تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
دیکشنری نساجی ص 4

چپ ختم می شود مانند حف لاتین z
Warp    تار - تار نساجی ( نخهای طولی پارچه ) - طناب - ریسمان - نخ تار - چله
Fiberize to    تار - لیف - لیفی شکل کردن
End    تار - نخ های طولی پارچه - نخ چله - نخ تار
Mixed end    تار اشتباه - تار مخلوط در پارچه
Fine end    تار باریک در پارچه ( خیلی کمتر از قطر نرمال )
Missing end    تار پارگی در پارچه
Broken end    تار پاره شده - تار پارگی در پارچه - اثر ناشی از پاره شدن تار در پارچه
Harness mark    تار پرز دار در پارچه
Tarpaulin    تار پولین - پارچه کرباسی قیراندود و ضد آب
Warp flat    تار جفتی در پارچه
weft way twist    تار راست در نخ پود در پارچه فاستونی - تاب چپ یا S در نخ پود پنبه ای
Ground warp    تار زمینه پارچه
Loose end    تار شل بافته
Slack thread    تار شل بافته در پارچه
Spidery    تار عنکبوتی - شبیه تار عنکبوت
Card web    تار عنکبوتی
Fibre fleece    تار عنکبوتی
Orb web    تار عنکبوتی
Arachnoid    تار عنکبوتی - بافتهای نرم و شل و توری
Cob web    تار عنکبوتی - چادری
Soiled end    تار کثیف در پارچه
End and pick    تار و پود
Warp and weft    تار و پود
Warp and woof    تار و پود
Stave    تار یا ورد در بافت ساتین یا سرژه
Tie back    تار کشیده شده در پارچه
Tight end    تار کشیده شده در پارچه - تار سفت در پارچه
Drawbacks    تار کشیده شده و سفت در پارچه - عیبی در پارچه که در اثر گیر کردن نخ تار در پشت ماشین بافندگی ایجاد می شود
Warp end out    تارپارگی در پارچه
Tartan    تارتن - نوعی پارچه چهارخانه رنگی با بافت تافته یا سرژه
Fibroin    تارچه ابریشم - رشته های ابریشم - فیبروئین - ماده اصلی الیاف ابریشم که بدون صمغ می باشند
Crossed ends    تارهای متقاطع یا کج در چله بافندگی
Heavy place    تاریا پود ضخیم در پارچه
Swift    تانبور بزرگ کارد ریسندگی - سیلندر بزرگ - سیلندر اصلی
Synthetic tannin    تانن مصنوعی - ترکیبات فنولیک سولفوریزه شده
Tank    تانک - مخزن
Transfer    تبادل - انتقال - تعویض اتوماتیکی
Ester interchange    تبادل استری
Interchange    تبادل داخلی - جابجایی
Ion exchange    تبادل یونی
Ion exchanger    تبادل کننده یونی - مبدل یونی
Contrast    تباین رنگی - کنتراست
Simultaeous contrast    تباین همزمان- تباین آنی
Evaporation    تبخیر
Vaporization    تبخیر- بخارسازی
Evaporated    تبخیر شده
Evaporate    تبخیر کردن
Vapourize    تبخیر کردن - تبخیر شدن
Vaporiz to    تبخیر کردن - تبخیر شدن - به شکل بخار در آوردن
Reforming    تبدیل - تغییر فرم
Transmutation    تبدیل - عوض
Tow to top cutting method    تبدیل الیاف تو به تاپس به روش برش الیاف
Tow to top stretching method    تبدیل الیاف تو به تاپس به روش کششی
Tow to yarn conversion    تبدیل الیاف تو به نخ
Saponify    تبدیل به صابون کردن - صابونی شده - صابونی کردن
Rag pulling    تبدیل تکه های پارچه و فرش کهنه پشمی به الیاف
Transmotation    تبدیل خود بخودی
Tow to top conversion    تبدیل دسته فیلامنتی الیاف به فتیله ضخیم - تبدیل تو به  تاپس
Conversion    تبدیل فیلامینت مصنوعی به الیاف بریده شده
Crystallinity    تبلور - درجه بلورین
Advertising    تبلیغات
Tebillized    تبیلایزد ( رزین اوره فرم آلدئید )
Terra alba    تترا آلبا - پودر سفید رنگ گیپز
Sodium tetraborate    تترابورات سدیم - بوراکس
Stabilization    تثبیت - تثبیت کردن - پایدارسازی
Fixation    تثبیت - تثبیت کالای نساجی - ثابت نمودن - تثبیت کردن
Dye fixing    تثبیت - تثبیت کننده رنگ
Hydro setting    تثبیت آبی
Dimensional stability    تثبیت ابعادی - ثبات ابعادی
Preliminary setting    تثبیت اولیه - رسوب دادن
Hydro fixation    تثبیت با آب - تثبیت آبی - تثبیت تر
Hot air setting    تثبیت با هوای داغ
Over set    تثبیت بیش از حد
Twist set    تثبیت تاب
Cohesive set    تثبیت چسبناک - ثبات القایی در مورد تثبیت تاب نخ با آب سرد
Therm setting    تثبیت حرارتی
Heat  setting    تثبیت حرارتی - تثبیت پارچه در استنتر - تثبیت رنگ با حرارت خشک - تثبیت ابعاد پارچه با حرارت خشک - تثبیت ابعاد پارچه با حرارت - اطو کاری چین پارچه
Heat setting of fibre    تثبیت حرارتی لیف
Dry fixation    تثبیت خشک
Permanent set    تثبیت دائم - ثبات دائمی - تغییر بعد ثابت - تغییر ابعادی ثابت - میزان ازدیاد طول الیاف پس از کشش تا حد پارگی
Permanent setting    تثبیت دائمی - ثبات دائم
Dry heat develop    تثبیت رنگ چاپ با حرارت دادن خشک در دمای بالا
Dry heat fixation    تثبیت رنگ چاپ با حرارت دادن خشک در دمای بالا - تثبیت خشک در دمای بالا
Set of dye    تثبیت رنگ روی منسوج - ثابت شدن رنگ روی منسوج
Plain set    تثبیت ساده
Annealing    تثبیت سریع و مداوم - تنش زدایی - گرم و سرد کردن کنترل شده - بازپخت - پخت مجدد - سرد کردن تدریجی پلیمر
Chemical setting    تثبیت شیمیایی
Stabilising    تثبیت کردن - پایدار کردن
Setting    تثبیت کردن - تثبیت ابعادی پارچه - ته نشین شدن - ثابت کردن - رگلاژ کردن - میزان کردن - تنظیم کردن - فیلتر گیری - تراکم
Set to    تثبیت کردن - تنظیم کردن - مستقر کردن - تثبیت نمودن طول و عرض پارچه به کمک بخار داغ یا حرارت خشک - تثبیت ابعادی نمودن پارچه
Satbilizer    تثبیت کننده - ماده تثبیت کننده - پایدار کننده
Stabiliser    تثبیت کننده ( تثبیت کننده مصرفی درفرآیند پلیمریزاسیون )
Temporary set    تثبیت موقت - ثابت موقتی ( تثبیت تاب نخ تحت عمل بخار دادن)
Final blowing    تثبیت نهایی کالای فاستونی
Fixative    تثبیت کننده - ثابت کننده
Empirically    تجربی
Experimental    تجربی - آزمایشی
Analysis    تجزیه - تجزیه پارچه - تجزیه و تحلیل - آنالیز
Decomposition    تجزیه - تفکیک - انحلال - فساد - تلاشی
Dimensional analysis    تجزیه ابعادی
Fission    تجزیه اتمی
Analitical    تجزیه ای
Volumetric analysis    تجزیه حجم سنجی - تیتراسیون
Thermal decomposition    تجزیه حرارتی
Pyrolysis    تجزیه حرارتی - پیرولیز ( شکستن مولکول های بزرگ توسط گرما )
Colour break up    تجزیه رنگ - تجزیه رنگی
Degredation    تجزیه شدن
Disintegrate    تجزیه شدن - تخریب شدن
Breakdown    تجزیه شدن ( مانند سوختن )
Dissolvable    تجزیه شدنی - حل شدنی
Decompozed    تجزیه شده - فاسد
Chemical analysis    تجزیه شیمیایی
Analysis of soup    تجزیه صابون
Metasthesis    تجزیه مجدد
Dissociation    تجزیه مولکولی - تجزیه یونی
Photodecomposition    تجزیه نوری
System analysis    تجزیه و تحلیل سیستمی
Ultimate analysis    تجزیه وزنی(موادشیمیایی)
Analyze    تجزیه کردن
Decompose    تجزیه کردن
Continuous pyrolyzer    تجزیه کننده حرارتی پیوسته
Peaked crimp effect    تجعد یا فر زیگزاگی
Agregation    تجمع (در رنگرزی ) - تجمع یونی
Coacervation    تجمع ذرات در توده های کوچک - منعقد شدن - توده ای شدن - لخته شدن - ژله ای شدن
Small aggregate    تجمع کوچک مولکول رنگینه
Aglomoration    تجمع مولکولی رنگینه
Equipment    تجهیزات - وسایل
Pneumatic equipment    تجهیزات بادی - وسایل پنوماتیک
Loom accessories    تجهیزات ماشین بافندگی  - قطعات اضافی ماشین بافندگی
unimpaired    تحت تاثیرقرارنگرفته-موثرنشده-اثرنپذیرفته
Thread transfer    تحویل پود بین سرماکویی ها - ردو بدل شدن نخ بین سرماکویی ها
Hook board    تخته زیر قلاب های ژاکارد
Plywood    تخته سه لا
Lags    تخته های سوراخدار زنجیر بافت دابی که تخته های چوبی در سوراخ های آن فرو برده می شود
Degradation    تخریب - پوسیدگی منسوج در اثر عوامل رنگرزی و سفیدگری و تکمیل و سایر عملیات شیمیایی - افت کیفی
Abate    تخفیف دادن_کاستن_رفع نمودن_کم شدن
Porousness    تخلخل - پوکی
Porosity    تخلخل - پوکی - مقدار هوای محبوس - در صد منافذ ( درصد هوای محبوس نسبت به حجم کل )
Draining    تخلیه
Blow off    تخلیه - تخلیه کردن - دمیدن - ضایعات پرزی
Exhaustion    تخلیه - رمق کشی حمام رنگ- حمام رنگ
Discharge to    تخلیه نمودن - خالی کردن
Drop to    تخلیه کردن - خالی کردن
Dropping    تخلیه کردن - خالی کردن - ضایعات
Seed cotton    تخم پنبه
Cotton seed    تخم پنبه - پنبه دانه
Bearded motes    تخم پنبه پرزدار - پنبه دانه
Decay    تخمیر - پوسیدن - فساد
Fermentation    تخمیر - فساد شیمیایی
Ammoniacal fermentation    تخمیر آمونیاکی
Alcoholic fermentation    تخمیر الکلی
Brew    تخمیر کردن - رقیق کردن - اختلاط
Fermentative    تخمیر کننده
Yeast    تخمیر کننده - مخمر
Estimated by sight    تخمین چشمی
Match prediction    تخمین مقایسه ای
Interference    تداخل
Fall on    تداخل رنگ ها در چاپ
Color over lapping    تداخل رنگی
IIIuminantion    تداخل نور
Oil preparation    تدارک روغن
Dabbed    تر نمودن - خیس کردن - مرطوب - پارچه خیس -  قطعه - تکه - اندکی
Dab    تر کردن - مرطوب سازی - اندکی- تکه - قطعه
Equiltbrium    تراز - تعادل
Level    تراز - یکنواخت
Trial balance    تراز آزمایشی
Spirit level    تراز الکلی
Balance    ترازو - موازنه - توازن - تعادل - متعادل سازی - میزان
Laboratory balance    ترازوی آزمایشگاهی
Analytical scale    ترازوی آنالیتیک
Torsion balance    ترازوی پیچشی ( ترازویی جهت آزمایش الیاف )
Analytical balance    ترازوی تجزیه ای - ترازوی آنالیتیک ( با دقت 0.001 تا 0.0001 گرم )
Precision balance    ترازوی حساس
Automatic balance    ترازوی خودکار
Balance analytical    ترازوی دقیق آزمایشگاهی - ترازوی آنالیتیکی - ترازوی تجزیه و آنالیز -
Triple beam balance    ترازوی سه اهرمی
Ordinary balance    ترازوی معمولی
Shearing    تراش دادن سطح پارچه - ماشین تراش - چیدن پشم گوسفند
Cutting    تراش سطح پارچه ( فاستونی ) - برش -  تراش دادن پارچه - ماشین تراش
Chip    تراشیدن - خرد کردن - تراشه
Sett    تراکم تاریا پود در پارچه
Stitch density    تراکم حلقه در کشباف
Tragon    تراگن ( نام تجاری آرد تخم اقاقیا )
Percalation    تراوایی - نفوذ
Traverse    تراورس - حرکات نوسانی - نوسان
Traverse fault    تراورس معیوب
Leakage    تراوش  - نشت
Percolation    تراوش - نشت کردن
Leak    تراوش کردن - نشت کردن
Jam    تراکم
Compaction    تراکم - فشردگی
Pitch    تراکم - گام - قیر اندود کردن - زفت -  تنظیم تن صورت - تعداد نخ خاب در یک اینچ فرش
Density    تراکم - وزن مخصوص - چگالی - غلظت - جرم مخصوص - تراکم چله - سفتی یا فشردگی یک بسته نخ مثل بوبین نخ که در نتیجه کشیدگی زیاد نخ بوجود می آید - تراکم پارچه - وزن پارچه بر واحد حجم - دانسیته
Electron dnsity    تراکم ابرالکترونی
Fabric density    تراکم پارچه- وزن مخصوص پارچه
Compressibility    تراکم پذیری - قابلیت تراکم
weft density    تراکم پود
Pick spacing    تراکم پودی پارچه
Warp density    تراکم تار
Pinning density    تراکم خارهای نوار خاردار
High sley    تراکم زیاد نخ تار در شانه بافندگی
Turpentine    ترپانتین - سقز ( بعنوان ضد کف استفاده می گردد )
Terpene    ترپانین
Terpolymer    ترپلیمر ( پلیمر متشکل از سه منومر متفاوت )
Rib set    ترتیب ریپسی - ترتیب ریبی ( در سوزنهای ماشین تریکوبافی)
Brittle    ترد - شکننده
Delineate    ترسیم کردن - توصیف کردن
Cosine    ترسیم کردن - کسینوس - از روانط مثلثاتی
Trace    ترسیم کردن - کشیدن - مقدارناچیز
Schematic    ترسیمی
Sour    ترش - ترش شده - اسید یا محلول اسیدی مورد استفاده در سفیدگری
Terephtalic acid    ترفتالیک اسید
Substrate    ترکیب اولیه - آماده رنگ شدن - کالایی که رنگ و یا مواد کمکی روی آن عمل می شود - جزء مورد واکنش
Soluble leuco compound    ترکیب لوکوی محلول - ترکیب لوکوی حل شونده
Short fibre reinforced composites    ترکیبات تقویت شده با الیاف کوتاه
Stabilized diazo    ترکیبات دی آزوی پایدار
Brake    ترمز - اهرم کمانی - وسیله کشیدگی نخ
Emergency brake    ترمز اضطراری
Shoe break    ترمز کفشکی
Thermoplastic    ترموپلاست ( دسته ای از پلیمرها که به طور مکرر می توان با حرارت دادن آنها را نرم و ذوب و شکل پذیر نمود )
General purpose thermoplastic    ترموپلاستیک با مصارف عمومی
Termosol    ترموزول - رنگرزی پارچه به روش ممتد
Thermoset    ترموست ( پلاستیکی که پس از تولید و یکبار ذوب شدن و شکل گیری  دیگر ذوب نمی شود )
Thermostat    ترموستات - کنترل کننده اتوماتیک درجه حرارت
Triacetate    تری استات
C.T    تری استات سلولز
Cellulose triacetate    تری استات سلولز
Trisodium phosphate    تری سدیم فسفات
Triphenylmethane    تری فنیل متان ( ماده حد واسطی در رنگسازی )
Trichloroethylene    تری کلر  اتیلن ( یکی از حلالهای آلی که در خشکشویی استفاده می شود )
Striped tricot    تریکو راه راه
Stripy fabric    تریکوی نایکنواخت - نا یکنواختی پارچه تریکوی ناشی از نایکنواختی نخ
Trimer    تریمر - ترکیب سه تایی منومر ها
Cyclic trimer    تریمر حلقوی - حلقه سه منومری
Knitted fabric    تریکو
Full fashioned    تریکو با بافت فولی فشن - نوعی از بافت پارچه در ماشین تریکو تاری
wrap knit    تریکو تاری - نوعی از بافت تریکو
Nylon tricot    تریکوی نایلونی
Closeness    ترکم
Bat    ترکه - چوب باریک - چوب نازک  ( جهت تهیه خمیر سلولز )
Combination    ترکیب
Composition    ترکیب
Synthesis    ترکیب - سنتز
Aromatic compound    ترکیب آروماتیکی - ترکیب حلقوی - ترکیب معطر
Acrylic compound    ترکیب آکریلیکی
Acrilonitrile    ترکیب اصلی الیاف اکریلن و اورلون
Addition compound    ترکیب اضافی - ترکیب افزایشی
Onium compound    ترکیب الکترون دوست
Benzylation compound    ترکیب بنزیله کننده
Tartar emetic    ترکیب پتاسیم آنتیموان تارتارات ( در رنگرزی با رنگهای بازیک بکار می رود )
Proxide compound    ترکیب پراکسیدی
Advanced composite    ترکیب پیشرفته - ترکیب پیچیده - ترکیب جدید
Thermosetting compound    ترکیب ترموست
Triethanolamine    ترکیب تری اتانول آمین
Coupling component    ترکیب جفت شونده - جزء زمینه - کوپله
Compounds of cyclic    ترکیب حلقوی
Cyclic compound    ترکیب حلقوی
Heterocyclic    ترکیب حلقوی مرکب
Hetrocyclic    ترکیب حلقوی مرکب
Aliphatic compound    ترکیب خطی آلی - ترکیب زنجیری - شبه حلقوی
Constrasted harmony    ترکیب رنگی متضاد هماهنگ - کنار هم قرار دادن چند رنگ متضاد بطوریکه نقش مطلوب و زیبایی ایجاد کند -ترکیب رنگی مطلوب - هماهنگی کنتراست رنگها
Twilled set    ترکیب سرژه ای
Trichromie    ترکیب سه رنگی ( برای ایجاد تنوع در رنگ )
Combine    ترکیب شدن - ترکیب کردن شیمیایی - ترکیب کردن
Heterocyclic compound    ترکیب شمیایی حلقوی
Ring compound    ترکیب شیمیایی حلقوی
Polar compound    ترکیب قطبی
Leuco compound    ترکیب لوکو - ترکیب محلول در آب رنگهای خمی - ترکیبات لوکوی رنگینه خمی
Amuno    ترکیب مخصوص ضد بید که در پشم به کار برده می شود
Reference compound    ترکیب مرجع - ماده مرجع
Complementary harmony    ترکیب مطلوب رنگهای مکمل - هماهنگی رنگهای مکمل
Inorganic compound    ترکیب معدنی - ماده غیر آلی
Bath recip    ترکیب موجود در حمام رنگرزی
Mono chromatic    ترکیب موزون رنگها در یک مجموعه
Vat acid    ترکیب نمکی رنگینه خمی
Ultimate composition    ترکیب نهایی
Composition of light    ترکیب نور
Pentavalent nitrogen compound    ترکیب نیتروژن پنج ارزشی - ترکیب ازت پنج ارزشی
Turbid    ترکیب کدر - تیرگی - تیره - کثیف
Vanadium chloride    ترکیب کلرید وانادیم ( که در رنگ مسکی آنیلین بعنوان حامل اکسیژن بکار می رود)
Complex compound    ترکیب کمپلکس - ترکیب پیچیده
Pick and pick combination    ترکیب یک پود در میان
Diazo compound    ترکیبات  دی آزو
Azocyclic    ترکیبات آزوئیک حلقوی - آزوسیکلیک
Nitrogenous compounds    ترکیبات ازت دار - ترکیبات نیتروژن دار
Hydrogen donator    ترکیبات ایجاد کننده یون هیدروژن
Associatin    ترکیبات با پیوند برگشت پذیر
Fibre reinforced composites    ترکیبات تقویت شده با الیاف
Long fibre reinforced composites    ترکیبات تقویت شده با الیاف بلند
Aromatic    ترکیبات حلقوی - بودار - آروماتیک - معطر
Coloured compound    ترکیبات رنگین - ترکیبات رنگی
Combined    ترکیبی - ترکیب شده
Decorative    تزئینی
Injection    تزریق
Vacuum assisted resin injection    تزریق رزین به کمک خلاء
Fuel injection    تزریق سوخت
Crocking test    تست ثبات سایشی رنگ پارچه - آزمایش ثبات رنگ پارچه در برابر سایش که با مالش نمونه تر و خشک به پارچه سفید انجام می شود
Braking resistance test    تست مقاومت پاره شدن ( نخ و الیاف )
Nail test    تست ناخن برای پارچه
Iodine test    تست ید- آزمایش ید
Oxidation accelerator    تسریع کننده اکسیداسیون
Bio enzyme    تسریع کننده بیو آنزیم که در پاک کننده ها عمل تشتشو را تسریع می کند
Catalysis    تسریع کننده واکنش شیمیایی - کاتالیزور
Belt    تسمه - با تسمه بستن - کمربند - خط رنگی
Vee belt    تسمه V شکل
V belt    تسمه V شکل - تسمهV
Hoop iron    تسمه آهنی
Shuttle guard plate    تسمه آهنی بالا و عقب جعبه ماکو ساده که از بالا آمدن جعبه جلوگیری می کند
Cog belt    تسمه چرخ دنده ای
Tangential belt    تسمه چرمی
Leather piking band    تسمه ضربه - شلاق
Buffer band    تسمه ضربه گیر
Check strap    تسمه ضربه گیر پشت چوب مضراب
Bale tie    تسمه فلزی دور عدل الیاف
Condenser tape    تسمه مقسم
Tape condenser    تسمه مقسم - دستگاه مقسم نواری - دستگاه تقسیم کننده نواری جلوی کارد پشم
Taping machine    تسمه مقسم - کندانسور - دستگاه تسمه ای تقسیم الیاف جلو جین پنبه ای و کارد پشمی
Sub box    تشتک زیر غلتکهای فشاری در ماشین شستشوی پارچه
Tax assessment    تشخیص مالیات
Enhance    تشدید رنگ
Intensifier    تشدید کننده
Ionizing radiation    تشعشات یونی
Sbedding    تشکیل دهانه تار - پوسته شدن و ریزش آهار از نخهای چله در حین بافندگی
Shed opening    تشکیل شدن دهانه نخ تار - باز شدن دهانه نخ تار
Balloning    تشکیل بالن - شکم انداختن نخ
Multiple shed formation    تشکیل چند دهنه
Bubbling of the filament    تشکیل حباب در فیلامنت زمان ریسیدن آن - ایجاد حباب در فیلامنت مصنوعی
Shed to    تشکیل دادن دهانه چله نخ تار - دهنه دادن به  چله نخ تار- ایجاد دهنه  چله نخ تار
Negative shedding    تشکیل دهنده منفی
Horizontal organization    تشکیلات افقی
Evolution    تصاحد - حذف
Random    تصادفی - اتفاقی - شانسی
Correction    تصحیح - ترمیم
Correction of faulty dyeing    تصحیح عیوب رنگرزی
Sublime    تصعید
Sublimation    تصعید ( تغییر حالت جامد به گاز )
water conditioning    تصفیه آب
water purification    تصفیه آب
Acquittance    تصفیه حساب - مفاصا حساب
Purify    تصفیه کردن - خالص سازی
Decision making    تصمیم گیری
Flat view    تصویر پیوستگی های بافت سطح پارچه
Attenuation    تضعیف - رقیق - رقیق سازی
Chromatic adaption    تطابق رنگی
Adaptive    تطبیقی
Hydrophilic lipophilic balance    تعادل  آب دوست  چربی دوست
Hydrophil lipophile balance    تعادل بین دو قسمت آب دوست و چربی دوست
HLB balance    تعادل بین گروه های آبدوست و آبگریز
Dyeing equilibrium    تعادل رنگرزی
Chemical equilibrium    تعادل شیمیایی
unstable equilibrium    تعادل ناپایدار
Fault rate    تعداد اشتباه
Bank of drop wire    تعداد تیغه های اره ای لامل ماشین بافندگی
Crown    تعداد تکرار نقشه قطعات سوزن ها در عرض زمینه نوار خاردار کارد - سرپوش - کلاه
Number of wind    تعداد حلقه پیچ نخ در یک نوسان روی بوبین
Courses per inch    تعداد حلقه های عرضی کشباف در یک اینچ
Reed pitch    تعداد دندانه شانه در یک سانتیمتر
C.P.C    تعداد رج بر سانتیمتر ( در پارچه کشباف )
Course per cm    تعداد رج بر سانتیمتر ( در پارچه کشباف )
Lay per inch    تعداد رج در یک اینچ
Wale per cm    تعداد ردیف بر سانتیمتر(در بافت حلقوی)
Reverse bend number    تعداد سیکل خمش
Number of flex cycle    تعداد سکل خمش
Number of filament    تعداد فیلا منتهای نخ
Dab/min    تعداد گیر الیاف در دقیقه ( در ماشین فرانسوی )
Nip  per min    تعداد گیر الیاف در دقیقه (در ماشین شانه فرانسوی ) پرش در دقیقه
machine allocation    تعداد ماشین تحت سرپرستی یک کارگر
Cloth count of    تعداد نخ تار و پود در هر سانتیمتر یا اینچ پارچه
Niw    تعداد یاردها در 0/25  اونس
Total warps    تعداد کل تار - کل چله نخ تار
Glass cut    تعداد کلافهای 100 یاردی در یک پوند
NaA    تعداد کلافهای 100 یاردی در یک پوند
Ng    تعداد کلافهای 100 یاردی در یک پوند - تعداد کلافهای 300 یاردی در 24 اونس
Yorkshire skeins woollen count    تعداد کلافهای 256 یاردی در یک پوند نخ پشمی
Ysw    تعداد کلافهای 256 یاردی در یک پوند نخ پشمی
Galashiels count    تعداد کلافهای 300 یاردی نخ در 1/5 پوند
Nel    تعداد کلافهای 300 یاردی در یک پوند
Linen cut    تعداد کلافهای 300 یاردی کتان دریک پوند
Teriff    تعرفه گمرکی
Definition    تعریف
Describe    تعریف کردن - توصیف کردن
Cut off date    تعطیل کارگاه برای رسیدگی به موجودی - بستن حسابها و خاتمه دوره مالی
Dispersion    تعلیق - دیسپرس - پراکندگی - دیسپرسیون - معلق بودن محلول مایع و ذرات جامد
Polydiserse    تعلیق با اندازه ذرات نایکنواخت
Adhesive dispersion    تعلیق چسب
Suspention    تعلیق ذرات
Sol    تعلیق کلوئیدی با ذرات کمتر از 0/1 میکرون
Dispersion medium    تعلیق نسبی - محیط تعلیق
Homo disperse    تعلیق یا امولسیون با اندازه ذرات یکسان - تعلسق همگن
under Write    تعهد-پذیره نویسی
Shuttling    تعویض اتوماتیکی ماسوره پود در ماکو
Doff    تعویض بسته پر با خالی ( در ماشینهای نساجی اعم از ماسوره و بوبین و بانکه الیاف و غیره )
Doffing    تعویض بوبین در ماشین فاخ - تعویض بوبین یا ماسوره پر یا خالی - برداشت محصول - جدا کردن - جدا کردن الیاف از سیلندر جلو کارد توسط شانه دافر - برداشتن - پایین گذاشتن
Sinkers    تعویض جعبه ماکو بدون استفاده از برآمدگی شبه بادامک - پیوستگی پود روی تار در نقشه بافت
Downing    تعویض چله در ماشین بافندگی
Creeling    تعویض دوک در ماشین فاخ - قفسه زدن - پر کردن قفسه با بوبین های نخ - تعویض بوبین های خالی قفسه با بوبین های پر
Hollochromism    تعویض رنگ ( که با تغییرات PH انجام می گیرد
Prin changing    تعویض ماسوره
Shuttle changing    تعویض ماکو
Package doffer    تعویض کننده اتوماتیک بوبین
Determination    تعیین - معین کردن - برآورد
Fadeometer    تعیین ثبات رنگ - تعیین کننده ثبات رنگ - ماشین استاندارد در جهت تعیین ثبات رنگ در برابر نور
Moisture determination    تعیین رطوبت
Valency bound    تعیین ظرفیت - جهش ظرفیت
Determine    تعیین کردن - مشخص نمودن
Feed    تغذیه - خوراک دادن
Bale automatic feeding    تغذیه اتوماتیک عدل الیاف
Overfeed    تغذیه اضافی
Over feed    تغذیه اضافی - تغذیه زیادی
Chute feed    تغذیه الیاف توسط لوله - سیستم شوت فید در حلاجی - سیستم تغذیه سریع در حلاجی
Let off    تغذیه تار به ماشین بافندگی
Drawing out motion    تغذیه قسمت رونده ماشین میول
Simple lap feed    تغذیه کننده میانی غیر مداوم بالشی
Streight fiber    تغذیه کننده میانی مداوم اروپایی
Positive let off    تغذیه مثبت نخ تار
Direct card feeding    تغذیه مستقیم کاردینگ ( بدون بالش )
Feeder    تغذیه کننده - خوراک دهنده
Card hopper    تغذیه کننده اتوماتیک پشت اولین کاردینگ پشم
Automatic feeder    تغذیه کننده انباری اتوماتیک در ماسوره پیچی و غیره
Tandem feeder    تغذیه کننده دوتایی ( دو تغذیه کننده پشت سر هم در ماشین جین پنبه و کارد پشم )
Automatic hopper feed    تغذیه کننده ذخیره ای اتوماتیک در ماسوره پیچی و غیره
Hooper feeder    تغذیه کننده ذخیره ای اتوماتیک در ماسوره پیچی و غیره - خوراک دهنده انباری اتوماتیک - مخزن تغذیه ماشین عدل شکن
Blending feeder    تغذیه کننده مخلوط کن
Direct feeder    تغذیه کننده مستقیم - تغذیه مستقیم
Apperley feed    تغذیه کننده میانی ( نوع ابرلی مداوم )
Blemire feed    تغذیه کننده میانی غیر مداوم ضربدری یا بلمایر
Cross fibre feed    تغذیه کننده میانی غیر مداوم ضربدری یا بلمایر
Ball and bank feed    تغذیه کننده میانی غیر مداوم فیتیله ای
Ball and creel    تغذیه کننده میانی غیر مداوم فیتیله ای
Fiber feed    تغذیه کننده میانی مداوم اروپایی
Continental board band    تغذیه کننده میانی مداوم موازی اروپایی
Graduated temperature    تغییر تدریجی دمای  حمام
Staining    تغییر رنگ - لکه گذاری سطحی - رنگرزی ضعیف و بی ثبات سطحی - قابلیت رنگ پذیری مختصر پارچه، کاغذ ، چرم و غیره - لکه گذاری غیر منتظره در عملیات نساجی
Style change    تغییر روش - تغییر سبک - تغییرشیوه - تعویض نوع پارچه
Shearing strain    تغییر شکل برشی
Shift    تغییر مکان - شیفت
Solvatochromism    تغییر یا انتقال یک رنگ توسط حلال - تعویض محل و شدت طیف جذبی توأ م با تعویض پلاریته حلال
Alteration    تغییر - اصلاح - تبدیل - اختلال
Yield strain    تغییر بعد تسلیم - تغییر ابعادی در  نقطه تسلیم - کرنش در  نقطه تسلیم
Fluctuating    تغییر پذیر - متغیر
Variability    تغییر پذیری
Alter    تغییر دادن
Alter to    تغییر دادن
Modifiction    تغییر دادن _فیزیکی ویا شیمیایی
Variator    تغییر دهنده سرعت
Discolouration    تغییر رنگ - بی رنگ شدن - بی رنگ سازی - رنگ پریدگی
Discolour    تغییر رنگ - رنگ پریدگی
Cross staining    تغییر رنگ عرضی
Thixotropy    تغییر سیالیت با گذشت زمان - تغییر ویسکوزیته با گذشت زمان ( حالت برخی از ژلاتین ها که با همزدن و یا تکان دادن ویسکوزیته آنها کاهش می یابد و پس از راکد ماندن بحالت اولیه باز می گردند )
Immediate                elastic deformation    تغییر شکل الاستیک و فوری
Volumetric strain    تغییر شکل حجمی - کرنش حجمی
Deform    تغییر شکل دادن
Transformation    تغییر شکل دادن
Linear strain    تغییر شکل طولی
Longitudinal strain    تغییر شکل طولی
Transversal strain    تغییر شکل عرضی
Transverse strain    تغییر شکل عرضی
Chemical change    تغییر شیمیایی
Change in legth    تغییر طول
Reversible length change    تغییر طول برگشت پذیر
Fume fading    تغییر فام رنگهای دیسپرس در برابر گازهای موجود در هوا - پریدگی رنگ دیسپری در برابر هوای آزاد
Physical variation    تغییر فیزیکی
Immutability    تغییر ناپذیری
Degraded    تغییر یافته
Modified    تغییر یافته - اصلاح شده
Cross sectional variations    تغییرات موضعی ( در نخ )
undegraded    تغییرنکرده-تغییرنیافته
Floss silk    تفاله ابریشم
Cotton cake    تفاله پنبه دانه
Variation    تفاوت - تغییر
Direconal frictional    تفاوت اصطکاک میان دو جهت حرکت از انتهای لیف پشم به طرف سر لیف و برعکس آن
Threshold colour    تفاوت رنگ - معیار اختلاف بین دو رنگ نزدیک به هم
Ending    تفاوت رنگ در طول پارچه - جذب سریع رنگ در پارچه در ماشین ژیگر بطریقی که یک طرف پارچه کمرنگ و طرف دیگر کاملا پر رنگ شده باشد
Head to tail dyeing problm    تفاوت رنگها ی دو سرپارچه رنگرزی شده با ژیگر - اشکال تفاوت عمق رنگ در دو سر پارچه رنگ شده توسط ژیگر ( که بدلیل افزودن یکباره رنگینه به ماشین ژیگر ایجاد می شود )
Colour rendering    تفسیر رنگ
Tiftik    تفنگ ( لغت ایرانی منسوخ شده جهت پارچه تهیه شده از کرک شتر{ در قرن 17 })
Fractionating    تفکیک جزء به جزء
Symmetry    تقارن
Synchronism    تقارن
Demand    تقاضا
Flyer lead    تقدم فلایر - بیشتر بودن سرعت دورانی فلایر نسبت به بوبین در ماشین فلایر
Transposition    تقدم و تاخر - تقابل - جابجاشدگی
Distilation    تقطیر
Distil    تقطیر - تقطیر کردن
Distill    تقطیر - تقطیر کردن
Distillation    تقطیر - رمق کشی
Denaturing    تقلیب - تقلبی نمودن - تولید جنس تقلبی
Comformity    تقلید - پیروی
Reinforcement    تقویت - تقویت کننده
Reinforced    تقویت شده
Reinforce    تقویت کردن - مسلح کردن
Extender    تقویت کننده
Reinforcer    تقویت کننده - کمکی
Single strand    تک رشته - نخ یک لا
Single cylinder    تک سیلندر
Single filament    تک فیلامنت
Single    تک لایه - یک لا - تک - واحد
Single  fibre    تک لیف
Single stage    تک مرحله ای - یک مرحله ای
Simultaeous draw texturing    تکسچرایزینگ و کشش همزمان
Sequential draw texturing    تکسچره کردن به روش کشش جداگانه
Spin texturing    تکسچره همزمان با تولید الیاف مصنوعی - تکسچره کردن حین ریسندگی
Silk finishing    تکمیل ابریشمی - ابریشم نما کردن
Scotch finish    تکمیل اسکاتلندی - تکمیل ویژه ای روی پارچه پشمی
Shreiner finish    تکمیل براق نمودن پارچه پنبه ای با غلتکهای  فشاری
Spread coating finish    تکمیل پوشش کامل
Soap shrunk finish    تکمیل جمع کننده پارچه فاستونی در حمام آب و صابون
Suede finish    تکمیل جیر
Sueding    تکمیل چرم نما کردن پارچه مخملی - خار زنی
Special finishes    تکمیل ویژه پارچه ( مثل ضد آب - ضد چروک - نرم کردن و غیره )
Pump    تلمبه - پمپ
Vane pump    تلمبه پره ای - پمپ پرده ای
Perfect    تمام - درست - کامل
All wool    تمام پشم ( پارچه هایی که نخ آن از پشم نو و خالص می باشد - پارچه پشمی یا فاستونی که درصد خیلی کمی الیاف پنبه در آن وجود دارد )
Panchromic    تمام رنگی
Colour discrimanation    تمایز رنگی
Obliquity    تمایل - کجی - انحراف
Lyophilic    تمایل حل شدن ذرات
Affinity    تمایل رنگ به منسوج - میل ترکیبی - تمایل جذبی - تمایل کمی جذب رنگ - تمایل جذب رنگ از نظر کمیت
Substantive dyeing    تمایل رنگرزی ذاتی رنگینه - تمایل ذاتی ماده رنگزا برای رنگرزی منسوج
Temple    تمپل - کناره گیر پارچه
Concentrate    تمرکز دادن - غلیظ کردن - پر مایه نمودن -تغلیظ
Step cleaner    تمیز کننده پله ای الیاف ( پنبه )
Superior cleaner    تمیز کننده پله ای الیاف ( پنبه )
Super jet cleaner    تمیز کننده فواره ای الیاف ( پنبه )
Fettling    تمیز کردن ماشین کاردینگ
Cleaner    تمیز کننده
Air stream cleaner    تمیز کننده فواره ای الیاف
Pirn stripper    تمیز کننده ماسوره
Vacuum stripper    تمیز کننده مکشی
Yarn cleaner    تمیز کننده نخ
Felt rubber    تمیز کننده نمدی غلتکهای کشش - قطعه چوبی با روکش نمدی که تمیز کننده زیر غلتکهای کششاست
Cleaning    تمیزسازی - تمیز کردن
Ultra cleaner    تمیزکننده پله ای الیاف
Traveller cleaner    تمیزکننده متحرک
Long ton    تن بزرگ ( واحد وزن انگلیسی معادل 2240 پوند است )
Colour terminology    تن رنگ - اصطلاحی که در بر گیرنده تمام خصوصیات فیزیکی یک رنگ می باشد
Bright ton of colour    تن روشن یک رنگ - فام روشن یک رنگ
Short ton    تن کوچک ( معادل 2000 پوند یا 907/185  کیلوگرم)
Dull tone of colour    تن مات رنگ - فام مات رنگ - الیاف با رنگ مات - ماتی رنگ در الیاف
Proportion    تناسب
Contradiction    تناقض
Alternate    تناوب - متناوب - متوالی
Periodica    تناوبی - متناوب
Tincture    تنتور ( ماده ای حل شده در الکل )
Depression    تنزل - کم شدن - رکود اقتصادی
The stress    تنش  - شدت خستگی
Stress    تنش - خستگی
Elastic stress    تنش ارتجاعی
Shearing stress    تنش برشی - خستگی برشی
Yield stress    تنش تسلیم - تنش در  نقطه تسلیم
Mass stress    تنش جرمی
True stress    تنش حقیقی
External stress    تنش خارجی
Compressive stress    تنش فشاری - خستگی فشاری
Compression stress    تنش فشاری - نیروی فشار - بار فشار
Specific stress    تنش مخصوص
Compound stress    تنش مرکب - خستگی مرکب
Tangential stress    تنش مماسی - تنش برشی - خستگی برشی
Ultimate stress    تنش نهایی-متزلزل
Interal  stresses    تنش های داخلی
Ultimate tensile stress    تنش کشش نهایی
Draw stress    تنش کششی
Tensile stress    تنش کششی - خستگی کششی
Drawing tension    تنشش کشش
Tune    تنظیم
Adjustment    تنظیم - دقیق - مرتب
Adjusting PH    تنظیم PH
Close setting    تنظیم دقیق
Creel peg setting    تنظیم سوزن قفسه پود (در ماشین بافندگی بدون ماکو که باید از سر بوبین تا سوراخ راهنما 2/5 برابر طول تراورس نخ روی بوبین پود باشد
Setting and timing    تنظیم فاصله ای و زمانی - تنظیم فاصله غلتکها و زننده ها در ماشین شانه - فیلر گیری و زمان بندی
Roll setting    تنظیم فاصله بین غلتکها ی کشش - فاصله تنظیمی بین غلتکهای کشش
Roller setting    تنظیم فواصل بین غلتکها - فیلر گیری غلتکها ( ماشین فتیله )
Card setting    تنظیم فواصل در ماشین کارد - فیلرگیری در ماشین کارد
Suds regulator    تنظیم کننده کف
Collimating    تنظیم نمودن
Tuning    تنظیم کردن ماشین ( برای بهتر کردن راندمان )
Regulator    تنظیم کننده - کنترل کننده طول زنجیر در پلیمریزاسیون
Feed regulator    تنظیم کننده میزان تغذیه - تنظیم دستگاه خوراک ( ریسندگی )
Foam regulator    تنظیم کننده کف
Variety    تنوع - گوناگونی - متنوع - نوع
Diversification    تنوع تولید
Residue    ته مانده - باقیمانده - پسمانده
Flocculation    ته نشین شدن - تجمع - ژل شدن - لخته ای شدن - سفت شدن
Settle    ته نشین شدن - ته نشین کردن
Settle out    ته نشین شدن - رسوب شدن
Sedimenetation    ته نشین شدن تعلیق - رسوب شدن امولسیون
Setlling    ته نشین کردن - رسوب کردن - ته نشین شدن - رسوب شدن
Precipite    ته نشین کردن - ایجاد رسوب
Ventilation    تهویه
Aerospace    تهویه - هوا دهی - هوا دیدن
Air conditioning    تهویه مطبوع
Lap forming    تهیه بالش الیاف
Pattern preparation    تهیه طرح
Specimen preparation    تهیه نمونه
Converter tow    تو - دسته الیاف فیلامنتی
Tow    تو - دسته الیاف فیلامنتی مصنوعی شبیه فتیله
Retract    تو بردن - توکشیدن
Tweed    توئید - بافت پشمی چهارخانه - پارچه مخلوط پشم و پنبه راه راه مردانه - نوعی فاستونی
Colour matching functions    توابع رنگ همانندی
Hydrophil lypophile balance    توازن هیدروفیل لیپوفیل - تعادل  آب دوست  چربی دوست
Tensity    توان کشش - نیروی کشش - نیروی کشیدگی الیاف - سفتی - شدت
Robustness    توانایی
Produce    تواید کردن - فراهم کردن
Piece goods    توپ پارچه - طاقه پارچه - قواره پارچه - پارچه - قماش
Yellow berry    توت زرد - توت ایرانی - رنگینه زرد طبیعی شماره های 13،14،15 کالرایندکس موجود در برگ توت
Attention    توجه - دقت
Toucha    توچا ( فرش پشمی مرغوب بافت شوروی سابق )
Loose stock    توده الیاف
Net    تور - توری - بافت مشبک - بافت منفذ دار- پارچه تور ساده - وزن خالص - شبکه - واضع - خالص
Lace    تور - نوار - قیطان - بند کفش- پارچه مشبک یا منفذ دار - بند - توری طرح دار
Torr    تور ( واحد فشار و معادل یک میلیمتر جیوه )
Camouflage net    تور استتاری
Elasticated net    تور الاستیک - تور کشسان
Sand fly netting    تور با منافذ لوزی شکل - تور سند فلای - تور پشه بند - تور با منافذ الماسی
Netting    تور بافی - تور دوزی - شبکه بندی - توری - شبکه
Needle point lace    تور بافی روی مقوا باسوزن و نخ پنبه ای یا کتانی
Mock leno    تور بدلی
Seine    تور بزرگ ماهیگیری
Raschel lace    تور راشل - توری بافت راشل
Dye net    تور رنگرزی - کیسه توری مخصوص رنگرزی پارچه کشباف و جوراب ( که سبب کاهش اصطکاک و سایش در حین رنگرزی می شود)
Imitation lace    تور گلدار ماشینی - تور گلدار بدلی
Tulle    تور لانه زنبوری - تور موسوم با تال - پارچه تور ابریشمی نازک ( ویژه روسری و لباس زنانه )
Lacy    تور مانند - تورشکل - شبکه ای - بند دار - قیطانی
Cargo net    تور مخصوص حمل بار از کشتی
Hairnet    تور موی سر
Darned lace    تور نقش دار
Banded lace    تور نواری
Angel lace    تور نواری انجل
Beading    تور نواری گلدار
Dentelle de lin    تور کتانی فرانسوی
Corsety net    تور کشباف ویژه کرست
Lacer    تورباف - تور دوز
Doup weave    توربافی
Doupe weave    توربافی
Cross weaving    توربافی - نوعی بافت که در آن تارها را هم قطع می کنند یعنی روی هم قرار می گیرند
Lace stripe    توربدلی - پارچه ساده بافت با راههای کم تراکم تور
Cleavage    تورق - ورقه ورقه شدن- ورقه ورقه نمودن
Springback    تورم - باد کردن
Tumidity    تورم - باد کردگی - ورم
Swell    تورم - بادکردگی- متورم شدن - باد کردن- ترمز ماکو
Swelling    تورم - بادکردن - تورم الیاف
Inflate    تورم - متورم شدن - ورم کردن - باد کردن
water swelling    تورم آبی - تورم در آب
Dieswell    تورم پلیمر ریسندگی به محض خروج از روزنه رشته ساز
Die swell    تورم پلیمر ریسندگی پس از خروج از روزنه رشته ساز
Volume swelling    تورم حجمی
Axial swelling    تورم طولی - تورم محوری
Transterse swelling    تورم عرضی
Transverse swelling    تورم عرضی - تورم مقطعی
Soft swell    تورم لیف
Limited swelling    تورم محدود
Anisotropic swelling    تورم نا همگن- تورم غیر متجانس
Litmus    تورنسل
Tull    توری
Lacing    توری - توربافی - تور - دوختن یا بهم بستن کارت های نقشه ژاکارد با ریسمان
Silk screen    توری ابریشمی - شابلون ابریشمی - نوعی توری با منافذ بسیار ریز ( در صنعت چاپ )
Curtain net    توری پرده ای - پرده توری
Leavers lace    توری لیورس
Distribution    توزیع - پخش
Distribute    توزیع - پخش کردن
Frequency distribution    توزیع فراوانی
Normal distribution    توزیع فراوانی نرمال
Molecular weight distribution    توزیع وزن مولکولی
Distributor    توزیع کننده ( در ریسندگی)
Tosylation    توزیلاسیون - توزیله کردن - ایجاد پیوند گوگردی در سلولز
Measuring    توزین - اندازه گیری (وزن کالا)
Product development    توسعه محصول
Topham box    توفام باکس ( جعبه ریسندگی سانتریفوژ جهت تهیه الیاف مصنوعی )
Topham pot    توفام پات - مترادف کلمه توفام باکس - جعبه ریسندگی سانتریفوژالیاف مصنوعی
Stop on change    توقف ماشین بافندگی درست پس از تعویض اتوماتیکی ماسوره پود
Shuttle catching in    توقف ماکو در دهانه تار
Manuafacturing    تولید - عملیات تهیه
Production    تولید - محصول - بهره برداری - مصنوعات
Output    تولید (در ماشین فتیله) - فتیله خروجی در واحد زمان از ماشین فتیله
Mass production    تولید انبوه
High production    تولید انبوه - تولید زیاد - تولید بالا
Trubenizing    تولید پارچه سفت با چسباندن دو پارچه بهم ( جهت کاردبردهایی مثل لایی یقه )
Making up    تولید پوشاک - خوراک دادن الیاف به ماشین - انتقال خوراک الیاف از یک ماشین به ماشین دیگر  - طاقه پیچی پارچه
Batch production    تولید دسته ای - تولید عمده
Colour reproduction    تولید رنگ
Optimum output    تولید مطلوب
Generate    تولید کردن
Producer    تولید کننده
Tumescal O.P    تومسکال O.P - نام تجاری ارتو فتیل فتل
Toyoenax GG    تویانکس جی جی ( ویسکوز سخت )
weft threads    توکار قالی - نخ پود قالی
Titration    تیتراسیون - تیتر سنجی - تیتر نمودن
Dimness    تیرگی - تاری - ماتی - کم نوری
Blurring    تیرگی - ماتی - نامشخص به نظر رسیدن
Haze    تیرگی - کدری - تاریکی
Dullness    تیرگی - کدری - ماتی
Darkness    تیرگی ( عکس روشنی )
Darkle    تیره - تاریک
Mirk    تیره - تاریک
Murk    تیره - تاریک
Dark    تیره - تاریک - رنگ تاریک
Dull    تیره - مات
Dingy    تیره رنگ - دودی رنگ - چرک
Dim    تیره سازی - تاریک کردن - کم نور - تیره رنگ
Bloom    تیره کردن - مات سازی- رنگ سفید کرمی پنبه - رنگ خاکستری مایل به قهوه ای پارچه کرکدار - کدر شدن رنگ
Aqua fortis    تیزاب - جوهر شوره - اسیدنیتریک
Aqua regia    تیزاب سلطانی
Cleaning doctor    تیغ تمیز کننده رنگ از روی غلتک چاپ
Shearing blade    تیغ ماشین تراش پارچه
Blade    تیغه
Griff    تیغه
Beater pick    تیغه - تیغه زننده
Slider bar    تیغه اره کشوئی لامل
Stripping rail    تیغه پاک کننده ( در زننده )
Colour doctor blade    تیغه پاک کننده رنگ اضافی از غلتک حکاکی شده در ماشین چاپ غلتکی - تیغه تمیز کننده غلتک از رنگ اضافی در ماشین چاپ غلتکی
Gripper opener blade    تیغه پود آزادکن
Straight edge cleaner blade    تیغه تمیز کننده لبه صاف
Serrated edged clearer blade    تیغه تمیز کننده لبه کنگره ای
Plaugh knive    تیغه تمیز کننده
Doctor blade    تیغه تمیز کننده در ماشین چاپ غلتکی
Lint doctor    تیغه تیزی در ماشین چاپ که پرز و نخهای اضافی روی پارچه را می گیرد
Doctor knife    تیغه رنگ صاف کن غلتک چاپ
Ledger blade    تیغه زیر غلتک تیغه ای تراش پارچه
Noil knife    تیغه ضایعات
Contact bar    تیغه عرضی الکتریکی لامل
Drop wire bar    تیغه عرضی لامل (الکتریکی )
Fall plate    تیغه قلزی
Drop wire rail    تیغه لامل تیغه اره ای
Reciprocating knife    تیغه نوسان کننده
Traction knife    تیغه کشنده - تیغه قلاب کش
Knife    تیغه یا چاقوی ژاکارد
Knive    تیغه یا چاقوی ژاکارد
Tintometer    تینتو متر - دستگاه اندازه گیری رنگ آب
Thinner    تینر - ماده رقیق کننده - ماده روان کننده
Take up    تیک آپ - مقدار برداشت مایع توسط پارچه در ماشین پد
Monatomic    تک اتمی - یک اتمی
Inividuall    تک تک - انفرادی - انحصاری
Mono cylinder    تک سیلندری - باز کننده افقی تک سیلندری
Monochromatic    تک فام - مونوکروماتیک - یکرنگ - یکنواخت رنگی
Monochromator    تک فام ساز - تک رنگ کننده
unit process    تک فرایند
Mono filament    تک فلا منت
Monofilament    تک فلا منتی
Monomolecular    تک ملکولی
Reproducibility    تکرا رپذیری - قابلیت تولید دو باره
Reproduceability    تکرا رپذیری - قابلیت تولید مجدد
Iteration    تکرار
Garter stitch    تکرار یک در میان یک حلقه عمودی و یک حلقه افقی در کشباف پودی پشت و رو یکی
Tex    تکس ( وزن یک کیلوگرم نخ بر حسب گرم ) - واحد ظرافت و نمره نخ و الیاف - روش متریک شماره گذاری نخ
Texture    تکسچر - بافت - زمینه - طرح - نقشه - نقش - تراکم تار و پود در اینچ پارچه
Texturizing    تکسچرایزینگ - تکسچره کردن ( انجام عملیات گوناگون بر روی الیاف مصنوعی جهت نزدیک کردن خواص فیزیکی آنها به الیاف طبیعی نظیر فر و موج دادن و حجیم سازی )
Knit crimping    تکسچرایزینگ به روش بافت و شکافت
Blade edge crimping    تکسچرایزینگ لبه ای
Air texturing    تکسچرایزینگ هوا
Draw_texturing    تکسچرایزینگ کششی
Jet stream texturizing    تکسچره سازی به کمک جریان هوا
Overedge texturing    تکسچره کردن به روش لبه داغ
Cold edge texturing    تکسچره کردن به روش لبه سرد
Trapped twist texturing    تکسچره کردن به کمک تاب تله ای
Two zone draw texturing    تکسچره کردن توسط دو منطقه کشش - تکسچره کردن با روش کشش جداگانه
Twist crimped yarn    تکسچره کردن نخ به کمک تاب
Crystal monochromat    تکفام ساز بلوری
Friction finish    تکمیل  اصطکاکی
Finish    تکمیل - پرداخت کردن
Anti static finish    تکمیل آنتی استاتیک - عمل نمودن منسوج با مواد آنتی استاتیک جهت ضد الکتریسیته ساکن نمودن آن
Finished anti static    تکمیل آنتی استاتیک شده- تکمیل ضد الکتریسیته ساکن شده
Cloth finishing press    تکمیل اتوی پارچه
Beetling    تکمیل افزایش دهنده جلای پارچه
Doctor finish    تکمیل با پارو
Embossed finish    تکمیل برجسته
wash and wear finish    تکمیل بشور و بپوش در پارچه
After finish    تکمیل بعدی
Knitted fabric finishing    تکمیل پارچه تریکو
Raised finished    تکمیل پرزی
Back finish    تکمیل پشت کالا
Durable finish    تکمیل ثابت کالای نساجی
Glossy finish    تکمیل جلا دهی
Permation finish    تکمیل دائم
Permanent finish    تکمیل دائمی کالای نساجی
Pressure blowing    تکمیل دکو تایزینگ نموذن به کمک بخار تحت فشار
Finish decatizing    تکمیل دکوتایزینگ - تکمیل دکاتیزه
Resin finishing    تکمیل رزینی
Resin finish    تکمیل رزینی - تکمیل ضد چروک
Zinc finish    تکمیل روی نمودن منسوجات - تکمیل کالندر پارچه پنبه ای با غلتکهایی از جنس فلز روی
Glazed finish    تکمیل سخت و براق
Finished    تکمیل شده
Glace    تکمیل شفاف و روشن روی پارچه - نوعی پارچه انگلیسی که دارای تار پنبه و پود پشم از جنس مو می باشد
Cireing    تکمیل صیقلی و براق نمودن پارچه ابریشم یا رایون توسط مواد تعاونی و غلتکهای کالندر
water repellent finish    تکمیل ضد آب
water proof finish    تکمیل ضد آب کردن
Fire resistant finish    تکمیل ضد آتش کردن پارچه
Antistatic finish    تکمیل ضد الکتریسیته ساکن
Non swell finish    تکمیل ضد تورم
Non shirink finish    تکمیل ضد جمع شدگی
Crease resist finish    تکمیل ضد چروک
Crease resist finishing    تکمیل ضد چروک - تکمیل مقاوم کردن در برابر چروک
Crease resistant finish    تکمیل ضد چروک پارچه
Crease resistant finishing    تکمیل ضد چروک منسوجات سلولزی
Anti creased finish    تکمیل ضد چروک کردن
Non slip finish    تکمیل ضد لغزش
Non-felting finish    تکمیل ضد نمدی
Finisher    تکمیل گر - تکمیل کننده کارگر یا متخصص در کارگاه رنگرزی و سفید گری و یا تکمیل
Lacquer finish    تکمیل لاکی - عملیات شیمیایی که باعث به وجود آمدن فیلم نازک شفاف بر روی پارچه می شود
London shrun    تکمیل مخصوص پشم ( غوطه ور کردن پارچه در آب جوش و سپس فرو بردن در آب سرد و پس از این عملیات خشک کردن پارچه بدون کشیدن آن )
Brush pile finishing    تکمیل مخمل با برس جهت افزایش جلاء
Pile finishing    تکمیل مخملی - تکمیل خاب دار کردن
Velvet finish    تکمیل مخملی - مخمل نما کردن پارچه
Flame resistant    تکمیل مقاوم کننده پارچه در برابر شعله
Temporary finish    تکمیل موقت کالای نساجی
waxing finish    تکمیل مومی - عمل تکمیلی که به پارچه های پنبه ای شفافیت می دهد
Mechanical finishing    تکمیل مکانیکی - عملیات تکمیلی غیر شیمیایی
Hevilliering    تکمیل مکانیکی برای افزایش جلا و نرمی پارچه
Chasing calender    تکمیل مکانیکی برای بخشیدن جلاء به پارچه
Beetle finish    تکمیل مکانیکی جهت افزایش جلای پارچه
Felting finish    تکمیل نمدی کردن پارچه پشمی - نوعی تکمیل در پارچه پنبه ای ( که با خار زدن پرز پارچه را بیرون آورده و سپس در زیر فشار کالندر به آن حالتنمدی می دهند )
After treatment    تکمیل نهایی - عملیات بعدی - عملیات انتهایی - شستشوی پایانی
Chlorine retention    تکمیل های رزین روی پارچه های پنبه ای  و ویسکوز
Full finish    تکمیل هر دو روی پارچه ( مخصوصا پارچه پشمی )
Textile finishing    تکمیل کالای نساجی
Fire retardant finish    تکمیل کند کننده اثر آتش روی الیاف و کالای بافته شده
Flame retardant    تکمیل کند کننده اثر شعله روی لیف
Quarpel    تکمیلی برای لباسهای نظامی
Capital intensive technology    تکنولوژی سرمایه بر - تکنولوژی گران
Mali technique    تکنیک ملیمو - مالیپول و مالیوات
Multicolour techniques    تکنیکهای چند رنگی
Rag    تکه پارچه - تکه پارچه کهنه
Applique    تکه دوزی -  بافندگی
Fadeless    ثابت - باثبات -( اصطلاحی در مورد رنگهایی که ثبات آنها در برابر نور و شستشو عالیست )
Stabilised    ثابت - پایدار - پایدار شده - تثبیت شده
Stabilized    ثابت - پایدار- تثبیت کردن - پایدار سازی
Constant    ثابت - مقدار ثابت - ضریب ثابت - (ضریب ثابت یا ویژه )
Sun fast    ثابت آفتابی - رنگ ثابت در برابر نور آفتاب
Ebbullioscopic constant    ثابت افزایش نقطه جوش مولکولی
Elastic constant    ثابت الاستیک - ثابت ارتجاعی
Twist constant    ثابت تاب - فاکتور تاب
Dissociation constant    ثابت تجزیه
Production constant    ثابت تولید
Fast to washing    ثابت در مقابل شستشو
Fast to light    ثابت در مقابل نور
Dielectric constant    ثابت دی الکتریک
Relative dielectric constant    ثابت دی الکتریک نسبی ( در پشم )
Lay constant    ثابت ردیف ( بوبین پیچی نیمچه نخ در فلایر )
Knock off constant    ثابت قطع کن بالش در ماشین متکاپیچی
Set    ثابت کردن - ثابت شدن - تثبیت - حالت پایدار و ثابت - دست - یکدست - تراکم چله - دستگاه - مجموعه - دسته- تیز کردن - به کارانداختن - دوره - وهله - مرحله - وضع کارگذاشتن
Substantivity constant    ثابت میل جذبی
Diffusion constant    ثابت نفوذ
Cryscopic constant    ثابت کاهش نقطه ذوب ملکولی
Fixing    ثابت کردن رنگ در پارچه ( بوسیله مواد تعاونی و یا شستشو و بخار دادن پارچه رنگ شده )
Draft constant    ثابت کشش
Sec    ثانیه
Second    ثانیه - دوم - دومی - ثانوی
Factness    ثبات
Firmness    ثبات - استحکام
Constancy    ثبات - پایداری
Fastness    ثبات - پایداری -مقاومت - قابلیت رنگ در نگهداری فام خود در مقابل نور و شستشو و عرق بدن
Poise    ثبات - توازن - وضع - نگهداری -آونگ
Durability    ثبات - دوام - پایداری
Economic stability    ثبات اقتصادی
Known fibres constant    ثبات الیاف شناخته شده
Fastness to combined bleach    ثبات پارچه رنگی در مقابل سفید گری
Sulblimation fastness    ثبات تصعیدی
Sublimation fastness    ثبات تصعیدی ( در مورد رنگ )
Fastness sublimation    ثبات تصعیدی
Heat set    ثبات حرارتی  - تثبیت حرارتی
Heat stability    ثبات حرارتی - پایداری حرارتی
Fastness to gas fume    ثبات در برابر بخار گازها
Fabrication fastness    ثبات در برابر مواد شیمیایی ( مصرفی در مقدمات و تکمیل کالای نساجی )
Light fastness    ثبات در برابر نور - ثبات نوری
Fastness to steaming    ثبات در مقابل بخار
Fastness to shrinkage    ثبات در مقابل جمع شدگی
Fastness to cross dyeing    ثبات در مقابل رنگرزی مخلوط
Fastness to finishing    ثبات در مقابل عملیات تکمیلی - ثبات در مقابل سفید گری با آب اکسیژنه
Thermal stability    ثبات در مقابل گرما - ثبات حرارتی
Fastness to stoving    ثبات در مقابل گوگرد
weathering    ثبات رنگ پارچه در معرض هوا
weathering fastness    ثبات رنگ کالا در برابر جریان هوا
Color fastness    ثبات رنگی - ثبات رنگ کالای نساجی
Fastness of dyestuff    ثبات رنگینه
Fastness to light    ثبات رنگینه در برابر نور
Fugitometer    ثبات سنج نوری
wash fastness    ثبات شستشویی
washing fastness    ثبات شستشویی
water fastness to    ثبات شستشویی (درجه ثبات رنگ کالای رنگ شده ویا چاپ شده در برابر آب)
Basishe constant    ثبات قلیایی
Fastness to wet rubbing    ثبات ماشی تر
Rubbing fastness    ثبات مالشی - ثبات سایشی - مقاومت در برابر اصطکاک و سایش
Initial strike    ثبات نوری اولیه
Nucleophilic constant    ثبات هسته دوستی
Slash opening    جا دکمه پیلی دار
Buttonhole    جا دکمه لباس
Stitches missing    جاافتادگی کوک - در رفتگی حلقه ( در کشباف )
Slip    جابجایی- انتقال - لغزش - سر دادن - خطا - اشتباه - لیزی - افسار - قلمبه - نهال - نوسان کننده -  استخوان - از دست رفتن - گریختن - حلقه
Displacement    جابجایی - تغییر مکان - تعویض
Handling    جابه جا کردن - حمل - کارکردن
Jajam    جاجیم - فرش حصیری دستباف که از الیاف پنبه و کتان در هند بافته می شود
Atractive    جاذب - جذب کننده
Hygroscopic    جاذب الرطوبه - رطوبت گیر - نمگیر
Coulombid attraction    جاذبه کولمبیک
Fluidify    جاری ساختن - سیال نمودن
Flow    جاری شدن - جریان
Solid    جامد - جسم - سخت - منجمد - توپر - یکسان - یکدست- استوار - ثابت - خالص سه بعدی - فضایی - حجمی - خشک - خط ممتد
Munsell colour order solid    جامد رنگ مانسل
Hardening    جامد کردن - سفت کردن
universal    جامع-جهانی-کلی-همگانی-عمومی-قاعده
Stretch to fit    جامه چسبان - لباس چسبان
Hosiery    جامه کشباف - جوراب بافی - جوراب کشباف
Substituent    جانشین
Jainamaz    جانمار - گلیم کوچک پنبه ای بافته شده در پاکستان
Pin mark    جای سوزن در کناره پارچه
Branch cutout    جای فیوز
Tentering mark    جای گیره یا سوزن ماشین استنتر در کناره پارچه تکمیل شده
Foil    جای نگین - ته چک - ورق - طاقچه - طبقه - لایه
Jet    جت ( جریان سریع )
water jet    جت آب
Sprey jet    جت پاشنده
Air texturing jet    جت تکسچره هوا
Famatex jet    جت فاماتکس
Rippling    جدا سازی ساقه کتان از گیاه خشک - گرفتن تخم و شاخ و برگ از گیاه کتان خشک شده
Jumpo    جدا شدن ( پریدن )
Piece doffing    جدا کردن غلتک حاوی پارچه از ماشین بافندگی - برداشت توپ پارچه از ماشین طاق پیچ
Separator    جداساز - جدا کننده
Separation    جداسازی
Partition    جداسازی - تقسیم
Resolution    جداسازی - قدرت تفکیک - تحلیل - تجزیه
Separate    جداسازی- جدا
Dusting    جداسازی ماشینی ناخالصی های گیاهی از پشم - تمیز کردن ماشینی الیاف
Crorol web purifer    جداکننده تار عنکبوتی پنبه در ماشین کارد
Table    جدول - میز
Chart    جدول - نمودار
Schedling    جدول بندی زمانی کار - برنامه ریزی
Periodic table    جدول تناوبی عناصر
Assimilation    جذب
Sorption    جذب
Adsorption    جذب - جذب سطحی گازها و مایعات - جذب فیزیکی
water absorption    جذب آب
Infra red  sepectroscopy    جذب اشعه مادون قرمز
Lickong    جذب الیاف توسط لایه های بالش در موقع باز شدن
Electronic absorption    جذب الکترونی
Oxygen absorption    جذب اکسیژن
Cutaneous absorption    جذب پوستی
External absorption    جذب خارجی
Interal absorption    جذب داخلی
Capillary attraction    جذب در اثر خاصیت موئینگی
Moisture absorption    جذب رطوبت
Adsorption of dye    جذب رنگینه
Adsorb    جذب سطحی - جذب نمودن سطحی
Adsorbate    جذب سطحی شده - مجذوب
Chemisorption    جذب سطحی شیمیایی
Polar adsorption    جذب سطحی قطبی
Actirated adsorption    جذب سطحی موثر
Chemi sorption    جذب شیمیایی
Swab    جذب مویینه آب توسط منسوجات
Mechanical adhesion    جذب مکانیکی
Indrawn    جذب نموده - به داخل کشیده- جذب شده به داخل
Attract    جذب کردن
Chlor retention    جذب کلر
Adsorptive    جذب کننده
Detector    جذب کننده - جاذب - ردیاب - وسیله توقف - آشکارساز
Adsorbent    جذب کننده - جاذب - ماده جاذب - الرطوبه سطحی - جاذب سطحی
Square root    جذر - ریشه دوم
Arcing    جرقه زدن ( موتور یا ژنراتور که سبب آتش سوزی در کارخانجات می شود )
Mass    جرم
Atomic mass    جرم اتمی
Active mass    جرم موثر
Number average molecular weight    جرم مولوکلی متوسط عددی
weight average molecular weight    جرم مولکولی متوسط وزنی
Curly    جریان
Laminar flow    جریان آرام
Alternating current    جریان برق متناوب یا غیر مستغیم
Cold flow    جریان سرد - جریان کند و آهسته
Viscous flow    جریان غلیظ
Flow turbulent    جریان مغشوش - جریان آشفته
Conduction current    جریان هدایتی
Viscose flow    جریان ویسکوزی
Amerce    جریمه نمودن - تنبیه کردن
Detail    جزء - ترک ( جزئی از لباس )
Diazo component    جزء دی آزو - ترکیب دی آزو
Grounding component    جزء زمینه - کوپله
Component    جزء سازنده - ترکیب دو جزئی - جزء تشکیل دهنده
Constituent    جزء سازنده - تشکیل دهنده
Developing component    جزء ظهور
Remote    جزئی - دور
Booklet    جزوه
Sleepers    جستجوی سر نخ پاره شده در چله
Warp end reaching in machine    جستجوی نخ تار در ماشین - ماشین کمکی طراح
Matter    جسم - جرم - چرک - ماده
Darner    جسم سخت و صاف توپی شکل تخم مرغی که برای رفو کردن پارچه زیر سوراخ آن قرار داده می شود
Black body    جسم سیاه - جسمی که بتواند تمام انرژی تابشی را جذب کند
Amylaceous body    جسم نشاسته ای
Case    جعبه - جلد - پوسته - قالب - قاب - جا - حالت - وضعیت - موقعیت - اتفاق
P.I.V box    جعبه PVI - جعبه ای که سبب تغییر دائمی مثبت صورت می شود
Quench box    جعبه اختناق - قسمتی در دستگاه پرسوزی که موجب خاموش شدن شعله پارچه می شود
Delivery box    جعبه پنبه ریز ( در حلاجی )
Stuffer box    جعبه تراکمی - روشی در تکسچره کردن نخ
weight box    جعبه توزین الیاف
Scale pan    جعبه توزین الیاف در پشت ماشین کارد پشم
Spinning box    جعبه توفام - جعبه تاب
Box of trick    جعبه حیله ( در نیمتاب )
Gear box    جعبه دنده
Bobbin box    جعبه ماسوره ( نخ دار )
Shuttle box    جعبه ماکو
Salting box    جعبه نمک زنی - مخزن مشبک جلوی ماشین وینچ که ویژه ریختن مواد تعاونی و رنگ به داخل دستگاه می باشد
Tacking up catch    جغجغه
Pick pawl    جغجغه پود
Feed pawl    جغجغه تغذیه
Slip catch    جغجغه نگهدارنده - شیطانک نگهدارنده
Tambrk    جفت - نوعی درخت بلوط با رنگینه طبیعی
Coupling    جفت شدن - کوپلاسیون - اتصال - پیوند
Metameric pair    جفت متاماریکی
Uncoupling    جفت نشده-کوپل نشده-قطع ارتباط
Glaze    جلا
Gloss    جلا
Lustra    جلا
Polish    جلا - پرداخت نمودن - پولیش - براق کردن
Glazing    جلا دادن
Lustring    جلا دادن
Flatting    جلا دادن سطح پارچه
Glossy    جلا دار - براق - درخشان
Chelation    جلاسیون - جلا کردن - براق کردن
Alga    جلبک
Head stock    جلو دستگاه - قسمت ثابت ماشین میول که دوکها قرار دارند - بستر - پایه
Soil redeposition    جلو گیری از برگشت مجدد چرک به کالا در حمام شستشو - جلو گیری از چسبیدن مجدد لکه به کالا حین شستشو
Transporter    جلودهنده پارچه
Locking    جلوگیری از لغزش نخ از حاشیه گل بافتی
Anti bacterial growth    جلوگیری کننده از رشد باکتری ها
Fungistatic    جلوگیری کننده از رشد قارچ
Waist coat    جلیقه
String vest    جلیقه - لباسی مردانه
Shrink    جمع شدگی - انقباض - جمع شدن - چروک شدن - آب رفتن پارچه
Shrinkage    جمع شدگی - انقباض - کاهش - آب رفتگی
Pre shrinking    جمع شدگی بعدی - درصد جمع شدگی بعدی
Soap shrunk    جمع شدگی پارچه در محلول صابون - آب رفتن پارچه در آب صابون
weft take up    جمع شدگی پود
Filling contraction    جمع شدگی پود ( بافندگی )
Relaxation shrinking    جمع شدگی تنشی - جمع شدگی افت تنشی - آبرفتگی ناشی از رها یی از تنش
Differential shrinkage    جمع شدگی جزئی - جمع شدگی متفاوت ( دیفرانسیل )
Milling shrinkage    جمع شدگی حاصل از نمدی شدن
Thermal shrinkage    جمع شدگی در اثر گرما - آبرفتگی حرارتی
Heat shrink    جمع شدگی در گرما
London shirnkage    جمع شدگی لندنی - آبرفتگی لندنی - روشی برای کاهش تنش در کالای پشمی جهت کاستن از میزان آبرفتگی بعدی
Heat setting shrinkage    جمع شدگی ناشی از تثبیت گرمایی
Relaxation shrinkage    جمع شدگی ناشی از حذف تنش های داخلی کالای پشمی - آبرفتگی استراحتی - جمع شدگی استراحتی
Felting shrinkage    جمع شدگی نمدی ( در اثر خواص فیزیکی پشم ) - جمع شدگی در اثر نمدی شدن
Shrink to    جمع شدن - آبرفتن - چروک شدن - منقبض شدن
Texturized    جمع شده - اصطلاح تجاری جمع شدگی اولیه پارچه پشمی یا فاستونی - پارچه پشمی یا فاستونی جمع شده
Nesting    جمع کردن میله های راهنما طوری که سوراخ راهنما های شانه های جمع شده در یک راستا قرار گیرند
Dust extracting plant    جمع کننده گرد و غبار - گرد و غبار جمع کن
Diagonal    جناغی - دیاگنال - مورب - بافت سرژه
Twille    جناغی - نوعی طرح بافت پارچه  ( بافندگی )
Harward twill    جناغی 2 در 2 - سرژه هاروارد
Twist way    جهت تاب - تاب راست
Twist direction    جهت تاب ( جهت تاب دادن نخ که به حروف S راست تاب و Z چپ تاب نشان داده می شود )
Direction of twist    جهت تاب نخ ( به صورت Z یا S  که به ترتیب تاب چپ و راست نامیده می شود )
Direction of twill    جهت طرح جناغی پارچه
Orientation    جهت گیری - آرایش یافتگی ( نظم ماکرومولکواها نسبت به محورلیف) - آرایش یابی
Benzing    جهش کم - ارتجاعیت کم - کشسانی کم - فنر ساده
Resiliency    جهندگی - ارتجاعیت
Elastic resilience    جهندگی - بازیابی حالت اولیه بعد از فشرده شدن - برگشت پذیری
Bulk elasticity    جهندگی ( بازیابی حجم بعد از فشرده شدن )
Atmosphere    جو - اتمسفر
Sorting    جور کردن پشم - دسته بندی الیاف از نظر کیفیت و نوع کاربرد - درجه بندی پشم در 7 درجه
Hose    جوراب - شیلنگ
Full fashioned hosiery    جوراب با بافت فولی فشن - نوعی پارچه کشباف پهن جورابی ساقه بلند که در پشت ساق پا درز دارد با یکسری گره های مدی
Seamless hosiery    جوراب بدون درز - پارچه کشباف بدون درز
Sock    جوراب ساق کوتاه
Stockings    جوراب ساقه بلند
Aberdeen    جوراب ساقه کوتاه مردانه ساخته شده از پشم خام ضخیم در اسکاتلند_سیستمی جهت نمره گذاری نخهای ضخیم پشمی ، چتایی و غیره که برابر است با وزن بر حسب پوند یک دوک دارای 14400 یارد نخ
Boiling    جوش - جوشش - جوشیدن - پخت
Thermit welding    جوش حرارتی
Volcanize    جوش دادن (رزین)
Flow welding    جوش سیال
Baking soda    جوش شیرین - بیکربنات سدیم -  بیکربنات دو سود
Caustic treatment    جوش قلیایی
Bubbleing    جوشاندن - جوشیدن - قلیان آمدن
Boiling off    جوشاندن به صورت رو باز - پخت پنبه جهت زدودن واکس و چربی آن
Cloth boiling    جوشاندن پارچه
Soda boiling and fastness to    جوشاندن و شستشوی پارچه کربنی در محلول کربنات سدیم
Silk boil - off    جوشانیدن ابریشم برای زدودن صمغ از آنها
Ink    جوهر
Carmine    جوهر قرمز دانه - کارمن - کارمین
Spiyrit of salt    جوهر نمک - اسید کلریدریک
Chamois leather    جیر - از منسوجات بی بافت
Jean    جین - پارچه ضخیم پنبه ای
Blue jean    جین آبی رنگ - شلوار کار آبی رنگ - شلوار لی - شلوار کابوئی - شلوار پنبه ای یا کتانی رنگرزی شده با نیل
Saw gin    جین اره ای - پنبه پاک کن اره ای
Roller gin    جین غلتکی - پنبه پاک کنی غلتکی
Mercurie    جیوه
Diazo printing    چاپ  دی آزو - چاپ اوزالید
Printing    چاپ - عمل چاپ کردن
Metallic print    چاپ  فلزی
Print    چاپ - مواد چاپی - قلم کار - پارچه قلم کار
Blue print    چاپ آبی رنگ
Spray printing    چاپ اسپری - چاپی که در آن ماغذ از پیش طراحی شده را روی پارچه قرار داده و با پاشیدن رنگ روی آن طرح مورد نظر را روی پارچه چاپ می کنند
Stancil printing    چاپ استنسیل - چاپی قدیمی که در آن با کندن طرح روی صفحه نازک فلز روی ، رنگ توسط برس ازصفحه به پارچه منقل می گردید
Film printing    چاپ اسکرین
Rotary screen printing    چاپ اسکرین روتاری - چاپ شابلون غلتکی
Offset    چاپ افست
Offset printing    چاپ افست
Indigo print    چاپ با  ایندیگو
Vat print    چاپ با رنگینه خمی - چاپ خمی
Exract style    چاپ با عصاره رنگهای طبیعی

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل