاصیت جذب کلر توسط رزین های ازت دار )
Dampness    نم - رطوبت - تری
Expression    نم - رطوبت - مقدار برداشت مایع توسط پارچه پس از فولارد شدن
Humidity    نم - رطوبت - نمناکی
Sweat    نم دادن - رطوب کردن - تخمیر کردن - روغن پس دادن
Dabble    نم زدن - رطوبت زدن - رنگ پاشیدن
Moistening    نم کشیدن - مرطوب شدن
Nematic    نماتیک - یک بعدی
Namazlik    نمازلیک - اصطلاح ترکی برای نوعی قالیچه کوچک جانمازی
Demonstration    نمایش عملی
Slaesman agent    نماینده فروش
Namad    نمد
Felting    نمد - نمد مالی - نمدی کردن - شرایطی که الیاف پشمی بهم می چسبند و فلسهای الیاف در هم در گیر میشود
Chopped strand mat    نمد رشته ای خرد شده
Needle punched felt    نمد سوزنی
Needle felt with loop pile    نمد سوزنی حلقه ای ( لوپ)
Pressed felt    نمد فشرده
Graphite felt    نمد گرافیتی
Veloure    نمد ویژه کلاه - مخمل کلاهی - پارچه کلاهی
Felt carpet    نمد کفپوش - فرش نمدی - هنر بومی روستاهای ایران
Milling    نمدی - نمدی کردن - از عملیات تکمیلی جهت پر کردن بافت پارچه پشمی - والک کردن - ماشین والک - ماشین فرز - فرز کاری
Felting of wool    نمدی شدن پشم
Soap milling    نمدی کردن صابونی - والک  صابونی
Felt    نمدی کردن - نمد - نمد پوش کردن- نمد مالیدن
Felt to    نمدی کردن - نمدی ساختن
Alkaline milling    نمدی کردن در محیط قلیایی
Fulling    نمدی کردن سطح پارچه پشمی - پر کردن - فولارد والک کردن
Nominal count    نمره اسمی
English cotton count    نمره انگلیسی نخ - نمره نخ پنبه ای انگلیسی
English linen count    نمره انگلیسی نخ کتانی
Ne    نمره انگلیسی نخ
NeC    نمره انگلیسی نخ پنبه ای
Hank roving    نمره انگلیسی نیمچه نخ
Grading    نمره بندی - کلاسه بندی - درجه بندی - تعیین نوع - دسته بندی - طبقه بندی کردن
New    نمره بندی غرب انگلیس
Ny    نمره بندی یور کشایر نخ پشمی
Yorkshire    نمره پشتی یورکشایر
Nr    نمره پشمی نخ
Run    نمره پشمی نخ
CC    نمره پنبه ای نخ - نمره انگلیسی نخ
Cotton yarn count    نمره پنبه ای نخ - نمره نخ پنبه ای
Mesh number    نمره توری
Actual count    نمره حقیقی
Interanational  titre    نمره دنیر نخ
Interanational titve td    نمره دنیر نخ
Dram raw silk    نمره سیستم قدیمی نخ ابریشم خام که وزن 1000 یارد بر حسب درم است
Dram    نمره سیستم قدیمی نخ ابریشم خام که وزن 1000 یارد نخ بر حسب درم است
Count of reed    نمره شانه
Reed number    نمره شانه
Nf    نمره فرنسوی نخ
Numbering    نمره گذاری - شماره گذاری - کد گذاری کالا
Metric number    نمره متریک
Nm    نمره متریک نخ
Calculated count    نمره محاسبه ای
Known mumber    نمره معلوم
Yarn number    نمره نخ
Yarn count    نمره نخ - شماره نخ
Count    نمره نخ - مقدار طول نخی که 1 پوند وزن داشته باشد - تراکم تار یا پود در واحد طول - نمره نوار خاردار کارد - تعداد قلاب ماشین ژاکارد - نمره
Greasy count of warp    نمره نخ تار خام
Ply strands yarn counts    نمره نخ چندلا
Ply yarn count    نمره نخ چندلا
Cotton count    نمره نخ در سیستم انگلیسی  - نمره پنبه ای نخ
Nw    نمره نخ فاستونی
Lea    نمره نخی کتانی که با روش تر ریسیده شده - لی
Final count    نمره نهایی یا معادل
Total yarn count    نمره کل نخ
Jute count    نمره کنفی نخ ( وزن بر حسب پوند 14400 یارد نخ )
Salting out    نمک زدن رمق کشی ( افزودن نمک جهت افزایش رمق کشی )
Saltmeter    نمک سنج
Moist    نمناک - مرطوب - تر- آبدار- نمدار
Danker    نمناک - مرطوب ساز - مرطوب و سرد کننده
Damp    نمناک - مرطوب- نم - رطوبت - تری - مستهلک کردن در اثر اصطکاک
Dankest    نمناک - مرطوب و سرد - تر
Dank    نمناک - مرطوب و سرد - مرطوب ساختن
Alignment chart    نمودار - دیاگرام
Control chart    نمودار - منحنی کنترل
weave diagram    نمودار بافت - واحد تکرار بافت
Combined time temperature curve    نمودار ترکیبی زمان - دما
Stress strain diagram    نمودار تنش کرنش
Displacement diagram    نمودار جابجایی
Creep curve    نمودار خزش (که ازدیاد طول بر حسب زمان را نشان می دهد)
Timing diagram    نمودار زمان بندی
Chain chart    نمودار زنجیر طرح
Nomograph    نمودار ساده
Concentration curve    نمودار غلظت
Leveling out curve    نمودار قدرت  یکنواختی
Thread diagram    نمودار نخ - نقشه نخ نما
Carrier curve    نمودار کریر
Sample    نمونه
Check sample    نمونه آزمایشی
Test specimen    نمونه آزمایشی - نمونه مورد آزمایش
Geometical grey scale    نمونه ای که جهت ارزیابی ثبات رنگ در برابر عوامل مختلف بکار برده می شود
unit weave    نمونه بافت-یک تکراربافت
Sampling    نمونه برداری - نمونه گیری
Sample dyeing    نمونه رنگ کنی - رنگرزی نمونه ( آزمایشگاهی )
Shade card    نمونه رنگی - کارت رنگ
Representative sample    نمونه شاخص
Specimen    نمونه کالا
Matching    نمونه گیری
Bit    نمونه گیری از حمام رنگ جهت مقایسه
Tong sampling    نمونه گیری الیاف توسط پنس
Biased sample    نمونه گیری تصادفی انتخابی الیاف
Proof    نمونه گیری در چاپ - غیر قابل نفوذ - دلیل - نشانه -آزمایش - درجه - مقاوم
Unbiased sample    نمونه گیری شانسی-نمونه گیری تصادفی
Judgment sampling    نمونه گیری نظری
Reference sample    نمونه مرجع
Composit specimen    نمونه مرکب
Bone dry    نمونه کاملا خشک - کاملا خشک
Quaternary salt    نمک  چهار ظرفیتی
Neutral salt    نمک  خنثی
Diazonium salt    نمک  دی آزونیم
Acid salt    نمک اسیدی
Onium salt    نمک الکترون دوست
Oxonium salt    نمک اکسونیم
Pasteurs salt    نمک پاستور
Fast salt    نمک ثابت - جزء دوم ترکیب شونده رنگهای آزوئیک
Halophyte    نمک خواه
Halophild    نمک دوست
Halophilous    نمک دوست
Fast colour salt    نمک دی آزونیم - نمک نفتلی
Dyeing salt    نمک رنگرزی - نمک نفتلی
Leuco ester    نمک سدیم سولفوریک استر - حالت لوکوی رنگهای خمی به صورت قابل حل در آب
Dry salting    نمک سود کردن پوست به طریقه خشک
Common salt    نمک طعام - نمک معمولی
Metalic salt    نمک فلزی
Basic salt    نمک قلیایی
Resist salt    نمک مقاوم - ماده جلوگیری کننده از پخش رنگ در چاپ
Complex salt    نمک کمپلکس
Haloid    نمکی
Final    نهایی - پایانی
I    نهمین  حرف لاتین
Rearrangement    نوآرایی - تغییر ساختار ( اصلی در شیمی)
Apprentice    نوآموز - کار آموز
Band    نوار - روبان - تسمه
Banding    نوار - روبان - تسمه پارچه ای ( یک پارچه خام معمولی یا کشباف باریک برای بسته بنذی  یا انتقال نیرو در ماشینهای نساجی یا تزئین لباس زنانه و غیره )
Ribbon    نوار - روبان - نوار تزئینی - منسوجلت کم عرض
Tape    نوار - نخ نواری
Apron    نوار - نوار چرمی - پیش بند ( از پارچه یا چرم ) - آپرون کشش - آپرون - حصیری - نوار حصیری انتقال دهنده الیاف در ماشین حلاجی
Hydrion paper    نوار PH
Metalic wire clothing    نوار اره ای   فلزی
Metallic card wire    نوار اره ای   فلزی کارد
Metalic card clothing    نوار اره ای کارد
Rigid card clothing    نوار اره ای کارد ( نوار متالیک)
Fluted trimming    نوار با خاصیت کشی - نوار کش - نوار کشی
Spline    نوار بلند قابل انحناء چوبی یا پلاستیکی
Bander    نوار بند
Delivery apron    نوار تحویل دهنده
Feed apron    نوار تغذیه ( ریسندگی )
Lace edging    نوار توری
Rouched trimming    نوار توری چین دار
Monochromatic light    نوار تک رنگ
Adhesive film    نوار چسب
Tin fillets    نوار حلبی
Strong pitch    نوار خاردار با زاویه خمیدگی سوزن کم
Full fillet    نوار خاردار با زمینه نمدی
Stripping fillet    نوار خاردار پاک کننده
Card clothing    نوار خاردار سیلندرهای ماشین کارد
Sheet clothing    نوار خاردار نمدی ( مخصوص سیلندرهای اصلی و غلتکهای فانسی کارد پشم )
Top card clothing    نوار خاردار کلاهک کاردینگ
Apron lattice    نوار خوراک دهنده
Braiding    نوار دوزی در زمینه پارچه یا لباس - گلابتون دوزی در لبهلباس یا پارچه - سوزن دوزی در لبه پارچه
Rapier band    نوار راپیر - نوار سرماکوئی
Emery fillet    نوار سمباده
Flexible card clothing    نوار سوزنی کارد
Typewrite ribbon    نوار ماشین تحریر
Bias tape    نوار مغزی دوزی
Split film    نوار نازک و باریک پلی پروپیلن
Conveyor belt    نوار نقاله
Drying conveyor    نوار نقاله ماشین خشک کن
Typical    نوبتی - برجسته - شاخص
Diffuse light    نور پراکنده
Exposure to light    نور دادن
Exposure    نور دادن -  قرار دادن در معرض نور
Overexposure    نور دادن بیش از حد
Step up exposing    نور دادن چند مرحله ای ( جهت ظهور رنگ در منسوج )
Subtractive colored light    نور رنگ کاهشی ( با مخلوط کردن ذرات رنگ نورهای منعکسه همدیگر را خنثی می کنند )
Day light    نور روز
Spectrophotometer    نور سنج - طیف - بیناب سنج - دستگاهی جهت اندازه گیری شدت جذب
Black light    نور سیاه
Invisible light    نور مرئی
Compound light    نور مرکب
Luminosity    نورانیت
Polarized light    نورپلاریزه
Incident light    نورتابشی
Warping mill    نورد بخشی ( نورد یا استوانه بزرگ چله پیچی )
Section warping drum    نورد چله پیچی بخشی
S    نوزدهمین حرف لاتین
Fluctuation    نوسان
Oscillation    نوسان
Rotating traverse    نوسان بوسیله غلتک شیاردار - ایجاد نوسان توسط غلتک ویژه
Twist surging    نوسان تاب
Pitching    نوسان سر ماکو هنگام حرکت روی دفتین - بالا یا پایین رفتن سر ماکو در حرکت روی دفتین
Reciprocating traverse    نوسان نخ بوسیله راهنمای نوسان کننده
Librate    نوسان کردن
Oscillate    نوسان کردن
Tension surging    نوسان کشش - کشش موجی
Oscillating    نوسانی - چرخان
Type    نوع - حرف چاپ - چاپ کردن نمونه - ماشین تحریر
Henequen    نوع لیف برگی گیاهی
Middling    نوع متوسط پنبه
Fastoon dryer    نوعی اتاق خشک کن پارچه - اتاق خشک کن بصورتیکه پارچه در آن بدون تماسبا سطح فلز بصورت هلالی و خمیده وارد شده و خشک می گردد
Abaca    نوعی الیاف برگی گیاه_آباکا ، لیف موزی _الیافی که از بوته ای به همین نام گرفته و در طناب سازی مصرف می شود
American egiption    نوعی الیاف پنبه ای که اصل آن از مصر به آمریکا برده شده است
Cattail    نوعی الیاف دانه ای گیاهی
Gauze    نوعی بافت بسیار باز - بافتی توری- پارچه تور - گاز - پارچه تور مشبک و شل و سبک یا ابریشمی
Insect bar    نوعی بافت پارچه
Lappet weaving    نوعی بافت فانتزی پارچه
Tunic    نوعی بلوز
Agaric    نوعی پاچه پنبه ای با نخ حلقه دار که سطح آن شبیه حوله ترکی است
Napery    نوعی پاچه کتانی
Imitation chambray    نوعی پارچه - پارپه ای که خام آن رنگرزی شده و فقط نخ چله آن رنگ می گیرد
Loose back    نوعی پارچه - پارچه ای که تار اتصال فقط در محل های فرورفته پارچه با پود معمولی پارچه پیوستگی پیدا نماید
Fast back    نوعی پارچه - پارچه دارای بافت راه راه
Mantua    نوعی پارچه ابریشم ی- مانتو - نوعی لباس شب  - شنل
Kaga    نوعی پارچه ابریشمی ژاپنی با کیفیت متوسط
Angola fabric    نوعی پارچه با بافت تافته یا سرژه که از تار پنبه و پود مخلوط پشم و پنبه بافته شده است
Baronet satin    نوعی پارچه با تار ریون فیلامنت و پود پنبه و بافت ساتین پودی
Ephrate    نوعی پارچه با راه های کم - تراکم تاری
Bobbinet    نوعی پارچه پرده ای توری ( پنبه ای یا ابریشمی )
Imperial fabric    نوعی پارچه پرزدار نرم (شبیه مخمل نخی جهت زیرپوش زنانه
Kerseymere    نوعی پارچه پشمی  فانتزی
Albert cloth    نوعی پارچه پشمی دو رو که هر طرف آن رنگ جداگانه دارد جهت کت و لباس مردانه و لباس خانه
Kendal green    نوعی پارچه پشمی سبز رنگ
Gypsy cloth    نوعی پارچه پنبه ای با کیفیت خوب و ساده باف با سطح پرزدار ( معمولا کرمی رنگ برای قایق رانی و تنیس و عموما ورزشی )
Batiste    نوعی پارچه پنبه ای - پارچه باتیس
Corduroy    نوعی پارچه پنبه ای - کدوری - پارچه ساده بافت ویسکوز - پارچه مخمل کبریتی پنبه ای - مخمل پنبه ای راه راه
Basket cloth    نوعی پارچه پنبه ای با بافت پاناما جهت گلدوزی
Renforce    نوعی پارچه پنبه ای با بافت ساده
Apron cloth    نوعی پارچه پنبه ای رنگی با طرح چهارخانه آبی و سفید
Counterpane    نوعی پارچه پنبه ای رو انداز یا روتختی با انواع بافت های برجسته - رو تختی - ملافه
Cretonne    نوعی پارچه پنبه ای محکم و چاپی گلدار پرده ای
Lachorias    نوعی پارچه پنبه ای هندی
Slacks    نوعی پارچه تافته راه راه فانتزی
Broad cloth    نوعی پارچه تمام پشم با تار فاستونی کرک دار که بافت آن بسته و ظریف و صاف و نرم وسطح آن مثل مخمل و کمی براق است و پشت آن سرژه است و مورد استعمال آن برای لباسهای  زنانه و مردانه و کت می باشد
Abercrombie    نوعی پارچه چهارخانه رنگی با بافت تافته و رنگهای آبی ، مشکی ، سبز و سفید محصول اسکاتلند
Cotton felt    نوعی پارچه خام پنبه ای که هر دو طرف آن پرداز گردیده است
Polo cloth    نوعی پارچه دو روی نرم و شل بافت خاب دار مخصوص کت
Hiapu    نوعی پارچه سبک وزن از الیاف رامی ساخت چین
Shepherd's check    نوعی پارچه شطرنجی
Moreen    نوعی پارچه ضخیم پردهای
Habit cloth    نوعی پارچه ظریف انگلیسی پشمی یا فاستونی  جهت پوشاک زنانه یا مردانه
Botany suiting    نوعی پارچه عالی با نخ  فاستونی پشم مرینوس
Imperial coating    نوعی پارچه فاستونی با بافت سرژه 2 در 2 از نخ فاستونی خیلی عالی و رنگ شده
Januse cloth    نوعی پارچه فاستونی دو رو که هر رو رنگ متفاوتی دارد
Denim    نوعی پارچه لباس کار کتانی یا پنبه ای - پارچه جین - پارچه کتانی راه راه و زبر
Imbrocado    نوعی پارچه مزین به طلا و نقره
Drabbet    نوعی پارچه کتانی
Lockarm    نوعی پارچه کتانی
Cambric    نوعی پارچه کتانی ظریف
Ribbed fabric    نوعی پارچه کشباف ( که به وسیله دو سری قلاب بافته می شود و سطح آن راه راه برجسته و شیاردار است )
Ermin    نوعی پاک کننده غلتکهای فوقانی
Skirtings    نوعی پشم پست
Tender wool orfleece    نوعی پشم پست که شانه نمی شود - نوعی پشم نا مرغوب شانه نشونده
Down wool    نوعی پشم متوسط جهت نخ کشبافی با طول متوسط 56-110 میلیمتر و کیفیت 56-60s
Abdig    نوعی پشم مراکشی با ظرافت متوسط
African wool    نوعی پشم مرینوس جنوب آفریقا که خیلی سفید و نرم و ظریف است
Caballeros    نوعی پشم مرینوس مرغوب اسپانیایی
American upland cotton    نوعی پنبه آمریکائی مشابه پنبه ایراتی
Siara    نوعی پنبه خام از آمریکای جنوبی
Pima S-1    نوعی پنبه درجه 1
Afifi    نوعی پنبه مصنوعی ظریف و طویل و محکم به رنگ قهوه ای تیره براق به طول یک و یک چهارم تا یک و یک دوم اینچ
Petticoat    نوعی پیراهن زنانه - کت کوتاه مردانه
Barker    نوعی ترتیب قرقره های بالای ماشین بافندگی مربوط به وردها
Side draw feed    نوعی تغذیه کننده میانی کارد پشم ( که فیتله پشم عمود بر دافر روی نوار تغذیه قرار می گیرد)
Trammel    نوعی تور جهت صید ماهی
Potting    نوعی تکمیل براق کردن سطح پارچه ( با پیچیدن پارچه روی غلتک و قرار دادن در تانک محتوی آب کمی اسیدی بمدت حدود 10ساعت در80درجه سانتیگراد )
Extract printing    نوعی چاپ برداشت
Died style    نوعی چاپ برداشت - چاپی برای پارچه که در آن روی پارچه را با مواد تعاونی تثبیت کننده رنگ نقش زده و سپس آن را رنگرزی می کنند و در نتیجه رنگ در نواحی نقش خورده تثبیت شده و در سایر قسمتهای پارچه با شستشو برطرف می گردد
Hargreaves spinning jenny    نوعی چرخ نخ ریسی دستی قدیمی
Balao    نوعی چنبه که منشا آن برزیل است
Flat stitch    نوعی حلقه در کشبافی ( که راهای برجسته طولی در روی پارچه کشباف و راهای عرصی در پشت آن درست می کند )
Bunched healds    نوعی خط کشی که برای چند بافت استفاده می شود
Shore scale    نوعی درجه سختی
Flat bundle tester    نوعی دستگاه آزمایش قدرت الیاف ماشین کارد کلاهکی
Yate    نوعی دستگاه پودگذاری میل لنگی
Smalley    نوعی دستگاه تشکیل دهانه تار بادامکی برای پارچه خیلی سبک
Cone motion    نوعی دستگاه تشکیل دهانه تار برای بافت ساده با دو ورد
Center draw feed    نوعی دستگاه تغذیه میانی کاردهای پشم
Bartilett    نوعی دستگاه جلودهنده چله از نوع مثبت در ماشین بافندگی
Spivey dupex oiler    نوعی دستگاه چرب کننده اتوماتیک پشم
Double action    نوعی دستگاه خارزنی که در آن جهت خار غلتکهایک در میان عکس هم است
Board band feed    نوعی دستگاه خوراک دهنده میانی کارد پشمی
Gem head motion    نوعی دستگاه فوقانی تشکیل دهانه تار با 12 تا 32 ورد بطور مثبت
unifil    نوعی دستگاه ماسوره پیچ روی ماشین بافندگی
Rhea    نوعی رامی
Saframine    نوعی رنگ قرمز باریک
Camwood    نوعی رنگ قرمز گیاهی با شماره کالرایندکس قرمز طبیعی شماره 22
Sulphol dye    نوعی رنگینه با پایه گوگردی - نام تجاری گروهی از نمکهای گوگردی
Self pumping roter    نوعی روتور در ریسندگی چرخانه ای ( سوراخهایی در اطراف قاعده آن وجود دارد که جریان هوای لازم را ایجاد می نماید)
Air vortex spinning    نوعی روش ریسندگی که به وسیله فشار هوا انجام می شود
machine twist    نوعی ریسمان سه لایه z تاب ابریشمی - ریسمان دوزندگی الیاف اصلی
Border tie    نوعی زه کشی در صفحه آرکاد یا تخته ژاکارد
Jumper    نوعی ژاکت زنانه  - ژاکت - سارافن
Spive traveller    نوعی شیطانک شبه بیضی با سقف کوتاه و مسطح
London shrunk    نوعی عملیات ضد جمع شدگی در پارچه
Anti wedge ring    نوعی عینکی ماشین رینگ که شیطانک آن بیضی شکل است
Agra carpet    نوعی فرش ضخیم که از پشم و پنبه در هند بافته می شود و دارای رنگهای آبی و سبز و قهوه ای می باشد
Abnakee rug    نوعی قالی قلابی بافی شده آمریکایی با طرح های خشن و بافت زمینه تتایی و نخ خاب پشمی
Scatter rug    نوعی قالیچه کوچک
Tekke bokhara    نوعی قالی ترکمنی بافت ایل تکه در ایران
Tekke turkoman    نوعی قالی ترکمنی بافت ایل تکه در ایران
Clmuc carpet    نوعی قالی تمام پشم شبیه قالی های عشایر فارس و ترکمن
Brussels    نوعی قالی ماشینی
Feraghan    نوعی قالیچه ایرانی بافته شده در نواحی خراسان با گره فارسی و طرح ماهی
Shag    نوعی کف پوش پرز بلند - موی زبر - موی کرک شده - پارچه مویی زبر و خشن
Black head parsian    نوعی گوسفند معروف نژاد ایرانی
Cloak    نوعی لباس
Alb    نوعی لباس بلند و سفید کتانی مخصوص کلیسا
Confection    نوعی لباس زنانه که طرح های مفصلی دارد
Lashy    نوعی لیف پشم بلند و بدون فر و موج
Redwood    نوعی لیف پوست درخت
Milkweed    نوعی لیف دانه ای گیاهی
Selfacting teaser    نوعی ماشین باز کننده پشم
Stand spinner    نوعی ماشین ریسندگی
Express washer    نوعی ماشین شستشوی پارچه با عرض باز
spooner    نوعی ماشین شستشوی پارچه با عرض باز
Fleece breaker    نوعی ماشین باز کننده پشم
Needle bearing    نوعی ماشین بافندکی سوزنی
Levers machine    نوعی ماشین تور بافی
Bar warp machine    نوعی ماشین تور بافی که فقط از نخ چله پنبه ای و نایلونی یا تریلنی تور می بافد
Jumper printing machine    نوعی ماشین چاپ
Fearnought teaser    نوعی ماشین حلاجی پشم
Cone duster    نوعی ماشین حلاجی که عمل باز کردن و تمیز کردن پشم را انجام می دهد و این عمل به وسیله یک استوانه مخروطی شکل زننده در مقابل یک وسیله مشبک که در زیر آن است انجام می گیرد
Fluid o therm    نوعی ماشین رنگرزی
Jig master    نوعی ماشین رنگرزی پارچه شبیه ژیگر
Brattice scouring machine    نوعی ماشین شستشوی  کلاف نخ پشمی
Turbinator    نوعی ماشین شستشوی پارچه با عرض باز
Plucker    نوعی ماشین عدل شکن پشم - ماشین باز کننده الیاف پشم
Intersecting gill box    نوعی ماشین فتیله پشم که دو سری شانه بالائی و پائینی دارد
Bi coil drawing frame    نوعی ماشین فیتیله که از هر منطقه  کشش آن دو فیتیله خارج می شود
Cone drawing    نوعی ماشین فیتیله که مجهز به مخروطهای کنترل عملیات است و فتیله نرم و یکنواختی می دهد
Hwayong    نوعی مخمل ابریشمی چینی به رنگهای سبز و تریاکی
Spun bonded    نوعی منسوج بی بافت - اسپان باند ( تولید منسوج بی بافت هنگام ذوب ریسی )
Melt blow    نوعی منسوج بی بافت
Tippy    نوعی نا یکنواختی رنگی
Kyrie yarn    نوعی نخ پشمی فانتزی
Corkscrew yarn    نوعی نخ دو لا که از یک نخ ظریف پرتاب مرکزی و یک نخ ضخیم کم تاب که دور آن پیچیده شده تشکیل می شود
Random yarn    نوعی نخ فانتزی
Glen check    نوعی نقشه چهارخانه پارچه کت و شلواری ( که از ترکیب بافت و رنگ بوجود می آید )
NIR    نوعی نوار جهت نصب خار و پیچیدن روی غلتک
VIR    نوعی نوار زمینه جهت نصب خار بر روی آن وپیچیدن روی سیلندر خاردار کارد
Nac    نوعی کت آمریکائی
Coatee    نوعی کت کوتاه و چسبان
Crocketing    نوعی کشباف که با یک نخ و توسط یک قلاب بافته می شود و عملیات تکمیل لازم ندارد
Berber carpet    نوعی کفپوش ضخیم بربر
Spur    نوک  فولادی ماکو
Flow production    نولید پیوسته
Resilient nip    نوک نرم - نقطه تماس نرم
Biochemical oxygen demard    نیاز بیو شیمیایی به اکسیژن
Chemical oxygen demand ( C.O.D )    نیاز شیمیایی به اکسیژن
Safety need    نیازامنیتی - نیاز ایمنی - تضمین خواستن
Nitration    نیترا سیون - نیتروژن دار کردن
Azotate    نیترات
Nitrate cellulose    نیترات سلولز
Nitrocellulose    نیترو سلولز
Sodium nitrite    نیتریت سدیم
Nitrile    نیتریل
Power    نیرو - قدرت
Short range interaction    نیروهای متقابل نزدیک
Long range interaction    نیروهای مقابل دور
Van der valce forces    نیروهای واندروالس
Shear force    نیروی برشی
Gravity    نیروی ثقل - نیروی جاذبه
Horse power    نیروی اسب بخار
Man power    نیروی انسانی
Intermolecular motion    نیروی بین مولکولی
Breaking load    نیروی پارگی - نیروی گسیختگی - بار گسیختگی - بار پارگی -
Dispersion force    نیروی پراکنده سازی - نیروی دیسپرس
Bond strength    نیروی پیوند - قدرت پیوند
Cohesive power    نیروی جاذبه مولکولی
Cohesive force    نیروی جذب کننده - نیروی نگهدارنده - نیروی همبستگی
Cohesion force    نیروی چسبندگی
Cryscopic force    نیروی درونی - نیروی درون کریستالی
Dipole force    نیروی دی پول - نیرو بین مولکولی آب - نیروی دو قطبی
Surface force    نیروی سطحی
Centrifugal force    نیروی گریز از مرکز
London force    نیروی لدنی - نیروی دیسپرس که از نیروهایبین مولکولی طبیعی بوده و همراه با دو نیروی دی پول و هیدروژنی واندروالس را تشکیل می دهند
Capilarity force    نیروی نفوذ پذیری
Vanderwals    نیروی واندروالس
Labour power    نیروی کار
Sugar cane    نیشکر
Sugar pine    نیشکر
Bluing    نیل - لاجورد - ماده آبی کننده - پودر آبی رنگ لباس شویی
Indigo    نیل - نیلی رنگ - ایندیگو - نیلی
Indigo    نیل آبی - نیل
Indigo white    نیل سفید
Natural indigo    نیل طبیعی
Semidry    نیم خشک - نیم تر
Semicircle    نیم دایره
Semiearly    نیم رس - نارس - نیمه رس
Brreches    نیم شلواری - شلوار کوتاه - شلوارک
Roving    نیمتاب - فتیله سازی - نیمچه نخ - فلایر - دستگاه نیمتاب - پیچیدن - دسته الیاف تابیده نشده
Cone gill    نیمتاب شانه
Ropping    نیمچه نخ پشم ( سایر الیاف )
Side view    نیمرخ
Lukewarm    نیمگرم - ملول - ولرم
Semi - emulsion    نیمه امولسیون
Metastable    نیمه پایدار
Half wool    نیمه پشمی (مخلوط پشم و الیاف دیگر )
Semipermeable    نیمه تراوا
Semisolid    نیمه جامد - خمیری
Half neutralization    نیمه خنثی کردن - خنثی سازی ناقص
Semi conductors    نیمه رسانا
Half combed    نیمه شانه شده _ نخ نیمه شانه شده
Semi transparerent    نیمه شفاف
Semitranspareren    نیمه شفاف
Semitranslucent    نیمه شفاف - نیمه کدر
Semi worsted    نیمه فاستونی
Semi crystalline    نیمه کریستالی
Semicrystall    نیمه کریستالی
Semicrystalline    نیمه کریستالی
Semi dull    نیمه مات - نیمه کدر
Semiliquid    نیمه مایع - مایع غلیظ - مایع چسبناک
Semi continuous    نیمه مداوم
Nycron    نیکرون لیف پلی استر
Falme proof    نکمیل ضد اشتعال نمودن پارچه - تکمیل ضد آتش - غیر قابل اشتعال شدن لیف بوسیله مواد تکمیلی
Conductor    هادی - رسانا
Conductive    هادی جریان الکتریسیته
Harvard    هاروارد - نوعی پارچه پیراهنی با بافت سرژه
Hazen    هازن - واحد اندازه گیری رنگ آب
Halogen    هالوژن ها
Halogenation    هالوژناسیون _ هالوژن دار کردن
Organic halide    هالید آلی
Heterocycilic    هتروسیلیک - حلقوی ناجور
R    هجدهمین حرف لاتین
Conduction    هدایت - هدایت حرارت یا برق
Heat conduction    هدایت گرمایی
Thermal conduction    هدایت گرمایی - رسانایی گرمایی
Cloth guiding device    هدایت کننده پارچه
Silhouette    هر شکل تیره رنگ روی زمینه روشن ( در پارچه )
Splines    هزار خار
Expenses    هزینه
Social cost    هزینه اجتماعی
Factory cost    هزینه تولید
Cost    هزینه تولید - قیمت کالا - قیمت تمام شده کالا
Fixed cost    هزینه ثابت
C+F    هزینه حمل و نقل کالا
Cost and freight    هزینه حمل و نقل کالا
Carring charge    هزینه حملو نقل
Contango    هزینه دیر کرد خرید
Open work fabric    هزینه عملیات
Financial cost    هزینه مالی
Comparative cost    هزینه نسبی تولید
unkeep cost    هزینه نگهداری وتعمیر
Marginal cost    هزینه نهایی
Transfer payments    هزینه های انتقال
Overhead costs    هزینه های عمومی
Indirect costs    هزینه های غیر مستقیم
Variable costs    هزینه های متغیر
Nucleus    هسته
Core    هسته - مغز - مرکز
Nucleophile    هسته دوست - پروتون دوست
Nucleophilic addition    هسته دوستی جمعی - استخلاف هسته دوستی جمعی
Row nucleate    هسته گذاری خام ( در ساختار پلیمری )
H    هشتمین حرف لاتین
Warning    هشدار - اخطار
G    هفتمین حرف لاتین
Q    هفدهمین حرف لاتین
Meniscus    هلا له - سطح هلا لی مایع
Helianthin    هلیا نتین - معرف متیل اورنژ
Helizarine    هلیزارین - رنگهای پیگمنت از کارخانجات مختلف
Helindon    هلیندون - رنگهای خمی از کارخانجات مختلف
Helio    هلیو - رنگهای پیگمنت از کارخانجات مختلف
Isothermal    هم دما - دارای دمای برابر
Agitate    هم زدن - تحریک کردن
Agitation    هم زدن - مخلوط کردن
Synchronous    هم سرعت - همزمان
Equidistant    هم فاصله
Coaxial    هم محور
Concentric    هم مرکز -متحد المرکز
Co reactant    هم واکنش دهنده - هم واکنشگر
Hematin    هماتین
Analog    همانند
Metameric match    همانند متاماریکی
Homogen    همانندی - تشابه
Match    همانندی - رنگ همانندی - رنگ همانند کردن - همرنگی
Harmony    هماهنگی - جور بودن - ترکیب رنگی مطبوع
Color harmony    هماهنگی رنگ در طرح رنگی - همرنگی - یکرنگی
uniformity    هماهنگی-همشکلی-یکنواختی
Correlation    همبستگی - پیوستگی
Hamedan    همدان - فرش یا قالیچه همدانی از پشم شتر
Sympathy    همدردی - توافق
Isotherm    همدما
Isochromic    همرنگ
Isochromatic    همرنگ - تک رنگ - یکرنگ
Re circulating    همزدن
Churning    همزدن شدید
Concerted    همزمان
Simultaeous    همزمان
Sinnchronic    همزمان
Symultaneously    همزمان - در یک زمان
Simultaeity    همزمانی
Synchrony    همزمانی - هماهنگی زمانی
Dasher    همزن
Stirrer    همزن
Agitator    همزن - بهم زدن - همزدن
Beater    همزن برقی - غلتک زننده در ماشین در ماشین ریسندگی چرخانه ای
Double blade squeegee    همزن پاروئی دولبه
Motionless mixer    همزن ساکن - مخلوط کن ساکن
General    همگانی - عمومی
Homogeneus    همگن - یکنواخت - یکسان - جور
Homogenus    همنام - همگن
Panchromatic    همه رنگ - فیلم خام عکاسی که به همه رنگها حساس می باشد
Homopolymer    هموپلیمر-  پلیمری که  از یک نوع منومر تشکیل شده باشد
Homo polymer    هموپلیمر ( پلیمر متشکل از یک نوع منومر )
Hemicellulose    همی سلولز
Hank clock    هنک سنج
Atmosphere technical    هوا - جو - اتمسفر
Aerate    هوا دادن - در معرض هوا قرار دادن
De aeration    هوا گیری - هوا زدایی - خارج کردن هوا از محلول
Airation    هوادادن - هوادهی
Aeration    هوادهی - هوا دادن به مایعات - در مجاورت هوا قرار دادن
Air passage    هوادهی پارچه بعد از رنگرزی  با رنگهای خمی
Affect    هوافضا
Deaerator    هواگیر
Reacration    هواگیری
Deairation    هواگیری - خارج نمودن هوای موجود در خمیر سلولز قبل از ریسیدن آن ( جهت یکنواختی لیف تولیدی )
Opan air    هوای آزاد
Atmospheric air    هوای آزاد - جریان هوای جو
Standard atmosphere    هوای استاندارد - اتمسفر با فشار استاندار 760 میلیمتر جیوه - هوای استاندارد نساجی با دمای متوسط 20درجه سانتیگراد  و رطوبت 65%
Hot air    هوای داغ
Compressed air    هوای فشرده
Pneumatic    هوایی - بادی - پرباد - فشارهموا
Exhaust fan    هواکش
Ventilator    هواکش
Vent    هواکش - روزنه - سوراخ
Ventilation hood    هواکش - هود
Exective committee    هیئت مدیره
Board of directors    هیئت مدیره
Adminisration    هیئت مدیره
Top management    هیئت مدیره
Sodium hypochlorite    هیپو کاریت سدیم
Hypo    هیپوسولفیت سدیم
Hypochrome    هیپوکروم ( گروهی که سبب جذب نور در طیف با طول موج کوتاه می شود )
Acid hypochlorite    هیپوکلریت
Hypochlorite    هیپوکلریت
Calsium hypochlorite    هیپوکلوریت کلسیوم ( پودر سفیدگری )
Hydrate    هیدرات
Hydration    هیدراته شدن - آبدار شدن
Hydrazine    هیدرازن
Hydrazide    هیدرازید
Hydragum    هیدراگام - نام تجار یآرد تخم مرغ
Hydro    هیدرو - سدیم دی تیونیت - هیدرو سولفیت سدیم
Hydro cellulose    هیدرو سلولز
Sodium hydrosulphate    هیدرو سولفات سدیم
Sodium hydrosulphite    هیدرو سولفیت سدیم
Hydrosulphite    هیدرو سولفیت
Hydrocarbon    هیدرو کربن - ترکیب آلی شیمیایی دارای کربن و هیدروژن
Hydrotrope    هیدروتروپ - ماده افزایش دهنده حلالیت مواد آلی کم محلول در آب
Hydrotrop    هیدروتروپ ( دسته ای از دیسپرس کننده ها با گروه های قطبی آبدوست که قادرند با کاهش سطحی آب قدرت پخش شوندگی و حلالیت مواد را در آب افزایش دهند )
Acidic hydrogen    هیدروژن اسیدی
Hydrogenation    هیدروژن دار کردن - هیدروژناسیون
Dehydrogenation    هیدروژن گیری - هیدروژن زدائی
Dehydrogenated    هیدروژن گیری - هیدروژن زدائی از مواد شیمیایی
Hydrocyanic acid    هیدروسیانیک اسید
Hydrolyse    هیدرولیز
Acidolysis    هیدرولیز اسیدی
Hydrolysis of celluose    هیدرولیز سلولز - تخریب سلولز
Partial hydrolysis    هیدرولیز ناقص
Hydrolysis    هیدرولیز- واکنش مواد شیمیایی با یون های آب یا اکسیژن - تخریب ساختار مولکولی
Hydrohalogenation    هیدروهالوژناسیون - هیدروهالوژن کردن
Aromatic hydrocarbon    هیدروکربن آروماتیکی
Monocyclic hydrocarbon    هیدروکربن تک حلقه ای
Aliphatic hydrocarbon    هیدروکربن خطی - هیدروکربن زنجیری - هیدروکربن آلیفاتیکی
Petroleum hydrocarbon    هیدروکربن نفتی ( از نرم کننده ها )
Chlorinated hydrocarbon    هیدروکربن کلرینه شده
Hydroxy    هیدروکسی
Hydroxide    هیدروکسید
Hydroxylamine    هیدروکسیل آمین
Hystersis    هیسترزیس - فاصله بین رطوبت بازیافتی الیاف نساجی در حال تعادل و رطوبت نسبی محیط
Picking out    واچین پود
unit    واحد
Expansion unit    واحد انبساط
British thermic unit    واحد انگلسی حرارت
B.T.U    واحد انگلیسی حرارت
Baume scale    واحد بومه
Friction bush type twisting unit    واحد تاب دهنده اصطکاکی بوش
Belt friction twisting unit    واحد تاب دهنده اصطکاکی تسمه ای
Friction disc type twisting unit    واحد تاب دهنده اصطکاکی دیسکی
Magentic bi roll spindle twisting unit    واحد تاب دهنده دوکی دو غلتکی آهنربایی
Magentic mono roll spindle twisting unit    واحد تاب دهنده دوکی یک غلتکی آهنربائی
Variable feed unit    واحد تغذیه نایکنواخت - واحد تغذیه متغیر
Point paper design    واحد تکرار بافت - کاغذ راپورت طرح
Repeating unit    واحد تکرار شونده در پلیمر ها ( واحد منومری )
Air jet texturing unit    واحد تکسچره کننده به کمک هوای فشرده
Atomic mass unit    واحد جرم اتمی - جرم اتمی
Bushel    واحد حجم معادل 0/363678 متر مکعب
Half hose dyeing unit    واحد رنگرزی جوراب
Pilot plant    واحد روشنگر
Piollet plant    واحد روشنگر
Cellobiose    واحد سلوبیوز- از واحد های ساختاری سلولز طبیعی
Practical unit    واحد عملی
Monomeric unit    واحد منومری - ماحد تکرار شونده پلیمرها
Cwt    واحد وزن معادل 100پوند در آمریکا و 112پوند در انگلیس
Sh.cwt    واحد وزنی معادل 45/3592 کیلو گرم
Uk bu    واحدحجم معادل 0.363687 مترمکعب
Uk minim    واحدحجم معادل 0.591938 سانتی مترمکعب
Uk fluid ounce    واحدحجم معادل 28.4131 سانتی مترمکعب
Uk fluid drachm    واحدحجم معادل 28.55163 سانتی مترمکعب
Uk kont    واحدسرعت معادل 1.85318 کیلومتردرساعت
Uk mantical mile    واحدطول معادل 1.85318 کیلومتر
Varyamine    واریامین (نوعی رنگ آبی آزوئیک جهت چاپ و رنگرزی)
Variance    واریانس - اختلاف
Petrolatum    وازلین
Vaselin    وازلین
Scientific fact    واقیعت علمی
Side reaction    واکنش جانبی - واکنش فرعی
Delegation    واگذاری اختیارات
Filling transfer    واگذاری پود
Jaconet    وال - پارچه لطیف پنبه ای ساده باف
Mock voile    وال بدلی
Shadow stripe voil    وال سایه دار راه راه - پارچه وال سایه روشن راه راه
Splash voile    وال فانتزی اسلاب دار
Grease fulling    والک پارچه پشمی چرب
Adjacent repeats    واهدهای تکرار شونده کنار هم -  واهدهای تکرار شونده مجاور
Varinish    واکس - لاک - لاک الکل - جلاء دادن - لعاب زدن - جلاء - صیقل
Cotton wax    واکس پنبه - چربی - پنبه - صمغی که به مقدار کم در الیاف پنبه وجود دارد و باعث مقاومت آن در برابر جذب آب می شود
Mineral wax    واکس معدنی
waxy    واکسی - نرم - مومی - رزینی
Reciprocity    واکنش - عمل متقابل - عکس العمل
Reaction    واکنش - فعل و انفعال - عکس العمل
Initation reaction    واکنش آغازی
Enzyme reaction    واکنش آنزیمی
Addition reaction    واکنش اضافی
Additional reaction    واکنش افزایشی - واکنش اضافی
Telomerisation    واکنش انتقالی
Redox reaction    واکنش اکسایش کاهش
Reversible reaction    واکنش برگشت پذیر
Termination reaction    واکنش پایانی
Transfer reaction    واکنش تبادلی - واکنش انتقالی
Condensation reaction    واکنش تراکمی
Addition elimination reaction    واکنش حذفی- افزایشی
Ractant    واکنش دهنده - واکنشگر
Cascade reaction    واکنش زنجیره ای
Chemical reaction    واکنش شیمیایی
Freidel crafts reaction    واکنش فریدل کرافتس
Exothermic reaction    واکنش گرمازا
Endothermic reaction    واکنش گرماگیر - واکنش سرمازا
Non reactive    واکنش ناپذیر - غیرفعال
Kolbe schmidt    واکنش کلب اشمیت ( شامل وارد کردن یک گره کربوکسیل در حلقه آروماتیک )
Trust found    وجوه امانی
Harness    ورد - ستام - خاموت - دستگاه نخ کشی - دستگاه چله کشی - ریسمان ژاکارد و تخته آرکاد - میل میلک
Heddles    ورد - قسمتی از ماشین با فندگی
Standard harness    ورد استاندارد - ورد معمولی
Top doup    ورد تورباف بالارو
Bottom doup    ورد تورباف پایین رو
Doup heald    ورد توربافی
Jumper harness    ورد جهنده
Binder heddle    ورد زمینه در بافندگی
Slackener harness    ورد شل کننده
Easer harness    ورد شل کننده یا تکان دهنده در تور بافی
Gear    ورد طراحی شده - دنده - چرخ دنده - دندانه دار کردن - دایر کردن - آماده کردن
Regular heald    ورد معمولی
Skeleton barnesses    وردهای کناره
Knead    ورز دادن - مخلوط کردن
Defaulter    ورشکسته
Polifilm    ورق پلی استر
Enamelled leather    ورنی ( از منسوجات بی بافت )
Heddle rod    ورود ماشین بافندگی
Spyndle    وزن  14400 یارد نخ بر حسب پوند
Dramage    وزن 1000 یارد فیلامنت ابریشم یا رایون بر حسب درم
Atomic weight    وزن اتمی
Standard weight    وزن استاندارد
Hair weight    وزن پرز
Bale tare    وزن پوشش عدل  - وزن ظرف
Equivalent weight    وزن تعادلی
Net weight    وزن خالص
Bone dry weight    وزن خشک
Dry weight    وزن خشک
Dynamited silk    وزن دهی ابریشم - جبران وزن کاهش یافته ابریشم در اثر رنگرزی آن با مواد وزن دهنده - وزن دادن ابریشم
Tare wieght    وزن ظرف - وزن بوبین خالی
Conditioned weight    وزن متعارفی - وزن خشک الیاف به علاوه رطوبت استاندارد الیاف
Specific weight    وزن مخصوص
Specific gravity    وزن مخصوص - سنگینی ویژه
Package density    وزن مخصوص بوبین نخ - وزن مخصوص بسته نخ - تراکم نخ روی بوبین
Fibre density    وزن مخصوص لیف - دانسیته لیف
Molar mass    وزن مولی - وزن مولکولی
Molecular weight    وزن مولکولی
Lingo    وزنه
Ballast    وزنه تعادل
Balance weight    وزنه تعادل - پارسنگ
Laboratory equipment    وسایل آزمایشگاهی
Leno attachments    وسایل بافتن پارچه تور
Setting tools    وسایل تثبیت سازی - ابزار تثبیت کننده
Conditioning apparatus    وسایل حالت دادن
Handing equipment    وسایل حمام
Computer aided devices    وسایل مجهز به کامپیوتر
Air humidifer    وسایل مرطوب کننده هوا
Breat    وسعت عمل
Pastel    وسمه - نیل گیاهی - خمیر چاپ
Tool    وسیله - ابزار
Device    وسیله - اسباب
Leasing device    وسیله  چپ راست گیری چله
Serimeter    وسیله آزمایش استحکام و تطویل نخ ابریشمی خام
Storage device    وسیله آماده سازی و ذخیره سازی پود
Stock  transfer device    وسیله انتقال الیاف
Transfer carrier    وسیله انتقالی
Steam gage    وسیله انداز گیری فشار دیگ بخار
Serigraph test    وسیله اندازه گیری قدرت کششی و تطویل نخ بصورت کلاف - آزمایش اندازه گیری قدرت کششی نخ بصورت کلاف
Measuring device    وسیله اندازه گیری
Drapometer    وسیله اندازه گیری خاصیت ریخت پارچه - وسیله اندازه گیری سفتی و خاصیت افتادن پارچه
Moisture measuring device    وسیله اندازه گیری رطوبت
Colour measuring instrument    وسیله اندازه گیری رنگ
Permeameter    وسیله اندازه گیری ضریب نفوذ پذیری
Capstan tensioner    وسیله ای جهت کشیدگی اصطکاکی پنجه ای یا مشبک
Dismantling tool    وسیله باز کننده ( پایین آورنده )
Fluff cleaner    وسیله پرز تمیز کن دستی
Fluff collector minicleaner    وسیله پرز تمیز کن دستی رینگ
Pick finding device    وسیله پودیابی - وسیله پود واچیدن
Hand pick finding dvice    وسیله پودیابی هندلی
Head motion    وسیله تشکیل دهانه تار فوقانی
Shaking device    وسیله تکان دهنده
Elsctric weft feeler    وسیله تماس الکتریکی حس کننده پود روی ماسوره
Retraction device    وسیله تو بردن سر پود کناره
Inserting tool    وسیله جا انداز
Traveller pixer    وسیله جاانداختن شیطانک
Smash protector    وسیله جلوگیری از پاره شدن ناگهانی نخ های تار ( وقتی ماکو کاملاً داخل جعبه نشده ) - جلوگیری کننده از پاره شدن ناگهانی نخ های تار چله
Constrictor    وسیله جمع کننده الیاف (در ماشین فلایر )
Cleaning card holder    وسیله دستی تمیز کننده خارهای کاردینگ
Oiling device    وسیله روغنکاری
Traveller lever    وسیله شیطانک کش رینگ
Patterning device    وسیله طراحی
Spring brake    وسیله کشیدگی فنری یا صفحه ای در ماکو
Knock off motion    وسیله متوقف کننده اتوماتیک ماشین
Hold up motion    وسیله متوقف کننده دستگاه پارچه پیچ
Mechanical weft feeler    وسیله مکانیکی حس کننده پود روی ماسوره
Optical weft feeler    وسیله نوری حس کننده پود روی ماسوره
Optical electronic bobbin feeler    وسیله نوری و الکترونیکی حس کننده نخ روی ماسوره بافندگی
Heald frame leveling device    وسیله هم سطح کننده وردها
Heald leveling device    وسیله هم سطح کننده وردها یا تارها
Disc tension device    وسیله کشش دیسکی
Tension device    وسیله کشیدگی
Additive tensioner    وسیله کشیدگی افزایشی
Plush brake    وسیله کشیدگی کرک دار در ماکو
Trap brake    وسیله کشیدگی کرکدار حیوانی در ماکو
Yarn storage device    وسیله یا ابزار ذخیره نخ
Darned patch    وصله رفو شده
Tax collextion    وصول مالیات
Satte    وضع - فرم - حالت
Taxation    وضع مالیات
Condition    وضعیت - حالت - چگونگی - مقدار رطوبت الیاف
Dead stopgaiting    وضعیت استقرار در سکون در نخ کشی
The state of surface    وضعیت سطح جسم - حالت سطح جسم
Preposition    وضعیت قبلی
Condition of clothing    وضعیت نوارهای خاردار از نظر تیزی و تمیزی
Clarity    وضوح - روشنی - نظم و ترتیب - تمیزی
Time killer    وقت گذران - وقت تلف کن
Timekeeper    وقت نگهدار - زمان سنج
Stagnation    وقفه - رکود
Vulcanizing    ولکانیز کردن
Volcanization    ولکانیزه کردن
Vulcanisation    ولکانیزه کردن (اثر دادن گوگرد بر کائوچو)
Vibrotex    ویبروتکس ( نوعی ماشین شستشوی پارچه)
Editor    ویراستار
Visa    ویزا( نام تجاری پارچه ای از مخلوط 55% داکرون و 45% پشم فاستونی)
Specifications    ویژگیهای فنی
Characteristic    ویژگی - خصوصیت
Quality    ویژگی - کیفیت
Particular    ویژه - مخصوص
Specific viscosity    ویسکوزیته مخصوص - ویسکوزیته ویژه
Visco elastic    ویسکوالاستیک ( حالتی بین سیال نیوتنی و فنر )
Visco elastices    ویسکوالاستیکها (الیاف و مسنوجات نیز از این دسته اند)
Zelwole    ویسکوز در لغت آلمانی
Viscosity    ویسکوزیته - چسبندگی و غلظت یک مایع یا محلول و یا خمیر - سیالیت - گران روی
Limiting viscosity    ویسکوزیته حد محلول - غلظت حد محلول
Relative viscosity    ویسکوزیته نسبی
Reduced viscosity    ویسکوزیته کاهش یافته
Otwald viscometer    ویسکومتر استوانه ای
Engler viscometer    ویسکومتر انگلر - دستگاهی که قادر به اندازه گیری غلظت مایعات در دماهای مختلف است
Ubbelohde viscometer    ویسکومتراوبلاود
Viskon    ویسکون - نام تجاری برای پارچه بی بافت
Vysheen    ویشین (نوعی پارچه پنبه ای نازک روکش شده با رزینهای وینیل )
Pressurised winch    وینچ تحت فشار
Vinylite    وینیلیت - نام تجاری گروهی از رزینهای ترمو پلاستیک وینیلی از کانادا
Vinylidene    وینیلیدن
Victoria    ویکتوریا - پارچه ابریشمی نازک بافت فرانسه - پارچه چاپ شده پنبه ای انگلیسی - پارچه زنانه سنگین با رنگ مشکی - نژاد گوسفندی در ناحیه ویکتوریای استرالیا
Off side    یا جعبه ساده
Bearing    یاتاقان
Step bearing    یاتاقان پارچه ای
Sliding bearing    یاتاقان عمودی جانبی
Cap bar    یاتاقان های قابل تنظیم منطقه کشش مربوط به غلتک های زیر ( ماشین فیتیله )
Yard    یارد ( واحد طول برابر با 36 اینچ یا 3 فوت )
Yd    یارد (معادل 0/91440 متر )
K    یازدهمین حرف لاتین
Ruby    یاقوت - یاقوتی رنگ
Spare    یدکی - اضافی - زاپاس
Analytical forecasting    یش بینی تحلیلی
Step collar    یقه انگلیسی
Stuffing drum    یک استوانه داغ چرب کننده چرم
Single crank    یک لنگه
Single head    یک واحدی
Steady fell of cloth    یکنواخت بریدن پارچه - صاف بودن لبه بریده شده پارچه - لبه کار ثابت
Ion    یون
Acylium    یون آسیلیوم
Amphoteric oin    یون آمفوتر
Dipolar ion    یون دو قطبی
Dipole ion    یون دو قطبی
Zwitter ion    یون دو قطبی
Amphypatic    یون دوگانه
Counter ion    یون مخالف - یون مقابل
Anion    یون منفی - آنیون
Hidro ion    یون هیدروژن
Hydro ion    یون هیدروژن
Ionic    یونی
Ionization    یونیزاسیون - یونیزه شدن
High voltage atmosfer ionizing    یونیزه کردن هوای محیط کار با ولتاژ زیاد ( جهت برطرف نمودن الکتریسته ساکن)
Ionising    یونیزه کننده - یونیزه کردن
Even twills    یک پود در میان
Misdrawn end    یک پودی
One piese    یک تکه
Costume suit    یک دست لباس کامل از یک نوع پارچه ( مانند پیراهن و کت و ژاکت )
univalent    یک ظرفیتی
Monovalent    یک ظرفیتی - یک ارزشی
Mono functional    یک فعاله - یک تابعی
uniform    یکدست-یکنواخت-همشکل-متحدالشکل
unilateral    یکرو-یکطرفه
Identical    یکسان -  همانند
Equal    یکسان - برابر - برابر ساختن
Non stop    یکسره (بدون وقفه)
Centipoise    یکصدم پویز ( واحد ویسکوزیته در CGS )
Normalizing    یکنواخت سازی - عادی سازی
To level    یکنواخت سازی - یکنواخت کردن
Leveling    یکنواخت کنندگی - متعادل کنندگی - یکنواخت کننده
Grader    یکنواخت کننده - یکنواخت ساز
Autoleveller    یکنواخت کننده خودکار الیاف - دستگاه کنترل نایکنواختی فیتیله
Equalising    یکنواختی رنگ - هموار بودن رنگ
End to end levelness    یکنواختی رنگ ابتدا و انتها ی پارچه
Even    یکنواختی رنگ منسوج رنگ شده - اصطلاحی برای بیان یکنواختی رنگ و یا چاپ در سطح پارچه
Evenness    یکنواختی نخ
Regularity    یکنواختی
uniformity of shade from end to end    یکنواختی رنگ درطول پارچه-یکنواختی رنگ دوسرپارچه
Yarn uniformity    یکنواختی نخ
Caraminian carpet    یکی از انواع قالی های ترکمن که رنگهای بسیار سیر و تند آن معروف است
Caoutchouc    کائوچو- لاستیک طبیعی
Kaolin    کائولین - خاک چینی (ترکیبات سیلیکات هیدراته آلومینیوم که در تکمیل پنبه و آهار بکاربرده می شود )
Cable    کابل - طناب یا نخ چند لایه که در ماشین چند لاتاب تهیه شده باشد
Caprolactam    کاپرولاکتام - مونومر نایلون 6
Capric acid    کاپریک اسید
Blue copperas    کات کبود
Blue stone    کات کبود - سولفات مس
Bluestone    کات کبود - سولفات مس
Blue vitriol    کات کبود - سولفات مس
Catalogue    کاتالوگ - دفترچه راهنما
Catalyzer    کاتالیزور
Catalyst    کاتالیزور - عامل تسریع کننده واکنش - کاتالیست
Celerator catalyst    کاتالیزور سرعت دهنده
Auto catalyst    کاتالیستی که در حین واکنش تشکیل گردد - کاتالیزور خود به خود ایجاد شونده
Cuttling    کاتلینگ - از عملیات تکمیلی پارچه پشمی - عمل تا کردن پارچه های پشمی لابه لای مقواهای مخصوص و پرس کردن برای جلا دادن به سطح پارچه و باز یافتن نرمی آن به مقدار کافی و زیر دست مناسب در مورد پارچه های عالی
Kathion    کاتیون - یون مثبت
Cationic    کاتیونی
Task    کار - تکلیف
Labor    کار - کوشش- کارگر - نیروی کار - تاثیر
Efficient    کار آمد - پر بازده
Bast liquor    کار تقلبی - این اصطلاح بطور زیاد در مورد کپی کردن کار و تقلب در رنگ و تقلید ناشیانه از یک چاپ در صنایع نساجی و رنگرزی به کار برده می شود
Needle tapestry work    کار سوزن دوزی
openwork    کار هنری با سوزن و نخ روی پارچه تور
Run out    کار کردن ماشین بافندگی با ماسوره خالی - با ماسوره خالی کار کردن ماشین بافندگی
Traunee    کارآموز
Systematic training    کارآموزی اصولی
Productivity    کارایی - بهره وری - قابلیت تولید
Carbamate    کاربامات ( نمک کاربامین اسید )
Application    کاربرد - مورد استعمال - درخواست - تقاضا نامه - مداومت - پشتکار - کاربری
weighting    کاربرد املاح معدنی جهت سنگین کردن پارچه
Center fabric as wadding    کاربردن پارچه میانی به عنوان تار و پود مخفی
Applied    کاربردی - عملی
Colour card    کارت رنگ
Dye card    کارت رنگرزی - کارتی که فرمول رنگرزی روی آن نوشته می شود
Jacquard card    کارت ژاکارد
Pattern card    کارت نمونه - کارت رنگ بندی - نمونه رنگی - کاغذ نقشه رنگ بندی  پودی
SACM    کارخانه SACM
Filature    کارخانه ابرشم تابی - ابریشم کشی - ابریشم پیچی - نخ کشی - کلاف پیچی
Head plant    کارخانه اصلی - کارخانه مرکزی
Ingolstadt    کارخانه اینگلشتات
Ginnery    کارخانه پنبه پاک کنی
Production plant    کارخانه تولیدی
Finishing mill    کارخانه تکمیل - سالن تکمیل
Converting mill    کارخانه تکمیل پارچه - کارخانه ای که عملیات بعد از بافت تا مرحله دسته بندی پارچه را بر عهده دارد
Printing house    کارخانه چاپ - چاپخانه
Print works    کارخانه چیت بافی
Dye house    کارخانه رنگرزی - سالن رنگرزی - قسمت رنگرزی - خانه رنگ - محلی که مواد رنگی قبل از فروش در آن تحت آزمایشات مختلفی از نظر کاربرد قرار می گیرد
Dye works    کارخانه رنگسازی
Zinser    کارخانه زیسنر
Saco lowell    کارخانه ساکولوئل - سیستم سه برچهارساکولوئل - سیستم جدید کشش در ماشین فیتله
Ropery    کارخانه طناب سازی - طناب بافی
Cotton mill    کارخانه نخ ریسی پنبه ای
Mill    کارخانه نساجی - چرخ - قسمتهای ریسندگی و بافندگی یک کارخانه نساجی - نمدی کردن پارچه - فرز کردن - ماشین چله پیچی بخشی
Knif    کارد ( تیغ (
Flock feed card    کارد بدون بالش تغذیه - نوعی ماشین کاردینگ پنبه و الیاف مصنوعی که الیاف بصورت باز توسط لوله تغذیه میشود
Circular knife    کارد گرد
Tandem card    کارد متصل - کارد پی در پی
Poor carding    کاردینگ ضعیف - بازشدن غیر کامل الیاف
Intermediate card    کاردینگ میانی- کادرینگ دوم ( در ریسندگی پشم)
Founding    کارگاه
Production shop    کارگاه تولیدی
Temder    کارگر
Laborer    کارگر
Cloth doffer    کارگر بازکننده پارچه از ماشین بافندگی
Roving hauler    کارگر بوبین آور رینگ
Quill stripper    کارگر پاک کننده ماسوره پود
Battery tender    کارگر پر کننده خشاب ماشین بافندگی از ماسوره پر
Warp fitter    کارگر چله بند
Detail labourer    کارگر ساده
Tying in hands    کارگر سربند - کارگر گره زن
Cotton picker    کارگر عدل شکن - کارگر تغذیه کننده ماشین حلاجی با دست - ماشین خوراک دهنده عدل شکن - ماشینی که به طور اتوماتیک ماشین عدل شکن انباری را تغذیه می کند
Burler    کارگر قسمت کنترل و تمیز کردن و رفع عیوب جزئی پارچه
Operating cost    کارگر متخصص - کارگر ماهر
Folder    کارگر متراژ - ماشین متراژ
Brain worker    کارگر متفکر - کارگر خلاق
Yarn man    کارگر نخ جور کن
Deawer in    کارگر نخ کش - کارگر جلوی دستگاه طراحی که قلاب را وارد سوراخ لامل و میل میلک می کند
Quill conditioner    کارگری که ماسوره های نخ را جهت تثبیت تاب نخ وارد دستگاه بخار می کند  - کارگر تثبیت کننده تاب نخ با مرطوب کردن آنها
Employee    کارمند - مستخدم - کارگر
Chest    کارور جلو در خیاطی
Casting out    کاستن - به کار نبردن تعدادی از قلابهای ریسمان های هر تکرار ژاکارد
Relief    کاستن - خلاص کردن
Detract    کاستن - کم کردن- کسر کردن
Inactivating    کاستن فعالیت - کم کردن فعالیت شمیایی
Base shield    کاسه فلزی ته مهره ماسوره
Bobbin head    کاسه فلزی مهره ماسوره
Top shield    کاسه فلزی نوک ماسوره بافندگی
Tufted    کاشتنی
Test paper    کاغذ آزمایش ( که در شرایط مختلف شیمیایی رنگ خاصی به خود می گیرد مثل کاغذ تورنسل )
Parchment paper    کاغذ پارشمنت- کاغذی که با اسید سولفوریک سرد عمل شده است
Vat test paper    کاغذ تست رنگینه های خمی
Litmus paper    کاغذ تورنسل
Paper hangings    کاغذ دیواری
Caledon yellow paper    کاغذ زرد کالدون - کاغذ آزمایشگاهی که با رنگ زرد کالدون آغشته و خشک شده و جهت اندازه گیری مقدار سود و احیاء کننده در تمام رنگهای خمی به کار می رود
Emery paper    کاغذ سنباده
Filter paper    کاغذ صافی
Design paper    کاغذ طراحی
Point paper    کاغذ طراحی
Draughting paper    کاغذ طرح - کاغذ نقشه
Cloth paper    کاغذ لعاب دار لائی پارچه
Policart    کاغذ نقشه - کاغذی با جذب رطوبت پایین
Policart M    کاغذ نقشه - کاغذی با یک طرف روکش پلی استر شده
Politrix    کاغذ نقشه - کاغذی دوطرف روکش پلی استر شده
Commodity    کالا - جنس
Goods    کالا - کالای نساجی
Finished yield    کالای تکمیل شده
unexposed    کالای عمل نشده(درمعرض هواونور)
Non textile    کالای غیر منسوج
water repellency    کالای نساجی ضد آب
Synthetic textile    کالای نساجی مصنوعی - منسوج مصنوعی
union wool article    کالای نیمه پشمی
Fully exposed    کالای کاملا عمل شده
Caldilo    کالدینو - از الیاف گیاهی که از تنه و ساقه گیاهان گرفته می شود
Colour index    کالریندکس - کتاب مرجع رنگ - شاخص رنگ
Friction calender    کالندر اصطکاکی
Embossing calender    کالندر بر جسته
Felt calender    کالندر نمدی
Calendering    کالندر کردن- اتو زدن پارچه توسط غلتکهای داغ در کارخانه
universal calender    کالندریونیورسال(دارای غلتکهای باسرعت برابر)
Cambrelle    کامبرله ( الیاف بهم جوش خورنده ساخت شرکت I.C.I )
Air dry    کاملا خشک - بدون رطوبت - هوای کاملا خشک
Naturally pure    کاملا طبیعی - طبیعی خالص
Synthosised    "کاملا"" مصنوعی - تهیه شده به روش سنتزی"
Hand knitting yarn    کاموا
Dust axtraction duct    کانال خروج گرد و غبار ( در شوت فید )
Artificial straw    کاه مصنوعی - لیفی شبیه رایون با این تفاوت که بصورت مونوفیلامنت های بزرگی شبیه کاه می باشد
Diminution    کاهش - نزول - افت
Decrease    کاهش - نقصان
Devaluation    کاهش ارزش پول
Reduced supercontraction    کاهش انبساط الیاف
Acidinoculation    کاهش سختی آب با اسید
Blinding    کاهش غیر مطلوب شفافیت الیاف در اثر شستشو و رنگرزی
Inter facialtension    کاهش فشار سطحی
Deactivator    کاهنده فعالیت - غیر فعال ساز
Viscosity reducer    کاهنده ویسکوزیته - کاهنده غلظت
Cocoa    کاکائویی رنگ
Livid    کبود
Mildew    کپک
Mold    کپک - کپک زدن
Coat    کت - پوشش - روکش - اندود
Rain coat    کت بارانی - پالتو بارانی
Eton coat jacket    کت نیم تنه جلوباز
Blazer    کت و شلوار پسرانه - نوعی بلوز پشمی یا ابریشمی
Sack coat    کت کوتاه مردانه ( برای کار یا استفائه غیر رسمی و خصوصی )
Hand book    کتاب راهنما - کتاب مرجع
Bnin    کتان
Flax    کتان - بزرک - بوته کتان - پارچه کتانی
Bombast    کتان - جنس پنبه ای - جنس کتانی
Lavander    "کتان فرانسوی کاملا"" سفید شده"
Lawn    کتان نازک و ظریف - نوعی پارچه پنبه ای سفید شده خیلی سبک و لطیف جهت زیرپوش و لباس زنانه و بچه گانه
Cotangent    کتانژانت - از روابط مثلثاتی
Flaxen    کتانی - کتانی رنگ
Flander flax    کتانی بلژیکی سفید  و طویل و نرم
Peanut    کتانی رنگ - کنف رنگ - بادام زمینی
Flaxy    کتانی- مثل کتان
Ketone    کتن - ستن ( از مواد شیمیای )
Kattun    کتون - اصطلاح آلمانی برای پارچه چلوار
Dragon gum    کتیرا
Gum tragant    کتیرا
Tragacanth    کتیرا
water soluble soils    کثافات محلول در آب ( موجود در کالای نساجی )
Purulent    کثیف - چرکی
Inclined    کج
Incruve    کج - انحناء - کجی - خمیدگی
Oblique    کج - مایل - منحریف - مورب - اریب
Rolling    کج افتادن ماکو حین حرکت روی دفتین - به پهلو گشتن ماکو حین حرکت روی دفتین
Athermanous    کدر - تیره - تار - مات
Opalescent    کدر - تیره - مات - شیری رنگ - کدری - ماتی
Opaque    کدر - مات - تار ( در مقابل نور) - پشت پوش که صفتی برای پارچه های غیر بدن نما می باشد - لبه کلاه
Tarnishing    کدر شدن - تاری - تیرگی
Tarnish    کدر شدن - تیره شدن - مات شدن
Opacity    کدری - تاری - ماتی
Turbidity    کدری - ماتی - تاری
Chalkiness    کدری و از بین رفتن شفافیت لیف پس از عمل رنگرزی
Keratine    کراتین
Keratin    کراتین - پروتئین اصلی پشم
Keratinise    کراتینیزه - سخت شدن الیاف پشم
Petroleum cracking    کراکینگ نفت خام - شکستن مولکولهای نفت خام
Canvas    کرباس - بافت ساده پنبه ای یا کتانی - برزنت - بافت ساده بسیار محکم برای مصارف ارتشی و غیره
Canvass    کرباس - پارچه کتانی یا پنبه ای- پارچه بوم نقاشی
Carbon    کربن
Charcoal    کربن سوخته - زغال - زغال استخوان
Alpha carbon    کربن نوع آلفا
Carbonate    کربنات
Ammonium carbonate    کربنات آمونیوم
Lime soda    کربنات دو سود
Light soda ash    کربنات دو سود سبک
Carbonate of soda    کربنات سدیم - کربنات دوسود - نمک قلیا
NH4HCO3    کربنات هیدروژن آمونیوم - کربنات اسید آمونیوم
Calcium carbonate    کربنات کلسیم
Dry carbonizing    کربونایزینگ خشک - استفاده از بخار اسید جهت زدودن ناخالصی های گیاهی پشم
Carbonization    کربونیزاسیون
Carbonisation    کربونیزاسیون - عملیاتی تکمیلی جهت جذف مواد سلولزی از الیاف پشم
Piece carbonizing    کربونیزه کردن پارچه
Carbonising of wool    کربونیزه کردن پشم
Carboniding wool    کربونیزه کردن پشم - پشم کربونیزه شده
Carbonize    کربونیزه کردن پشم جهت حذف ضایعات گیاهی آن
Carbohydrate    کربوهیدرات
C.M.C    کربوکسی متیل سلولز
Carboxylation    کربوکسیلاسیون
Crimed fabric    کرپ با بافتی خشن تر و ضخیم تر از کرپ معمولی
Crepe dechine    کرپ دشین - پارچه ابریشمی با بافت کرپ که با نخ های ابریشمی صمغ دار بافته شده و سپس صمغ شویی می شود
Georgett crepe    کرپ ژرژت - پارچه کرپ ابریشمی
Crepe georgette    کرپ ژورژت - پارچه کرپی که هم تار و هم پودش از نخ کرپ است
Crepe lavable    کرپ لاوابل - نوعی پارچه کرپ که فقط تار آن از نخ کرپ است
Crepe marocain    کرپ ماروکین - پارچه کرپی که فقط نخ پودش از نخ کرپ است
Crepe meteor    کرپ متئور - نوعی پارچه کرپ ابریشمی براق با سطح ظریف سرژه جهت لباس زنانه
Balanced crepe    کرپ متعادل - کرپ متوازن
Crepon    کرپن - نوعی کرپ که بافتی ضخیم تر و خشن تر از کرپ معمولی دارد
Kersey    کرزه ( پارچه ابریشمی زبر و زمخت - سرژه 2 در 2 - پارچه نمدی تو پر سنگین با پرزهای براق از پشم با بافت سرژه 2 در 2 )
Bra    کرست - پستان بند - سینه بند
Brassieres    کرست - سینه بند
Bodice    کرست - سینه بند - پستان بند - کمربند پهن
Corset    کرست تناسب اندام - لباس کم پوشش خیلی چسبان بندی - کرست - سینه بند
Caterpillar    کرم ابریشم
Bombix mori    کرم ابریشم اهلی
Moth larva    کرم بید
Cream of tartar    کرم دو تار تر - درد شراب - پتاسیم هیدروژن تارتارات (نمک اسیدی جهت دندانه دادن)
Crackers    کرنجی - توده لیف گسیختگی - نخ بریده بریده
Chrome    کروم - مخفف بی کرومات سدیم یا پتاسیم
Ion exchange charomatography    کروما تو گرافی تبادل یونی
Chromate    کرومات
Column chromatography    کروماتو گرافی ستونی
Chromatography    کروماتوگرافی - رنگ نگاری - یک نوع روش تجزیه شیمیایی
Liquid liquid chromatography    کروماتوگرافی  مایع  مایع
Ascending    کروماتوگرافی بالا رونده (صعودی )
Descending    کروماتوگرافی پایین رونده ( نزولی )
Partition chromatography    کروماتوگرافی جدایشی - کروماتوگرافی تقسیمی
Adsorbent chromatography    کروماتوگرافی جذبی
Adsorption chromatography    کروماتوگرافی جذبی
Gas liquid chromatography    کروماتوگرافی گاز مایع
Gas chromatography    کروماتوگرافی گازی
Thin layer chromatography    کروماتوگرافی لایه نازک
Paper chromatography    کروماتوگرافی کاغذی
Chromogene    کروموژن - رنگزا
Chromophor    کروموفر - عامل رنگ - رنگ آور - رنگ ساز - رنگ زا
Creep    کریپ - الاستیسیته تاخیری - خزش
O.P.P    کریراورتوفنیل فنل
Crystallos    کریستال - بلور
Liquid crystal    کریستال مایع
Crystallography    کریستالو گرافی - کریستال شناسی
Cristalization    کریستالیزاسیون - کریستالیزه شدن - کریستالی شدن
Lanugo    کرک
Fuzz    کرک - پرز - خاب - پشم شتر یا لاما - پرز روی نخ یا سطح پارچه
Fluff    کرک - پرز - خاب پارچه - موها و الیاف نرم و کوتاه - نرم کردن - کرک دار شدن
Hair    کرک - مو - پرز - لیف چسبنده به نخ
Alpaca hair    کرک آلپاکا - الیاف شفاف و نرم شتر وحشی آمریکای جنوبی
Angora hair    کرک آنقوره - الیاف بسیار نرمی که از خرگوش یا بز آنقوره بدست می آید
Loop pile    کرک حلقه ای
Loop state pile    کرک حلقه ای
Terry    کرک حلقوی - پرز حلقوی - پرز نبریده - پرز خاب بریده نشده و حلقوی - پرز خابی که به صورت حلقه کوچکی سطح پارچه یا کفپوش را می پوشاند
Fluffing    کرک دادن - پرز دادن - کرک دار کردن - پرز دار کردن
Lanuginous    کرک دار - پشمالو
Hoin    کرک شتر
Cashmir    کرک نوعی بز کوهی که در تبت و هندوستان یافت می شود و دارای الیافی نرم و بسیار قیمتی می باشد - پارچه ای که از الیاف کشمیر به صورت سرژه بافته می شود
Flocculent    کرکی -  پشمی - کرک نما - کرک دار - منگوله شدگی
Fuzzy    کرکی - پرزدار - کرکدار - خابدار - پارچه کرکدار - تیره
Flocculus    کرکی - پشمی - کرکدار - کرک نما
Villous    کرکی - مودار - مخملی - خاب دار
Pilling    کرکی شدن - انقطاع - پرزدهی ( تشکیل گلوله های الیاف در سطح پارچه بر اثر مالش  ) - پرز شده سطح پارچه - گلوله شدن الیاف روی سطح پارچه
Budget deficit    کسر بودجه
Mole fraction    کسر مولی
Garter    کش جوراب - کشباف پشت و رو یکی - نوار جا دکمه - نوار دکمه
Knit    کشباف - کشبافی کردن - پیوستن - گره زدن - بافت حلقوی - بافندگی حلقوی
Pural knit    کشباف با راههای افقی برجسته
Non run fabric    کشباف پس نشو - پارچه تریکو که حلقه های آن باز نشود
Filling knit    کشباف پودی
weft knit    کشباف پودی
weft knitted cloth    کشباف پودی
Flat and circular knitting    کشباف پودی پهن و مدور
wrap knitted cloth    کشباف تاری
Plated fabric    کشباف دولای دو رو - پارچه دو رو
Rib knit    کشباف ریب - کشباف کش و ساده
One yarn knit good    کشبافت ساده
weft knitting    کشبافی پودی - بافندگی حلقوی پودی - عیب ناشی از عدم دریافت نخ
wrap knitting    کشبافی تاری - تریکو تاری - بافندگی حلقوی تاری
Knit to    کشبافی کردن
Hand knitted    کشبف دستباف
Culture of cotton    کشت پنبه
Elasticity    کشسانی- ارتجاعیت - الاستیسیته
Haul age    کشش
Traction    کشش - انقباض
Extension    کشش - درصد کشیدگی
Pull    کشش - نمونه گیری در چاپ
Tension    کشش - نیروی کشش - کشیدن - کشش  جزئی - کشیدگی
Tension draft    کشش - کشیدگی - کشش اندک
Draft    کشش - کشیدن - کش دادن - نخ کشی - نقشه نخ کشی - نقشه طراحی - گل - نقش
Drafting    کشش الیاف - کشش دادن - شانه زدن - نقشه نخ کشی - نخ کشی - طراحی
Break draft    کشش اولیه ( کشش جزئی در ناحیه غلتکهای عقب ) - کشش اعمالی جهت بازکردن الیاف در ماشین فیتیله
Preliminary drawing    کشش اولیه فتیله - پیش کشش فتیله
Resultant draft    کشش برآیند - کشش حاصل
Long draft    کشش بلند - کشش عالی
Over stretching    کشش بیش از حد
Back draft    کشش بین غلتکهای عقب
Draft calender lap    کشش بین غلتکهای کالندر و بالش یا بالشچه
Breaking tension    کشش پارگی
Extensible    کشش پذیر
Bond stretching    کشش پیوند - ظرفیت
Gradual draft    کشش تدریجی
Fine draft    کشش جزئی
Actual draft    کشش حقیقی
Corrected draft    کشش حقیقی
Ring tension    کشش حلقوی
Drawing out    کشش دادن - کشیدن
Tensioner    کشش دهنده - وسیله کشیدگی
Compensator tensioner    کشش دهنده یکنواخت - وسیله ایجاد کشش دیسک و اهرم با هم که در آن کشش نخ همواره ثابت می ماند
Rotary disc tension    کشش دیسکی چرخشی - کشش اعمالی از دیسک چرخشی
Cold drawing    کشش سرد از عملیات کشش در تولید الیاف مصنوعی
Surface tension    کشش سطحی
Critical surface tension    کشش سطحی بحرانی- کشش سطحی حد
Interfacial tension    کشش سطحی بین مایع و ماده ای که در آن غوطه ور است
Tensimeter    کشش سنج
Tensiometer    کشش سنج
Tension meter    کشش سنج - کشیدگی سنج
Pin drafting    کشش سوزنی
High draft    کشش عالی - کشش بلند - کشش زیاد
Ambler superdraft    کشش عالی - کشش فوق العاده زیاد -
Roller drafting    کشش غلتکی
Roller drawing    کشش غلتکی
Draw    کشش فتیله الیاف جهت کاهش قطر آن قبل از تابیدن - کشش - کشیدن - نخ کشی در میل میلک وردها
Table tension    کشش محصول خروجی
Delivery tension    کشش محصول خروجی روی میز ماشین شانه
Given draft    کشش معلوم
Mechanical draft    کشش مکانیکی
Zone draft    کشش ناحیه ای - ناحیه کشش
Time dependent extension    کشش ناشی از گذشت زمان - کشش وابسته به زمان - کشیدگی وابسته به زمان
Ultimate elongation    کشش نهایی- ازدیادطول پارگی-ازدیادطول نهایی
Real drafting    کشش واقعی
Easy draft    کشش کم - کشش اندک
Interface tension    کششمیان سطحی
Tractive    کششی
Tensional    کششی - انبساطی
Cashmere    کشمیر - کرک نوعی بز کوهی از تبت و کشمیر با کیفیت عالی
Lethal    کشنده
Combined tensioner    کشنده مرکب - کشش دهنده مرکب - وسیله ایجاد کشش مرکب که با دو عامل کشش و اصطکاک اعمال کشش می نماید
Drag    کشیدگی - عمل تشخیص کیفیت الیاف پنبه با دست
Dragging    کشیدگی - کشش
Constant extension    کشیدگی ثابت - کشش ثابت
Instaneous extention    کشیدگی لحظه ای - کشش لحظه ای
Haul to    کشیدن
Pull to    کشیدن
Draw to    کشیدن فتیله جهت کاهش قطر قبل از رسیدن
Undrawn    کشیده نشده-کشش نیافته-نکشیده
Dross    کف
Foam    کف - اسفنج - ابر - کف کرئن
Blubber    کف - حباب - چربی نهنگ
Froth    کف - کف ایجاد شده در اثر جوشیدن مایع
Foaminess    کف آوری - ایجاد کف کردن
Needle bonded    کف پوش سوزنی
Foam generator    کف ساز - مولد کف
Lathe    کف صابون - ماشین تراش فلز - تراش دادن - کفر و دفتین
Frothy    کف مانند - پر از کف - کف دار
Foamy    کف مانند - کف دار - کف آلود
Foaming    کف کردن
Frothing    کف کردن
Adhesive bonded floor    کفپوش
Matting fabric    کفپوش - حصیر
Floor covering    کفپوش - فرش
Cut pile carpet    کفپوش با نخ خاب غیر حلقوی
Adhesive bonded floor covering    کفپوش چسبی
Bonded pile carpet    کفپوشی با حلقه های خاب چسبیده شده - نوعی موکت
Brake shoe    کفشک ترمز
Rocker    کفشک متحرک پایه مضراب
Cerement    کفن - پارچه مومیایی مخصوص کفن - لباس آخرت
Concial clutck    کلاج دیسکی مخروطی
Conical clutck    کلاج دیسکی مخروطی
Dog clutch    کلاچ فاق و زبانه ای
Class    کلاس - طبقه - دسته - گروه
Precision winder    کلاف پیچ - بوبین پیچی دقیق
Hat making    کلاه سازی
Derby    کلاه شاپو نمدی
Beret    کلاه گرد نمدی
Cap    کلاهک - کلاه
Lay cover    کلاهک دفتین - کلاهک شانه
Reed cap    کلاهک دفتین - کلاهک شانه
Temple top    کلاهک روی کناره گیر - کلاهک تمپل
Flats    کلاهک ماشین کارد - فلت ها ( در چپ و راست چله ) - عیب جفتی در جهت تار پارچه - عیب دو پودی در پارچه
Bonnet    کلاهک کویلر در ماشین کاردینگ
Kelp    کلپ خزه دریایی
Active chlorine    کلر فعال
Ammonium chloride    کلرید آمونیوم
Chlorination    کلرینه سازی - کلریناسیون
Chlorination of wool    کلرینه کردن پشم
Chemical washing    کلرینه کردن پنبه
Cone drum    کله قندی - عامل تامین کننده سرعت دورانی بوبین و حرکت صفحه در ماشین فلایر
Bottom cone    کله قندی پایینی در فلایر
Colloid    کلوئید
Molecular colloid    کلوئید مولکولی
Agglomerate    کلوخه - آگلومر - تجمع ذرات کلوئیدی
Agglomeration    کلوخه شدن - پیوستن ذرات معلق به یکدیگر
Colophony    کلوفن - صمغ درخت صنوبر
Tommy key    کلید دستی - ابزار ویژه تنظیم ماشین چاپ غلتکی
Time switch    کلید ساعتی- کلیدی که بر اساس زمان تعیین شده کار می کند
Nob    کلید فشاری برق
Publicity material    کلیه مواد چاپی
Poor sizing    کم آهار
weaving slack    کم پودی متناوب در پارچه
Open set    کم تراکم
Ephemerad    کم دوام
Pallor    کم رنگی - زرد رنگی - رنگ پریدگی
Low pressure    کم فشار - فشار پایین
Drop ply    کم لا شدن نخ
Hunt    کم وزیاد شدن
Depete    کم کردن - خالی کردن
Relief to    کم کردن - خلاص کردن - آزاد کردن از تنش
Rebate    کم کردن - کاهش
Hypotonic    کم کشش
Building motion    کمانیسم حرکتی که موجب دو سر مخروطی پر کردن بوبین نیمتاب می شود
Company    کمپانی - شرکت
American Enka Co.    کمپانی آمریکائی انکا
Toyo    کمپانی تویو ژاپن
Du pont de nemours Co    کمپانی دوپونت دنمورس
Toyo koatso industries    کمپانی ژاپنی صنایع تویو کواتسو
Industrial ryon co    کمپانی صنعتی رایون
Glanz stoff co    کمپانی گلانزاستوف آلمان غربی
American Viscose Co.    کمپانی ویسکوز آمریکا
Azo metal complex    کمپلکس آزوفلز
Activated complex    کمپلکس فعال
Premetallized    کمپلکس فلزی - قبلا فلزی شده - دسته ای از رنگهای اسیدی
Thin    کمرنگ - بسیار روشن - نازک - رقیق - ظریف - باریک - نرم
Pale    کمرنگ - رنگ پریده - رنگ روشن - لحیم کردن - راه راه عمودی - زردی - کمرنگی - رنگ پریدگی
Fade out    کمرنگ سازی - پریده رنگ - رنگ پریده نمودن
Waist band    کمری (نوار دوخته شده به بلوز یا دامن)
Quantitative    کمی - مقدار کمیتی - از نظر کیفیت
Fugacity    کمی دوام - کمی استحکام
Rare    کمیاب - نادر
Commission    کمیسیون - حق العمل
Comoliance    کمیلیانس - عکس مدول اولیه لیف
Minimize    کمینه سازی
weaver helper    کمک بافنده - نخ بند
Reacher in    کمک طراح - کمک نخ کش - کارگر نخ ده
Asst tuner    کمک مکانیک
First aid    کمکهای اولیه
Torn selvage    کناره آسیب دیده پارچه - کناره پاره پارچه
Border    کناره پارچه - سلسله قالی - طره قالی - کناره فرش
Cut listing    کناره پاره یا بریده در پارچه
Cut selvage    کناره پاره یا بریده در پارچه
Doubled selvage    کناره تا شده - کناره دولا
Folded selvage    کناره تا شده در پارچه
Turned selvage    کناره تاشده
Loop selvage    کناره حلقه دار
Looped selvage    کناره حلقه دار
Fringe selvage    کناره ریشه ای
Tuck in selvage    کناره سر پود تو کشیده
Tight selvage    کناره سفت - کناره محکم
Taut selvage    کناره سفت ( خیلی سفت تر از زمینه )
Balky selvage    کناره سفت ( کناره ای که به دلیل کشیدگی نخ تار آن هنگام بافندگی زیر دست سفتی دارد )
Loose selvage    کناره شل
waste selvage    کناره ضایعاتی
Catch selvage    کناره ضایعاتی در ماشین دورنیر
Dummy selvage    کناره ضایعاتی در ماشینهای بدون ماکو
Beaded selvage    کناره ضخیم
Corded selvage    کناره ضخیم پارچه
Tempet    کناره گیر ( پارچه )
Ring temple    کناره گیر حلقه دار
Mild steel roller temple    کناره گیر غلتکی خاردار
Twist selvage    کناره لبه کردلین ( که با سیلندر مخصوص روی ماشین بافندگی انجام می شود )
Leno selvage    کناره لنو ریشه دار
Rolling listing    کناره لوله شده
Rolled selvage    کناره لوله شده - کناره تا شده
Curled sevlage    کناره لوله شده - کناره تا شده در پارچه
Conventional selvage    کناره ماکویی - کناره یا حاشیه پارچه دز ماشین های بافندگی ماکویی
Normal bond selvage    کناره معمولی
Bad selvage    کناره معیوب پارچه
Filling hanging    کناره نخ دار
Hang pick    کناره نخ دار
Tape selvage    کناره نواری - بافتی ویژه کناره پارچه ( مثل ریپس یک تاری روی دو پود یا پانامای دو در دو )
Lateral    کناری - جانبی
Intra    کناری جانبی
Check    کنترل - بازرسی - تطبیق کردن - ترمز کردن - نظارت و بازرسی کردن
Controlled adsorption    کنترل جذن رنگینه
Temperature control    کنترل درجه حرارت
Process control    کنترل فرایند
Final inspection    کنترل نهایی پارچه
Atmosphere control    کنترل هوائی محیط کار
Polymer modifier    کنترل کننده درجه پلیمریزاسیون
Yarn inspector    کنترل کننده نخ - دستگاه بازرس نخ
Perching    کنترل کیفی کالا - بازرسی پارچه - خارزنی
Quality control    کنترل کیفیت - کنترل کیفی
Revolution counter    کنتور - دورشمار - شمارنده دور
Clock    کنتور - شمارش گر
Counter    کنتور - شمارنده - عدد حرکت - فاصله ( در بافت ساتین )
Counter scale    کنتور - شماره انداز
Yard stic    کنتور اندازه گیری پارچه بر حسب یارد
Moderator    کند کننده - کاهش دهنده
Cationic retarder    کند کننده کاتیونی - ریتاردر کاتیونی
Condensation    کنداسیون - کندانسه کردن - غلیظ کردن - تغلیظ مواد با آب گیری از آنها - تقطیر - تراکم - آب از دست دادن در واکنشهای شیمیایی
Condensed    کندانسه شدن
Condenser    کندانسور - خنک کن - مایع کن - مبرد - غلیظ کننده - غلظت دهنده - قفسه تراکمی
Cutter slot    کنده کاری جلو ماکو جهت قیچی پودگیر
Kanaff    کنف
Kanaffe    کنف
Grummet    کنف - الیاف کنف مصرفی در لوله کشی
Hemp    کنف - لیف ساقه ای شاهدانه
Oakun    کنف لائی ( رشته های کنفی که برای آب بندی به کار می رود)
Oakum    کنف لایی - الیاف کنف مصرفی در آب بندی اتصالات لوله
Conformation    کنفرماسیون - شکل های مختلف سه بعدی یک مولکول آلی
Natural conformation    کنفورماسیون طبیعی -  حالت طبیعی مولکول های پلیمری
Amber    کهربایی رنگ
Age    کهنه کردن
Quilon    کوئیلون - کلرو استئاراتور کرویک
Batter    کوبیدن - خردکن
Bumping    کوبیدن دفتین ( که از عیوب آن است ) - اشکالی در دستگاه بافندگی تاری و پودی
Cuprammonium    کوپرآمونیوم
Coupler    کوپلر- ماده جفت کننده - ماده جفت شونده
Compolymer    کوپلیمر - پلیمری که از دو یا چند نوع منومر تشکیل شده است
Block copolymer    کوپلیمر بسته ای - کوپلیمر دسته ای
Graft copolymer    کوپلیمر شاخه ای - کوپلیمر پیوندی
Vinyl copolymer    کوپلیمر وینیلی
Graft copolymerization    کوپلیمریزاسیون پیوندی
Compolymerisation    کوپلیمریزاسیون - نوعی پلیمریزاسیون که در آن بیش از یک نوع منومر شرکت دارد
Brachy    کوتاه - کوته - مختصر
Cuticula    کوتیکول
Cuticle    کوتیکول - فلس سطحی لیف پشم - پوشش پولکی سطحی الیاف پشم - سطح خارجی الیاف
Colour blindness    کور رنگی
Color blind    کور رنگی - چشم فاقد حساسیت نوری - چشمی که سیاه و سفید می بیند
Cortex    کورتکس - قسمت درونی کوتیکول لیف پشم
Seep    کورس مضراب- طول حرکت مضراب - جارو کردن - زدودن- پاک کردن - روی زمین کشیدن
Burner    کوره
Autoclave furnace    کوره اتوکلاو - کوره گرمخانه
Conditioning oven    کوره خشک کن الیاف
Melting furnace    کوره مذاب
Daltonism    کوری رنگ قرمز - دالتونیسم
Card fillet    کوشش کارد
Coulomb    کولمب - واحد بار الکتریکی
Knapsack    کوله پشتی
Collotype    کولوتاپ - نوعی چاپ
Calipers    کولیس
vernier caliper    کولیس
Comonomer    کومنومر - منومر اشتراکی - منومر همراه
Covalence    کووالانس - ترکیب دو اتم با اشتراک گزاردن یک جفت الکترون
Coiler    کویلر - قسمتی از دستگاه کارد و فتیله که فتیله تولیدی را به صورت مارپیچ در بانکه جای می دهد
Planetary coiler    کویلر سیاره ای
Fly stitch    کوک پروانه
Bullion stitch    کوک دوزی
Bullion chain stitch    کوک دوزی حلقه ای
Bullion rose stitch    کوک دوزی گل رز
Chain stitch    کوک زنجیره دوزی - قلاب دوزی
Twisted chain stitch    کوک زنجیره دوزی پیچیده
Catch stitch    کوک زیگزاگ
Criscross stitch    کوک زیگزاگ
Zig zag  stitch    کوک زیگزاگ
Twisted running stitch    کوک ساقه دوزی پیچیده
Overlapping stitch    کوک سر دوزی یا پاک دوزی
Fern stitch    کوک سرخس دوزی
Basting    کوک شل
Fly running    کوک شلال چین سوزنی
Cross stitch    کوک ضربدری - شماره دوزی
Vertical hemming stitch    کوک عمود بر حاشیه
Blanket stitch    کوک لبه دوزی پتو
Blind stitch    کوک مخفی
Combination stitch    کوک مرکب - دوزندگی
Even basting    کوک نیمه درشت
Chasing    کی زینگ - روشی از کالندر کردن
K value    کی ولیو - درجه سازگاری رنگینه ( بیانگر سازگاری رنگینه ها در ترکیب با هم  می باشد )
Boiling kiler    کی یر پخت - دیگ پخت
kier bleach    کی یر سفیدگری - عمل سفیدگری بوسیله جوشاندن در محلول قلیایی کی یر
Kichorkay    کیچورکای ( نوعی پارچه پنبه ای از هند شرقی )
Buckling    کیس شدن - پلسه شدن - چروک شدن - پیچش
Sac    کیسه
Film yarn woven sack    کیسه بافته شده با نخ نواری - کیسه گونی پلاستیکی
Haversack    کیسه پارچه ای - کیسه - خورجین
Dust bag    کیسه پرزگیر
Cell sack    کیسه سلولی
Gunny bag    کیسه گونی
Bagging    کیسه گونی - کیسه - دوختن کناره های پارچه به هم جهت شستشو
Packaging bag    کیف بسته بندی
Qualitative    کیفی - از نظر کیفیت
Fact    کیفیت - چگونگی - واقعیت
Constant quality    کیفیت دائمی
Premium quality    کیفیت عالی
Ktex    کیلوتکس - هزارتکس
Negligee    کیمونو( اباس رسمی ژاپنی)
Cake    کیک ریسندگی - بسته نخ فیلامنت ویسکوز که در حین ریسندگی در جعبه topham درست می شود
Guil-Tex    گیل تکس-سایت تخصصی نساجی

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل